Senast publicerat 10-05-2021 19:32

Riksdagens svar RSv 225/2016 rd RP 182/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

RP 182/2016 rd
ShUB 39/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (RP 182/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 39/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom., till 27 b §, sådan den lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom., till 28 §, sådan den lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 3 mom. och till 28 a §, sådan den lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 4 mom. som följer:  
27 § 
Avgifter för vikariehjälp 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den timavgift som i enlighet med 1 mom. bestämts enligt arbetsinkomsten sänks med 31 procent vid vikariehjälp som används 2017.  
27 b § 
Avgift för vikariehjälp som lämnas på grund av organisering av företagsverksamheten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots det som föreskrivs i 1 mom. tas det för vikariehjälp som lämnas med stöd av 7 i § och som används 2017 ut en avgift på 12 euro per timme hos den som får vikariehjälpen. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom. motsvarar det belopp som anges i detta moment lönekoefficientens nivå 2017.  
28 § 
Avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska det för avbytarhjälp enligt 16 b § 1 mom. och 24 § 2 mom. som används 2017 tas ut en avgift på 12 euro per timme hos lantbruksföretagaren. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom. motsvarar det belopp som anges i detta moment lönekoefficientens nivå 2017.  
28 a § 
Avgifter för övervakningsbesök och beredskap 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots det som föreskrivs i första meningen i 2 mom. ska det för beredskap som den lokala enheten ordnar 2017 tas ut en avgift på 1,50 euro per timme hos lantbruksföretagaren. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom. motsvarar det belopp som anges i detta moment lönekoefficientens nivå 2017. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2017.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.12.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare