Senast publicerat 14-12-2021 13:33

Riksdagens svar RSv 228/2021 rd RP 169/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

RP 169/2021 rd
EkUB 38/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen (RP 169/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 38/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 6 § 23 punkten, 26 §, rubriken för 104 b § samt 104 b § 1 och 2 mom.,  
av dem 6 § 23 punkten sådan den lyder i lag 1142/2016, rubriken för 104 b § samt 104 b § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 358/2015, och 
fogas till 104 b §, sådan den lyder i lag 358/2015, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 104 f och 127 a § som följer: 
6 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23) den berörda allmänheten den allmänhet som påverkas eller sannolikt påverkas av en olycka och vars intressen ett beslut i en fråga gäller, samt de registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja naturvård, miljöskydd, eller hälsoskydd i det område som beslutet avser, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
26 § 
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd 
Vid ansökan om tillstånd som avses i 23 och 58 § ska verksamhetsutövaren lämna in de handlingar som avses i 25 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), om det är fråga om ett sådant projekt som avses i den lagen och som kräver miljökonsekvensbedömning. 
Säkerhets- och kemikalieverket ska i ett beslut på en tillståndsansökan som avses i 1 mom. beakta den motiverade slutsatsen, miljökonsekvensbedömningen och resultaten av eventuella internationella höranden och ta in den motiverade slutsatsen i tillståndsbeslutet med tillämpning av vad som föreskrivs i 26 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, samt säkerställa att den motiverade slutsatsen är uppdaterad med tillämpning av vad som föreskrivs i 27 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
Närmare bestämmelser om innehållet i ett tillståndsbeslut och om information om tillståndsbeslut får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
12 a kap. 
Kungörelse och information om tillståndsärenden 
104 b § 
Delgivning av tillståndsansökan 
Säkerhets- och kemikalieverket ska delge tillståndsansökningar genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska dock hållas tillgängliga i minst 30 dygn. Kungörelsen och ansökningshandlingarna får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetsställets placering. De personuppgifter som ska publiceras på en myndighets webbplats ska raderas från webbplatsen när beslutet har vunnit laga kraft. 
Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen (410/2015) också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Dessutom ska information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är onödig. Säkerhets- och kemikalieverket ska delge den berörda allmänheten tillståndsansökningar separat med iakttagande av vad som i förvaltningslagen föreskrivs om delgivning av handlingar. 
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
104 f § 
Delgivning av tillståndsbeslut 
Säkerhets- och kemikalieverket ska delge tillståndsbeslut genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Dessutom ska den berörda allmänheten delges beslutet separat. 
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf. 
16 kap. 
Ändringssökande 
127 a § 
Besvärsrätt 
Utöver vad som föreskrivs i 7 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring i beslut om tillstånd som avses i 23 och 58 § sökas också av den berörda allmänheten samt av den kommun där den verksamhet som beslutet avser ska placeras. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 40 och 58 § i gruvlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 40 § i gruvlagen (621/2011), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 771/2019 och 966/2020, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., samt till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 771/2019 och 966/2020, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom., som följer: 
40 § 
Information om tillståndsansökan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
58 § 
Information om tillståndsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 23 § i kärnenergilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 23 § i kärnenergilagen (990/1987), sådan paragrafen lyder i lagarna 260/2017 och 964/2020, ett nytt 7 mom. som följer: 
23 § 
Handläggning av ansökan om tillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldigheter i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare