Senast publicerat 10-05-2021 18:44

Riksdagens svar RSv 25/2016 rd RP 132/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

RP 132/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen (RP 132/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 2/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar behövliga åtgärder för att bolaget under bildning ska ha hemort i Rovaniemi. 

2.

Riksdagen förutsätter att jord- och skogsbruksutskottet före utgången av 2017 tillställs en utredning om konsekvenserna av den lagstiftning som nu införs. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om Forststyrelsen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens syfte  
I denna lag föreskrivs om Forststyrelsen. Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som styrs av ministeriet. Bestämmelser om miljöministeriets styrningsuppgifter finns i 9 §. 
Bestämmelser om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning utfärdas särskilt genom lag. 
2 kap. 
Forststyrelsens uppgifter 
2 § 
Forststyrelsens allmänna uppgift 
Forststyrelsen ska på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vattenegendom som den besitter. Forststyrelsen ska bedriva en resultatrik verksamhet. 
Forststyrelsen ska bedriva affärsverksamhet på sitt område inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som ålagts den i denna lag och preciserats i statsbudgeten samt sköta de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts den. 
Forststyrelsen ska verka enligt företagsekonomiska principer samt enligt de mål för Forststyrelsens tjänster och övriga mål för verksamheten som riksdagen har ställt upp för den.  
3 § 
Affärsverksamheten 
Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen. 
I detta syfte ska Forststyrelsen 
1) bedriva skogsbruk och leverera virke till kunderna, 
2) bedriva affärsverksamhet med marktäktsprodukter, 
3) bedriva försäljning och uthyrning av land- och vattenområden, och 
4) bedriva projekt- och utvecklingsverksamhet som gäller land- och vattenområden. 
Forststyrelsen får dessutom producera frö och plantor samt på annat sätt utnyttja jord- och vattenegendomen inom dess ansvarsområde ekonomiskt. 
Forststyrelsen bedriver skogsbruk inom det aktiebolag som avses i lagen om statens skogsbruksaktiebolag (/).  
Forststyrelsen svarar för ägarstyrningen av sina dotter- och intressebolag så som föreskrivs i 6 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). 
4 § 
Forststyrelsekoncernen 
Forststyrelsen kan ha bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 och 6 § i bokföringslagen (1336/1997) i ett eller flera inhemska eller utländska företag som har anknytning till dess affärsverksamhet eller skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts den. De företag i vilka Forststyrelsen har bestämmande inflytande är dotterföretag till Forststyrelsen. Forststyrelsen och dess dotterföretag bildar Forststyrelsekoncernen.  
Om värdet av aktierna i ett dotterföretag är betydande eller om bolagsförhållandet mellan Forststyrelsen och dotterföretaget annars bör betraktas som betydande, behövs tillstånd av statsrådet för förvärv av samt överlåtelse av aktier i dotterföretaget. Tillstånd av statsrådet behövs också i fråga om motsvarande förvärv eller överlåtelse av betydande delägarskap eller medlemskap i ett annat företag än ett dotterföretag. Beträffande överlåtelse av fastighetsförmögenhet iakttas dock lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).  
Forststyrelsen och dess dotterföretag som bedriver affärsverksamhet inom skogsbruket står i ett sådant förhållande till varandra som avses i 12 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007). Forststyrelsen och dess dotterföretag får köpa tjänster direkt av varandra.  
Forststyrelsen får inte ge sina dotterföretag koncernbidrag.  
Närmare bestämmelser om hur affärsverksamheten för Forststyrelsens dotterföretag ansluter till Forststyrelsens affärsverksamhet, när värdet på dotterföretagens aktier är betydande samt när bolagsförhållandet mellan Forststyrelsen och dotterföretagen är betydande utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. 
5 § 
Offentliga förvaltningsuppgifter 
Forststyrelsen sköter och använder jord- och vattenegendom som är i dess besittning för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter. På statens jord- och vattenegendom som ska skötas inom ramen för de offentliga förvaltningsuppgifterna ställs inga krav på avkastning. 
Forststyrelsen sköter för den föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter, som består av 
1) uppgifter som föreskrivs i naturvårdslagen (1096/1996) och i författningar om naturskyddsområden som inrättats med stöd av den och 1923 års lag om naturskydd (71/1923), övriga uppgifter som gäller skyddande av naturtyper och arter samt förvärv av naturskyddsområden, 
2) skötsel och användning av nätverket av naturskyddsområden samt skötsel av övriga land- och vattenområden och övrig egendom som är avsedda för skötseln av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, 
3) tillhandahållande av natur- och friluftstjänster i anslutning till användning av naturen för rekreation samt värnande om kulturegendom, 
4) de uppgifter som föreskrivs i ödemarkslagen (62/1991), lagen om fiske (379/2015), skoltlagen (253/1995), terrängtrafiklagen (1710/1995), jaktlagen (615/1993), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), räddningslagen (379/2011), renskötsellagen (848/1990), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) och lagen om friluftsliv (606/1973), 
5) genomförande av vilt- och fiskerihushållningsprojekt samt beviljande av jakt- och fisketillstånd, 
6) jakt- och fiskeövervakning enligt lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005), 
7) uppgifter som hänför sig till anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för skogsträd. 
3 kap. 
Förpliktelser som gäller verksamheten 
6 § 
Allmänna samhälleliga förpliktelser 
Som en väsentlig del av den hållbara vården och användningen av naturresurserna ska Forststyrelsen i tillräcklig grad beakta skyddet och en ändamålsenlig ökning av den biologiska mångfalden tillsammans med de övriga målen för vården, användningen och skyddet av skogar, havet och andra naturresurser. Forststyrelsen ska dessutom beakta de krav som användningen av naturen för rekreation och främjandet av sysselsättningen ställer. 
Vården, användningen och skyddet av naturresurser i Forststyrelsens besittning inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995) ska samordnas så att förutsättningarna för utövande av samekulturen tryggas, och inom renskötselområdet enligt renskötsellagen så att de förpliktelser som föreskrivs i renskötsellagen uppfylls. 
Forststyrelsen ska vara beredd att sköta sina uppgifter även under undantagsförhållanden med iakttagande av jord- och skogsbruksministeriets och, i fråga om försvarsfastigheter, försvarsministeriets föreskrifter. Forststyrelsen ska dessutom följa försvarsministeriets säkerhetsföreskrifter i fråga om försvarsfastigheter och fastigheternas lokalservice. 
Forststyrelsen ska lämna räddningsmyndigheterna experthjälp när det gäller att bekämpa skogsbränder och på eget initiativ ha beredskap att i samråd med räddningsmyndigheterna förebygga och bekämpa skogsbränder på statsägd mark som Forststyrelsen har i sin besittning. 
Skötseln av de allmänna samhälleliga förpliktelserna ska beaktas när Forststyrelsens resultatmål uppställs. 
7 § 
Övriga samhälleliga förpliktelser 
I sin verksamhet ska Forststyrelsen beakta forskningens, utbildningens, försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets markanvändningsbehov. 
4 kap. 
Styrningen av Forststyrelsen 
8 § 
Riksdagens och statsrådets styrning 
Vid behandlingen av statsbudgeten ska riksdagen  
1) godkänna Forststyrelsens viktigaste servicemål och andra verksamhetsmål,  
2) godkänna höjningar och sänkningar av Forststyrelsens grundkapital samt besluta om intagande av anslag i statsbudgeten för höjning av Forststyrelsens grundkapital,  
3) samtycka till att Forststyrelsen upptar lån för finansiering av sin affärsverksamhet,  
4) i fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet godkänna maximibeloppet för investeringar under räkenskapsperioden samt bemyndiganden att ingå sådana förbindelser för investeringar som medför utgifter under senare räkenskapsperioder.  
Statsrådet utfärdar vid behov allmänna bestämmelser om Forststyrelsens verksamhet och ekonomi.  
9 § 
Ministeriets styrning 
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för resultatstyrningen av Forststyrelsen. Miljöministeriet svarar för resultatstyrningen av Forststyrelsen inom sitt ansvarsområde i fråga om de offentliga förvaltningsuppgifterna. 
Efter det att riksdagen beslutat om statsbudgeten ska det ministerium som är behörigt besluta om Forststyrelsens servicemål och andra verksamhetsmål, om Forststyrelsens resultatmål och intäktsföringsmål samt vid behov om verkställandet av riksdagens beslut om ändringar i grundkapitalet. Resultatmålet ska uppställas så att Forststyrelsen kan uppnå affärsekonomiskt lönsamma servicemål och andra verksamhetsmål enligt 8 § 1 mom. 1 punkten. 
Det ministerium som avses ovan i 1 mom. beslutar om användningen och utbetalningen av det anslag som avses i 28 §.  
5 kap. 
Forststyrelsens organisation och förvaltning  
10 § 
Forststyrelsens organisation 
Forststyrelsen har en styrelse och en verkställande direktör samt en separat enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna.  
