Senast publicerat 14-12-2021 10:48

Riksdagens svar RSv 224/2021 rd RP 222/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

RP 222/2021 rd
EkUB 39/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster (RP 222/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 39/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster (939/2021) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022. Bestämmelserna i 1 kap. 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten träder dock i kraft redan den 1 januari 2022. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare