Riksdagens svar
RSv
240
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
RP 113/2018 rd
FvUB 28/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen (RP 113/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 28/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av kyrkolagen 
På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kyrkolagen (1054/1993) 16 kap. 14 § 1 mom., 24 kap. 3 § 4 mom. och 25 kap. 8 a § 4 mom., 
sådana de lyder, 16 kap 14 § 1 mom. i lag 787/2010, 24 kap. 3 § 4 mom. i lag 1498/2015 och 25 kap. 8 a § 4 mom. i lag 209/2018, samt 
fogas till 25 kap. en ny 5 b § som följer: 
16 kap. 
Kyrkböckerna och församlingens arkiv 
14 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
På behandlingen av de personuppgifter som avses i denna lag tillämpas i övrigt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, dataskyddslagen (1050/2018), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). 
24 kap. 
Underställning och ändringssökande 
3 § 
Rättelseyrkande 
På rättelse av befolkningsuppgifter i kyrkböckerna tillämpas vad som föreskrivs i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. 
25 kap. 
Kompletterande stadganden 
5 b § 
Digitala tjänster 
På digitala tjänster tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (/). Lagen tillämpas dock inte inom församlingarnas småbarnspedagogiska verksamhet och konfirmandundervisning, när en webbplats eller mobilapplikation skapas i samband med den småbarnspedagogiska verksamheten eller konfirmandundervisningen och används i en avgränsad grupp under en begränsad tid. 
8 a § 
Offentlighet för en förteckning över röstberättigade 
I fråga om förteckningens offentlighet och behandlingen av den gäller i övrigt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 12.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 8.3.2019 12:24