Senast publicerat 10-05-2021 18:32

Riksdagens svar RSv 230/2016 rd RP 137/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker och av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

RP 137/2016 rd
FiUB 31/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker och av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (RP 137/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 31/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag  om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) lagens rubrik samt 1 § 1, 4 och 6 mom., 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. och 4 § samt bilagan, av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1084/2013 och bilagan sådan den lyder i lagarna 1318/2011 och 1084/2013, som följer: 
Lag om punktskatt på läskedrycker 
1 § 
Tillämpningsområde 
Punktskatt på läskedrycker ska betalas till staten i enlighet med denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagen tillämpas inte om läskedryckerna tillverkas eller produceras av en tillverkare som är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch och vars produktion av produkter som frisläpps för konsumtion under ett kalenderår uppgår till högst 50 000 liter färdig, drickbar läskedryck. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På produktion som avses i 4 mom. tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med  
1) läskedrycker de produkter som avses i punktskattetabellen i bilagan,  
2) sockerfria produkter som nämns i punktskattetabellen i bilagan och som innehåller monosackarider och disackarider, dock inte polyoler, högst 0,5 gram per 100 gram eller 100 milliliter,  
3) icke-smaksatta växtbaserade drycker sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent som omfattas av nummer 2202 90 11 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1754 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent och sådana drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel 10 eller frön enligt kapitel 12 som omfattas av nummer 2202 90 15 enligt den förordningen, om dryckerna inte är smaksatta och innehåller högst 4,8 gram socker per 100 milliliter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Skattebelopp 
Punktskatt ska betalas enligt punktskattetabellen i bilagan. Skatten bestäms utifrån produktens nettovikt, med vilken avses produktens vikt utan förpackning och icke ätbara beståndsdelar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 §  
Skattefrihet 
Skattefria är 
1) läskedrycker som används för tillverkning av läskedrycker, 
2) läskedrycker som används som råvaror vid industriell produktion av andra livsmedel, 
3) läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987), 
4) läskedrycker som används för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 
5) läskedrycker som används för tillverkning av produkter som avses i 1 § 3 mom., 
6) läskedrycker som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen än i Finland. 
För de ändamål som nämns i 1 mom. får läskedrycker säljas skattefritt från skatteupplag. Om en godkänd upplagshavare inte vid eftergranskning kan presentera en tillförlitlig utredning om en skattefri leverans, ska punktskatt betalas på produkterna i enlighet med denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Sådana tillstånd enligt punktskattelagen (182/2010) som gäller sötsaker och glass upphör att gälla när denna lag träder i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

 

 

 

Bilaga 

PUNKTSKATTETABELL 

 

Tulltariffnummer 
Produkt 
Produktgrupp 
Skattebelopp 
2009 
Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent):  
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
1A 
11,0 cent/l 
ur 2106 
Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 
 
 
 
– produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga att användas för framställning av läskedrycker: 
 
 
 
– – dryckesingredienser i fast form  
1,4 €/kg 
 
     -       sockerfria 
2A 
95 cent/kg 
 
– – andra  
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
3A 
11,0 cent/l 
2201 
Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel och inte smaksatt; is och snö: 
– med undantag av is och snö 
4A 
11,0 cent/l 
2202 
Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller smaksatt, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent)
– med undantag av icke-smaksatta växtbaserade drycker 
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
5A 
11,0 cent/l 
ur 2204 
Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent): 
 
 
 
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent  
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
6A 
11,0 cent/l 
ur 2205 
Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent): 
 
 
 
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:  
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
7A 
11,0 cent/l 
ur 2206 
Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent): 
 
 
 
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag av blandningar av öl och alkoholfria drycker  
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
8A 
11,0 cent/l 
ur 2208 
Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent): 
 
 
 
– drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent: 
 
 
 
– – kolsyrade  
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
9A 
11,0 cent/l 
 
– – andra  
10 
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
10 A 
11,0 cent/l 
ur 3302 
Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker: 
 
 
 
– av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker: 
 
 
 
– – av sådana slag som används vid industriell tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:  
11 
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
11A 
11,0 cent/l 
ur 3824 
Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: 
 
 
 
– mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker  
12 
22,0 cent/l 
 
     -       sockerfria 
12A 
11,0 cent/l 

Lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) 3 § 1 mom. och bilagan, av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 652/2011, som följer: 
3 §  
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) dryckesförpackning en detaljhandelsförpackning som innehåller en sådan dryck som nämns i accistabellen i bilagan till lagen, om förpackningen har en volym på högst fem liter; som detaljhandelsförpackning betraktas också motsvarande förpackning i samband med restaurangrörelse, 
2) fungerande retursystem ett sådant pantbaserat system där en förpackare eller importör av drycker ensam eller på det sätt som avses i avfallslagen (646/2011) eller i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland har sörjt för återanvändning eller materialåtervinning av dryckesförpackningar så att förpackningen fylls på nytt eller används för råvaruåtervinning,  
3) tillverkning tillverkning och förpackning av drycker, 
4) icke-smaksatta växtbaserade drycker sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent som omfattas av nummer 2202 90 11 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1754 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent och sådana drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel 10 eller frön enligt kapitel 12 som omfattas av nummer 2202 90 15 enligt den förordningen, om dryckerna inte är smaksatta och innehåller högst 4,8 gram socker per 100 milliliter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

 

 

Bilaga 

ACCISTABELL 

 

Tulltariffposition  
Produktgrupp 
Produkt  
2201 
Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel och inte smaksatt; is och snö:  
– med undantag av is och snö 
2202 
Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller smaksatt, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009: 
– med undantag av icke-smaksatta växtbaserade drycker 
2203 
Maltdrycker  
2204 
Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009  
2205 
Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen  
2206 
Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans  
2208 
Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker 
Helsingfors 13.12.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare