Senast publicerat 13-12-2016 11:32

Riksdagens svar RSv 212/2016 rd RP 213/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Riksdagen
RP 213/2016 rd
ShUB 36/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (RP 213/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 36/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag  om ändring av hälso- och sjukvårdslagen  

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 59 §, 63 § 1 mom. och 64 § 1 mom. samt  
  fogas till lagen en ny 59 a § som följer: 
  59 § 
  Statens utbildningsersättning till universitetssjukhus 
  De samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus betalas ersättning av statsmedel för kostnader som orsakas av grund- och specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare. Ersättningen för grundutbildningen räknas ut på grundval av ett medeltal av antalet studerande som har påbörjat läkar- och tandläkarutbildning och antalet avlagda examina. Ersättningen för specialiseringsutbildningen baserar sig på antalet genomförda utbildningar och på den ersättning som bestämts för utbildningen i fråga. 
  Utbildningsersättning som baserar sig på antalet genomförda utbildningar betalas dock inte för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning inom hälsovård eller specialistläkarutbildning inom idrottsmedicin, företagshälsovård och allmän medicin. Om sådan utbildning ges vid ett universitetssjukhus betalas den samkommun som är huvudman för sjukhuset ersättning av statsmedel för utbildningskostnaderna på grundval av antalet realiserade utbildningsmånader. 
  Varje universitet med läkar- och tandläkarutbildning ska kalenderårsvis meddela social- och hälsovårdsministeriet antalet avlagda läkar- och tandläkarexamina samt antalet genomförda specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningar. 
  59 a § 
  Utbildningsersättning till universitet 
  De universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning betalas ersättning av statsmedel för kostnader som orsakas av utbildningen. Ersättningen för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning baserar sig på antalet läkare och tandläkare som genomfört utbildningen och på den ersättning som bestämts för utbildningen i fråga. 
  63 § 
  Utbetalning av utbildningsersättning och forskningsfinansiering 
  Regionförvaltningsverket och Statens ämbetsverk på Åland betalar ut statens utbildningsersättning. Utbildningsersättning utifrån antalet examina och antalet studerande som inlett sina studier betalas utan separat ansökan till de samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus samt till universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  64 § 
  Skyldighet att lämna uppgifter 
  En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus samt ett universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning ska för varje år före utgången av juni följande år lämna social- och hälsovårdsministeriet en redogörelse för hur utbildningsersättningen har använts. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 9.12.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare