Senast publicerat 10-05-2021 19:55

Riksdagens svar RSv 249/2018 rd RP 261/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

RP 261/2018 rd
JsUB 24/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (RP 261/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 24/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 28 § 1 mom. och  
fogas temporärt till lagen en ny 10 a § som följer: 
10 a § 
Vissa krav som gäller ersättningstagare till följd av Europeiska unionens lagstiftning 
I 10 § avsedd ersättning beviljas inte om ersättningstagaren för ersättning av skador som avses i den paragrafen har fått annat offentligt stöd eller stöd via skattesystemet eller vardera. Ersättning som beviljats med stöd av denna lag återkrävs om det efter utbetalningen av ersättning framgår att det för ersättning av skador som avses i 10 § har använts annat offentligt stöd eller stöd via skattesystemet eller vardera.  
Den ersättning som avses i 10 § beviljas som sådant stöd som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, om ersättningstagaren är ett företag i svårigheter eller inte har iakttagit ett i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) avsett beslut om återkrav av stöd som baserar sig på ett tidigare beslut av kommissionen. Med företag i svårigheter avses sådana företag som avses i punkt 35.15 i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01).  
28 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 10 § träder dock i kraft först vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet och gäller till och med den 31 december 2021. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare