Senast publicerat 10-05-2021 19:56

Riksdagens svar RSv 222/2018 rd RP 257/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar

RP 257/2018 rd
FiUB 29/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar (RP 257/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 29/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 5 § 1 och 5 punkten, 8 § 1 mom. 1 punkten, 9 §, den finska språkdräkten i 12 §, 14 § 1 mom., 16 § 10 punkten, 17 § 2 punkten, rubriken för 3 kap. i III avdelningen, 51 § 1 mom. 3 punkten och 51 d § 1 mom., 
av dem 5 § 1 och 5 punkten, 14 § 1 mom. samt 17 § 2 punkten sådana de lyder i lag 1077/2008, 8 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1001/1977, 16 § 10 punkten sådan den lyder i lag 1087/2014, 51 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 661/1989 och 51 d § 1 mom. sådant det lyder i lag 1109/1996, samt 
fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 1539/1992, ett nytt 2 mom., till 2 §, sådan den lyder i lag 1539/1992, ett nytt 2 mom., till 7 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 8 a, 12 a och 42 a §, till 51 d §, sådan den lyder i lagarna 1109/1996 och 717/2004, ett nytt 3 mom. och till 53 §, sådan den lyder i lagarna 1539/1992 och 1168/2000, ett nytt 3 mom. som följer: 
1 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid beräkning av resultatet av annan verksamhet än jordbruk som bedrivs av andra samfund än offentliga samfund eller andra i 21, 21 a och 21 b § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda delvis skattefria samfund, utländska dödsbon, i 22 § i inkomstskattelagen avsedda allmännyttiga samfund samt i 1 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) avsedda bostadsaktiebolag, i 28 kap. 2 § i den lagen avsedda ömsesidiga fastighetsaktiebolag samt sådana andelslag som kan jämföras med bostadsaktiebolag, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om näringsverksamhet. 
2 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Verksamhet som bedrivs av samfund som avses i 1 § 2 mom., med undantag av jordbruk, utgör näringsverksamhetens förvärvskälla. 
5 § 
Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster är bland andra 
1) överlåtelsepris och övriga vederlag för finansierings-, omsättnings-, investerings-, anläggnings- och övriga tillgångar samt för andra i näringen använda materiella och immateriella tillgångar, med de undantag som anges i 6 § 1 mom. 1 punkten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) vinster på finansieringstillgångar och övriga tillgångar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Anskaffningsutgiften för tillgångar som inte används för inkomstens förvärvande och som hör till de övriga tillgångar som avses i 12 a § är dock avdragbar på det sätt som anges i 42 a § 2 mom. 
8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra: 
1) utgifter för anskaffning av finansierings-, omsättnings-, investerings- och övriga tillgångar med de undantag som anges i 8 a och 42 a § samt i 5 § 6 punkten avsedda uppskrivningar av investeringstillgångar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 a § 
Förlust som uppkommit vid överlåtelse av i övriga tillgångar ingående aktier i andra bolag än sådana som avses i 6 b § 2 mom. 2 punkten samt bolagsandelar i öppna bolag och kommanditbolag får avdras endast från sådana skattepliktiga överlåtelsevinster av övriga tillgångar som uppkommit under skatteåret och de fem följande skatteåren. 
9 § 
Finansieringstillgångar är pengar, fordringar och andra finansieringsmedel. 
12 a § 
Övriga tillgångar är medel som hör till i 1 § 2 mom. avsedda samfunds verksamhet och som inte ska hänföras till näringsverksamhetens finansierings-, omsättnings-, investerings- eller anläggningstillgångar. 
14 § 
Som anskaffningsutgift för omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångar samt övriga tillgångar anses summan av de direkta utgifterna för anskaffning och framställning av tillgången. Till anskaffningsutgiften räknas dessutom de indirekta utgifter och ränteutgifter som med stöd av 4 kap. 5 § i bokföringslagen eller med stöd av de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i den nämnda lagen i bokföringen har räknats in i tillgångens anskaffningsutgift. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 § 
Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) förlust av i 53 § i inkomstskattelagen avsedda delägarlån som hör till övriga tillgångar samt av andra fordringar som getts i något annat syfte än inkomstens förvärvande. 
17 § 
I 7 § avsedda avdragbara förluster är i fråga om 2 och 3 punkten i detta moment med de undantag som nämns i 16 § bland annat 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) värdenedgångar på försäljningsfordringar, slutliga konstaterade värdenedgångar på övriga finansieringstillgångar samt slutliga konstaterade värdenedgångar på fordringar som hör till övriga tillgångar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
III AVDELNINGEN 
PERIODISERING AV INKOMSTER OCH UTGIFTER 
3 kap. 
Periodisering av utgifterna för anskaffning av anläggningstillgångar och övriga tillgångar 
42 a § 
Vid periodisering av utgifterna för anskaffning av övriga tillgångar iakttas bestämmelserna om anläggningstillgångar i 30—33, 33 a och 34—41 §. De skattepliktiga överlåtelsepriserna och övriga vederlag för markområden, värdepapper och andra sådana tillgångar som inte är underkastade förslitning beaktas som intäkt, eller så avskrivs den avdragbara delen, med de undantag som anges i 8 a §, under det skatteår under vilket tillgångarna har överlåtits, förstörts, skadats eller gått slutgiltigt förlorade. 
Anskaffningsutgiften för tillgångar som avses i 7 § 2 mom. får med avvikelse från 1 mom. dras av under det skatteår under vilket tillgångarna har överlåtits eller gått förlorade. Avdragbart är då emellertid högst det belopp som motsvarar det skattepliktiga överlåtelsepriset eller ett annat vederlag. 
51 § 
En nyttighet överförs inom en näringsförvärvskälla från ett slag av tillgångar till ett annat på följande sätt: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) från anläggningstillgångarna eller övriga tillgångar till ett belopp som motsvarar den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften, dock så att om en nyttighet som hört till övriga tillgångar inte har använts för inkomstens förvärvande, överförs nyttigheten till ett annat slag av tillgångar till den ursprungliga anskaffningsutgiften eller till ett lägre verkligt värde, och 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
51 d § 
Vid beskattningen av ett samfund som upplöses anses ett belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset för finansierings-, omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångarna och övriga tillgångar utgöra överlåtelsepris. Vid beskattningen av öppna bolag och kommanditbolag som upplöses anses såsom överlåtelsepris på egendom, förmåner och rättigheter ett belopp som vid privatuttag betraktas som överlåtelsepris enligt 51 b § 3 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om aktierna i det bolag som upplöses eller bolagsandelen i det öppna bolag eller kommanditbolag som upplöses hör till övriga tillgångar, tillämpas på anskaffningsutgiften för aktierna eller bolagsandelen, till den del den överstiger utdelningen, bestämmelserna i 8 a § om avdrag för förlust vid överlåtelse. 
53 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs ovan hör till näringsförvärvskällan även andra fastigheter som ägs av ett i 1 § 2 mom. avsett samfund och andra nyttigheter med undantag av fastigheter och nyttigheter som hör till jordbrukstillgångarna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. Vid beskattning som verkställs före det tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
Vid beskattningen av i 1 § 2 mom. avsedda samfund avdras i 50 § i inkomstskattelagen avsedda överlåtelseförluster som inte dragits av vid ikraftträdandet av denna lag från överlåtelsevinster av övriga tillgångar. Om en överlåtelseförlust inte kan dras av från överlåtelsevinsten av övriga tillgångar, dras den av från överlåtelsevinsten av i anläggningstillgångarna ingående andra aktier än sådana som får överlåtas skattefritt eller i anläggningstillgångarna ingående fastigheter. 
Överlåtelseförlust avdras under den tid som anges i 50 § 1 mom. i inkomstskattelagen efter hand som vinst inflyter av överlåtelser. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 119 § 2 mom. och 120 § 1 mom. samt 
fogas till 120 § ett nytt 3 mom. som följer: 
119 § 
Förlust som härrör av näringsverksamhet och av jordbruk 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med näringsförlust avses ett enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet uträknat förlustresultat och med jordbruksförlust ett enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk uträknat förlustresultat. Vid beräkningen av beloppet av samfunds näringsförlust beaktas dessutom donationsavdrag som avses i 57 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
120 § 
Förlust som hänför sig till samfunds, näringssammanslutningars och samfällda förmåners övriga verksamhet 
Annan förlust för andra än i 1 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedda samfund, näringssammanslutningar och samfällda förmåner än närings- och jordbruksförlust ska dras av från inkomsten av den övriga verksamheten under de tio följande skatteåren i den mån inkomst uppkommer. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förlust av annan verksamhet avdras i beskattningen av ett sådant samfund som omfattas av 1 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet från inkomsten i näringsverksamhetens förvärvskälla. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagens 120 § 3 mom. tillämpas på i 120 § 1 mom. avsedd förlust av annan verksamhet som inte avdragits den dag då lagen träder i kraft. 
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) 2 § som följer: 
2 § 
Ett aktiebolag eller ett andelslag får ge ett annat aktiebolag eller andelslag koncernbidrag, om lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) tillämpas på beskattningen av såväl givaren som mottagaren. Med koncernbidrag avses annat bidrag än kapitalplacering som inte enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet får avdras från inkomsten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) 3 § 7 mom. som följer: 
3 § 
Värdering av bolagstillgångar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillgångar som hör till övriga tillgångar i näringsverksamhetens förvärvskälla samt tillgångar som hör till annan än näringsverksamhet värderas på motsvarande sätt i tillämpliga delar på det sätt som avses i denna paragraf. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen (846/1986) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1096/2004, som följer: 
1 § 
Bostadshusreservering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett samfund får dra av en bostadshusreservering endast från annan inkomst än inkomst av näringsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller inkomst av jordbruk. Ett sådant samfund vars huvudsakliga verksamhet grundar sig på ägande och besittning av en fastighet eller på hyresverksamhet som grundar sig på ägande av en fastighet får dra av en bostadshusreservering även från inkomst av näringsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, om samfundet har för nybyggnad, ombyggnad eller anskaffning av bostäder lån eller räntestöd med stöd av någon av följande lagar: 
1) aravalagen (1189/1993), 
2) den lag som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten i aravabegränsningslagen (1190/1993), 
3) lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), 
4) lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), 
5) lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995), sådan paragrafen lyder i lag 1360/2009, ett nytt 3 mom. som följer: 
5 § 
Oanvänd avräkning av utländsk skatt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Oanvänd avräkning av utländsk skatt som ska avräknas från skatter på inkomst i förvärvskällan för annan verksamhet vid beskattningen av ett i 1 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) avsett samfund avräknas från skatter på inkomst som hänförs till näringsförvärvskällan med iakttagande av bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf om tidpunkten för avräkningen och avräkningsordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 30.1.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare