Senast publicerat 08-03-2019 12:24

Riksdagens svar RSv 240/2018 rd RP 113/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Riksdagen
RP 113/2018 rd
FvUB 28/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen (RP 113/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 28/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av kyrkolagen 

  På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i kyrkolagen (1054/1993) 16 kap. 14 § 1 mom., 24 kap. 3 § 4 mom. och 25 kap. 8 a § 4 mom., 
  sådana de lyder, 16 kap 14 § 1 mom. i lag 787/2010, 24 kap. 3 § 4 mom. i lag 1498/2015 och 25 kap. 8 a § 4 mom. i lag 209/2018, samt 
  fogas till 25 kap. en ny 5 b § som följer: 
  16 kap. 
  Kyrkböckerna och församlingens arkiv 
  14 § 
  Förhållande till annan lagstiftning 
  På behandlingen av de personuppgifter som avses i denna lag tillämpas i övrigt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, dataskyddslagen (1050/2018), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  24 kap. 
  Underställning och ändringssökande 
  3 § 
  Rättelseyrkande 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  På rättelse av befolkningsuppgifter i kyrkböckerna tillämpas vad som föreskrivs i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. 
  25 kap. 
  Kompletterande stadganden 
  5 b § 
  Digitala tjänster 
  På digitala tjänster tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (/). Lagen tillämpas dock inte inom församlingarnas småbarnspedagogiska verksamhet och konfirmandundervisning, när en webbplats eller mobilapplikation skapas i samband med den småbarnspedagogiska verksamheten eller konfirmandundervisningen och används i en avgränsad grupp under en begränsad tid. 
  8 a § 
  Offentlighet för en förteckning över röstberättigade 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  I fråga om förteckningens offentlighet och behandlingen av den gäller i övrigt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 12.2.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare