Senast publicerat 10-05-2021 18:32

Riksdagens svar RSv 215/2016 rd RP 163/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

RP 163/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen (RP 163/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 29/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) rubriken för IV avdelningen, rubriken för 14 kap., rubriken för 14 kap. 1 §, rubriken för 14 kap. 2 § och rubriken för 14 kap. 3 § samt 15 kap. 6 § och 18 kap. 11 § 1 mom. 5 punkten, 
av dem rubriken för 14 kap. 1 § sådan den lyder i lag 184/2016, rubriken för 14 kap. 2 § sådan den lyder i lag 165/2005 och 18 kap. 11 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1113/2005, samt  
fogas till 14 kap. en ny 4 § och till 18 kap. 24 §, sådan den lyder i lag 700/2010, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 
IV AVDELNINGEN 
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD, ERSÄTTNING FÖR SEMESTERKOSTNADER OCH ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR FAMILJELEDIGHET SOM ORSAKAS AV FÖRÄLDRASKAP  
14 kap. 
Ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap 
1 § 
Rätt till ersättning för semesterkostnader 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Betalning av ersättning för semesterkostnader 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Beloppet av ersättning för semesterkostnader 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Rätt till ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap 
Till arbetsgivare med kvinnliga anställda betalas en engångsersättning om 2 500 euro för kostnaderna för familjeledighet som orsakas av föräldraskap. Ersättningen gäller en enskild graviditet eller adoption och en förutsättning för att den ska betalas är att moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar har betalats till den anställda samt att arbetsgivaren på basis av samma graviditet eller adoption har betalat lön på basis av ett arbetskollektivavtal eller arbetsavtal för minst en månad under moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar. En ytterligare förutsättning är att arbetsavtalsförhållandet har fortgått minst tre månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar börjat och att det grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst ett år. Den angivna tiden kan uppnås också på basis av två eller flera tidsbestämda arbetsavtal som följer omedelbart på varandra. Arbetstagarens arbetstid ska omfatta minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i branschen när moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar börjar. Om arbetsgivaren inte är skyldig att iaktta ett arbetskollektivavtal, ska arbetstiden omfatta minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden enligt 3 kap. i arbetstidslagen (605/1996). Vad som i denna paragraf föreskrivs om arbetskollektivavtal och arbetsavtalsförhållanden tillämpas på motsvarande sätt på tjänstekollektivavtal och tjänsteförhållanden. 
15 kap. 
Verkställighet 
6 § 
Ansökan om ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap 
Ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap ska sökas inom sex månader efter det att föräldradagpenningsperioden upphört. 
18 kap. 
Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter 
11 § 
Utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen 
Utgifter för arbetsinkomstförsäkringen som skall betalas ur sjukförsäkringsfonden är 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) ersättningar enligt 14 kap. för semesterkostnader och kostnader för familjeledighet som orsakas av föräldraskap. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Justering av sjukförsäkringens dagpenningspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Oberoende av 1 mom. justeras arbetsgivares finansieringsandel årligen så att intäkterna av arbetsgivares finansieringsandel täcker den del av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen enligt 11 § i detta kapitel som består av utgifterna för engångsersättning enligt 14 kap. 4 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelserna i 14 kap. 4 § tillämpas om den första dag för vilken moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar betalas är den dag då lagen trädde i kraft eller en senare dag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 30.11.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare