Riksdagens svar
RSv
212
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
RP 287/2018 rd
JsUB 20/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (RP 287/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 20/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 § 1 mom. som följer: 
8 § 
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet. Från och med den 1 januari 2021 svarar det i området behöriga fiskeriområdet för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 25.1.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 30-01-2019 12:30