Riksdagens svar
RSv
244
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
RP 307/2018 rd
FiUB 31/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster(RP 307/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 31/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt den multilaterala konventionen i propositionen ochgodkänt att det görs de reservationer och lämnas de notifikationer som framgår av bilagan till propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag  
om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster  
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Paris den 24 november 2016 ingångna multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.  
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Genom meddelanden av finansministeriet som publiceras i Finlands författningssamlings fördragsserie informeras det om 
1) konventionens ikraftträdande beträffande en sådan part i konventionen med vilken Finland har ett i artikel 2 stycke 1 punkt a i konventionen avsett skatteavtal som omfattas, 
2) en invändning enligt artikel 28 stycke 2 punkt b som gjorts av en part i konventionen mot en reservation som gjorts av Finland, 
3) sådant återkallande av reservation eller ersättande av en reservation enligt artikel 28 stycke 9 som gjorts av en part i konventionen, om detta påverkar ett mellan Finland och en part i konventionen ingånget och i artikel 2 stycke 1 punkt a i konvention avsett skatteavtal som omfattas, och 
4) en tilläggsnotifikation enligt artikel 29 stycke 6 som gjorts av en part i konventionen, om den påverkar ett mellan Finland och en part i konventionen ingånget och i artikel 2 stycke 1 punkt a i konvention avsett skatteavtal som omfattas. 
Helsingfors 13.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 14.2.2019 12:30