Riksdagens svar
RSv
210
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan
RP 247/2016 rd
FvUB 23/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan (RP 247/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 23/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015) ett nytt 3 mom. som följer: 
2 § 
Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. om höjning av finansieringsbeloppet beaktas inte förändringen i den allmänna prisnivån enligt konsumentprisindex åren 2017—2019. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) ett nytt 3 mom. som följer: 
119 § 
Överföring av ansvaret för kyrkostyrelsen, stiftsförvaltningen och ortodoxa seminariet till kyrkan 
Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. om dimensioneringen av anslaget beaktas inte den uppskattade förändringen i kostnadsnivån 2017—2019 vid dimensioneringen av anslaget. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 9.12.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 13.12.2016 11:30