Senast publicerat 10-05-2021 20:05

Riksdagens svar RSv 22/2019 rd RP 41/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 41/2019 rd
ShUB 6/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 41/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 6/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 3 § 1 och 2 mom., 12 a § 1 mom. 3 punkten, 12 b § 1 och 2 mom., 18 § 1—5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom.,  
sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 522/2018 och 2 mom. i lag 1026/2010, 12 a § 1 mom. 3 punkten och 12 b § 1 och 2 mom. i lag 1653/2015 samt 18 § 1—5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom. i lag 1076/2018, som följer: 
3 § 
Konjunkturbuffert 
För att trygga likviditeten och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognostiserbara samhällsekonomiska konjunkturfluktuationer har Sysselsättningsfonden en konjunkturbuffert, som utgör skillnaden mellan fondens tillgångar och skulder. Vid fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremierna kan prognosen om maximibeloppet för buffertens tillgångar eller skulder uppgå till högst ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 6,0 procentenheter. 
För att trygga en jämn premieutveckling kan arbetslöshetsförsäkringspremierna, trots vad som i 1 mom. föreskrivs om konjunkturbuffertens maximibelopp, två gånger under tre år fastställas så att maximibeloppet för buffertens tillgångar enligt prognosen överskrids. I dessa fall får arbetslöshetsförsäkringspremierna dock inte fastställas till ett högre belopp än premierna för det föregående året. Buffertens skuld får dessutom högst uppgå till ett belopp som är 300 miljoner euro större än det belopp som motsvarar utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 6,0 procentenheter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 a § 
Begränsningar av premiebetalningsskyldigheten 
Arbetslöshetsförsäkringspremie betalas inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) om den lön som en arbetsgivare betalat under ett kalenderår uppgår till sammanlagt högst 1 300 euro, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 b § 
Justering med lönekoefficient 
De belopp som anges i 3 § 2 mom. och 12 a § 1 mom. 3 punkten justeras varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. 
Beloppen motsvarar indexnivån för 2020. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 § 
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2020 är 1,25 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt den lönesumma som arbetsgivaren betalar så att premien år 2020 är 0,45 procent av lönen för en lönesumma upp till 2 125 500 euro och 1,70 procent för den överskjutande delen av lönen. 
För 2020 är löntagares arbetslöshetspremie för delägare i företag 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,45 procent av lönen. 
För 2020 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,45 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för en lönesumma upp till 2 125 500 euro och 0,99 procent för den överskjutande delen av lönen. 
För 2020 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,45 procent av lönen för en lönesumma upp till 2 125 500 euro och 1,21 procent för den överskjutande delen av lönen. 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är lika stora. Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. I arbetsgivarens genomsnittliga premie beaktas också självriskpremien. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie graderas så att premien för den del av lönesumman som inte överstiger 2 125 500 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönesumman som överstiger 2 125 500 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Betalningsskyldighet 
En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönesumma som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens bokföringsenhet eller affärsverk vars motsvarande lönesumma är minst 2 125 500 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om 
1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp eller arbetstagaren permitterats fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 a § 
Självriskpremiens belopp 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie tas ut om företagets lönesumma enligt 24 § 1 mom. är minst 34 008 000 euro. Om lönesumman är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie tas ut om lönesumman är högst 2 125 500 euro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 14 kap. 1 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 857/2015, som följer: 
14 kap. 
Särskilda bestämmelser 
1 a § 
Justeringar med lönekoefficient 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De belopp som avses i 1 mom. anges i 2013 års nivå. Vid justering av beloppen ska de avrundas till närmaste hela euro. Vid justering av det belopp som anges i 5 kap. 7 § 1 mom. görs avrundningen endast på beloppet på årsnivå och alltid nedåt till närmaste hela euro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.11.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare