Senast publicerat 10-05-2021 19:56

Riksdagens svar RSv 246/2018 rd RP 251/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ

RP 251/2018 rd
GrUB 11/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ (RP 251/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 11/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medborgarinitiativ (12/2012) 3 §, 5 § 3 mom., 7—12 § och 13 § 1 mom. samt 15 och 16 § som följer: 
3 § 
Ansvarig för medborgarinitiativ 
Ett medborgarinitiativ får väckas av minst fem röstberättigade finska medborgare. 
De som väcker ett initiativ kallas för ansvariga för initiativet. 
Kontaktinformationen för de ansvariga för initiativet ska vid kontakt med Befolkningsregistercentralen, justitieministeriet och riksdagen meddelas dessa för kommunikation som gäller initiativet. 
5 § 
Insamling av stödförklaringar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När stödförklaringar samlas in ska initiativet, uppgifter om vem som är ansvarig för det och deras kontaktinformation finnas tillgängliga för undertecknarna av initiativet. Initiativet får inte ändras efter det att insamlingen av stödförklaringar har inletts. 
7 § 
Tekniska krav på elektroniskt förfarande 
Elektronisk insamling av stödförklaringar i ett datanät ska ske med utnyttjande av datasystem som har godkänts av Transport- och kommunikationsverket. En förutsättning för godkännande är att 
1) insamlingen av stödförklaringar sker genom utnyttjande av sådan stark autentisering som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009), 
2) olovlig ändring av uppgifterna i systemet och annan olovlig eller obefogad hantering förhindras genom ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang som rör förvaltningen av användarrättigheter och övervakningen av användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna och genom andra åtgärder, 
3) systemet överensstämmer med de i 2 mom. avsedda föreskrifter som Befolkningsregistercentralen har meddelat. 
Befolkningsregistercentralen meddelar föreskrifter om vilken standardform de uppgifter som samlas in via ett datasystem ska ha för att elektroniskt kunna samköras med uppgifter i befolkningsdatasystemet för sådan kontroll som föreskrivs i 9 §. 
Avgift tas inte ut för godkännande av ett datasystem. 
Information om Transport- och kommunikationsverkets godkännande ska finnas tillgänglig för undertecknarna av medborgarinitiativet på den webbplats där stödförklaringarna samlas in. 
8 § 
Justitieministeriets nättjänst 
Stödförklaringar kan även samlas in via en nättjänst som justitieministeriet upprätthåller. En förutsättning för detta är att initiativet uppfyller kraven i denna lag. Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via dess nättjänst. 
Nättjänsten ska uppfylla de tekniska krav som föreskrivs i 7 §. 
Avgift tas inte ut för användning av nättjänsten. 
9 § 
Kontroll av stödförklaringar 
Den ansvariga för initiativet ska inom ett år från det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats lämna stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar deras riktighet och behörighet. 
Justitieministeriet lämnar på begäran av den ansvariga personen in de stödförklaringar som har samlats in via nättjänsten till Befolkningsregistercentralen för kontroll. 
Befolkningsregistercentralen fastställer om kravet på minsta antal godkända stödförklaringar enligt grundlagen har uppfyllts. 
Avgift tas inte ut för att kontrollera stödförklaringar och fastställa att kravet på minsta antal stödförklaringar har uppfyllts. 
10 § 
Myndighetsuppgifter som gäller medborgarinitiativ i Europeiska unionen 
I Finland är Transport- och kommunikationsverket den behöriga myndighet som avses i artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet. I Finland är Befolkningsregistercentralen den behöriga myndighet som avses i artikel 15.2 i den förordningen. 
11 § 
Överlämnande av medborgarinitiativ till riksdagen 
Den ansvariga personen överlämnar medborgarinitiativet och det beslut som Befolkningsregistercentralen har fattat enligt 9 § till riksdagen, om de förutsättningar för att lägga fram initiativ som anges i grundlagen och i denna lag uppfylls. 
Initiativet förfaller, om det inte har överlämnats till riksdagen inom ett år från det att Befolkningsregistercentralen fattade sitt beslut enligt 9 §. 
12 § 
Personuppgifter 
Personuppgifterna i de stödförklaringar som har samlats in får användas endast på det sätt som föreskrivs i denna lag. De ansvariga för initiativet får överlåta uppgifterna enbart till Befolkningsregistercentralen. De uppgifter som myndigheterna innehar är offentliga när kravet på minsta antal stödförklaringar enligt grundlagen har uppfyllts. 
De ansvariga för initiativet och justitieministeriet ska se till att de stödförklaringar som de har i sin besittning förstörs inom sex månader från det att Befolkningsregistercentralen fattade sitt beslut enligt 9 §. Om stödförklaringarna inte lämnas till Befolkningsregistercentralen för kontroll, ska de förstöras inom ett år från det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats. 
Befolkningsregistercentralen ska förstöra stödförklaringar som den har i sin besittning fem år efter sitt beslut enligt 9 §. 
13 § 
Uppgift om ekonomiska bidrag 
Den som är ansvarig för medborgarinitiativet ska se till att ekonomiska bidrag för framläggande av initiativet och givaren uppges när stödförklaringar samlas in, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera bidrag från en och samma givare är minst 1 500 euro. Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes samtycke, om värdet på personens bidrag är mindre än 1 500 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 § 
Ändringssökande 
I ett beslut som Transport- och kommunikationsverket, justitieministeriet och Befolkningsregistercentralen har fattat får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
16 § 
Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för lämnande av oriktiga personuppgifter och för ingivande av osant intyg till myndighet samt för sekretessbrott och sekretessförseelse samt för dataskyddsbrott finns i strafflagen (39/1889). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare