Senast publicerat 10-05-2021 18:31

Riksdagens svar RSv 210/2016 rd RP 247/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

RP 247/2016 rd
FvUB 23/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan (RP 247/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 23/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015) ett nytt 3 mom. som följer: 
2 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. om höjning av finansieringsbeloppet beaktas inte förändringen i den allmänna prisnivån enligt konsumentprisindex åren 2017—2019. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) ett nytt 3 mom. som följer: 
119 § 
Överföring av ansvaret för kyrkostyrelsen, stiftsförvaltningen och ortodoxa seminariet till kyrkan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. om dimensioneringen av anslaget beaktas inte den uppskattade förändringen i kostnadsnivån 2017—2019 vid dimensioneringen av anslaget. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.12.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare