Senast publicerat 28-12-2021 17:33

Riksdagens svar RSv 232/2021 rd RP 233/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

RP 233/2021 rd
FiUB 34/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen (RP 233/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 34/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till mervärdesskattelagen (1501/1993) temporärt en ny 38 e § och temporärt en ny mellanrubrik före den, till 94 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1218/1994, 1486/1994, 763/1999, 940/1999, 1359/2009, 1392/2010, 1202/2011, 305/2016 och 1113/2021, temporärt en ny 3 punkt, i stället för den 3 punkt som upphävts genom lag 1218/1994, till 131 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 505/2014, 507/2014 och 1113/2021, temporärt en ny 1 a-punkt och till 209 b § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 399/2012 och 1113/2021, temporärt en ny 2 a-punkt som följer: 
Medicintekniska produkter för självtestning under covid-19-pandemin 
38 e § 
Skatt betalas inte på försäljning av sådana medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av sjukdomen covid-19 som är avsedda för självtestning. 
Med medicintekniska produkter avses i 1 mom. sådana medicintekniska produkter som överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU och i annan tillämplig unionslagstiftning.  
94 § 
Skattefri är import av följande varor 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) medicintekniska produkter som avses i 38 e §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
131 § 
En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
1 a) verksamhet som är skattefri enligt 38 e §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
209 b § 
Om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, ska säljaren ge köparen en faktura för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a) försäljning som är skattefri enligt 38 e §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2022. 
Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, en vara har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts eller skyldighet att betala skatt för en införd vara har uppkommit den 1 januari 2022 eller därefter, dock senast den 31 december 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare