Riksdagens svar
RSv
212
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
RP 213/2016 rd
ShUB 36/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (RP 213/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 36/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag  
om ändring av hälso- och sjukvårdslagen  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 59 §, 63 § 1 mom. och 64 § 1 mom. samt  
fogas till lagen en ny 59 a § som följer: 
59 § 
Statens utbildningsersättning till universitetssjukhus 
De samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus betalas ersättning av statsmedel för kostnader som orsakas av grund- och specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare. Ersättningen för grundutbildningen räknas ut på grundval av ett medeltal av antalet studerande som har påbörjat läkar- och tandläkarutbildning och antalet avlagda examina. Ersättningen för specialiseringsutbildningen baserar sig på antalet genomförda utbildningar och på den ersättning som bestämts för utbildningen i fråga. 
Utbildningsersättning som baserar sig på antalet genomförda utbildningar betalas dock inte för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning inom hälsovård eller specialistläkarutbildning inom idrottsmedicin, företagshälsovård och allmän medicin. Om sådan utbildning ges vid ett universitetssjukhus betalas den samkommun som är huvudman för sjukhuset ersättning av statsmedel för utbildningskostnaderna på grundval av antalet realiserade utbildningsmånader. 
Varje universitet med läkar- och tandläkarutbildning ska kalenderårsvis meddela social- och hälsovårdsministeriet antalet avlagda läkar- och tandläkarexamina samt antalet genomförda specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningar. 
59 a § 
Utbildningsersättning till universitet 
De universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning betalas ersättning av statsmedel för kostnader som orsakas av utbildningen. Ersättningen för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning baserar sig på antalet läkare och tandläkare som genomfört utbildningen och på den ersättning som bestämts för utbildningen i fråga. 
63 § 
Utbetalning av utbildningsersättning och forskningsfinansiering 
Regionförvaltningsverket och Statens ämbetsverk på Åland betalar ut statens utbildningsersättning. Utbildningsersättning utifrån antalet examina och antalet studerande som inlett sina studier betalas utan separat ansökan till de samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus samt till universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning. 
64 § 
Skyldighet att lämna uppgifter 
En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus samt ett universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning ska för varje år före utgången av juni följande år lämna social- och hälsovårdsministeriet en redogörelse för hur utbildningsersättningen har använts. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 9.12.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 13.12.2016 11:32