Forststyrelsen har andra enheter och funktioner enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen. 
11 § 
Styrelsen 
Forststyrelsen har en styrelse med högst åtta medlemmar.  
Statsrådet utnämner styrelsens medlemmar för högst tre år i sänder och förordnar en av medlemmarna att vara ordförande och en att vara vice ordförande. Styrelsemedlemmarna ska vara oberoende på det sätt som konkurrenssituationen förutsätter. Minst en styrelsemedlem ska företräda Forststyrelsekoncernens personal. Den medlem som företräder personalen ska vara anställd hos Forststyrelsen eller dess dotterföretag. Forststyrelsens verkställande direktör kan inte vara styrelsemedlem.  
På styrelsemedlemmarna tillämpas vad som i 6 kap. 4 § i aktiebolagslagen (624/2006) föreskrivs om jäv för aktiebolags styrelseledamöter och i 6 kap. 10 § 1 mom. i den lagen om styrelseledamöternas behörighet. 
Statsrådet entledigar styrelsen eller en styrelsemedlem från uppdraget.  
12 § 
Styrelsens uppgifter 
Styrelsen leder och övervakar Forststyrelsens verksamhet. Styrelsen har hand om Forststyrelsens strategiska ledning och dess förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på behörigt sätt. Dessutom ser styrelsen till att tillsynen över Forststyrelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt samt särskilt att Forststyrelsen sköts enligt riksdagens och övriga myndigheters beslut och föreskrifter.  
Styrelsen ska 
1) göra framställning om budgetförslag för Forststyrelsen samt, i anslutning till det, framställning om Forststyrelsens servicemål och andra verksamhetsmål samt resultatmål och intäktsföringsmål för det följande året,  
2) besluta om utveckling av Forststyrelsens verksamhet inom ramen för de mål som riksdagen och ministeriet uppställt för verksamheten och ekonomin samt följa och rapportera hur målen nås,  
3) ge utlåtande om utnämningen av verkställande direktören, naturtjänstdirektören och vildmarksdirektören, 
4) besluta om Forststyrelsens upplåning,  
5) besluta om Forststyrelsens betydande investeringar och övriga utgifter med lång verkningstid,  
6) i fråga om de aktier som Forststyrelsen innehar besluta om utövandet av aktieägarens rättigheter i förvaltningen av ett dotterföretag inom Forststyrelsekoncernen,  
7) upprätta Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokslut och verksamhetsberättelse och i anslutning till dem ett förslag till åtgärder beträffande Forststyrelsens vinst eller förlust samt sända bokslutet, verksamhetsberättelsen och nämnda förslag till statsrådet för fastställelse,  
8) besluta vem som har rätt att teckna Forststyrelsens namn,  
9) godkänna de regionala planerna för användning av naturresurser, 
10) besluta om hur beslutanderätten i fråga om förvärv samt, enligt vad som bestäms i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet, överlåtelse och utarrendering av fastighetsförmögenhet ska ordnas vid Forststyrelsen, 
11) besluta om ersättningssystemet för affärsverkets ledning, 
12) behandla och avgöra andra än i 1—11 punkten avsedda ärenden som är vittgående eller viktiga.  
Styrelsen eller styrelsemedlemmarna får inte följa sådana beslut av styrelsen som strider mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och således är ogiltiga. 
Bestämmelser om styrelsens uppgifter i fråga om styrningen och övervakningen av de offentliga förvaltningsuppgifterna finns i 19 §. 
13 § 
Personalens företrädare i styrelsen 
Den styrelsemedlem som företräder Forststyrelsekoncernens personal har samma rättigheter och skyldigheter som de övriga styrelsemedlemmarna. Företrädaren för personalen har dock inte rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning av Forststyrelsens ledning, ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder.  
14 § 
Verkställande direktören 
Forststyrelsen har en verkställande direktör som leder och utvecklar Forststyrelsens verksamhet, sköter Forststyrelsens löpande förvaltning samt ser till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt.  
Verkställande direktören ska se till att styrelsens beslut verkställs och följa styrelsens föreskrifter samt informera styrelsen om åtgärder och händelser som är betydelsefulla med hänsyn till Forststyrelsens verksamhet.  
Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av Forststyrelsens verksamhet är exceptionella eller av stor betydelse endast om han eller hon har styrelsens bemyndigande eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för Forststyrelsens verksamhet. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 
Vad som i 11 § 3 mom. föreskrivs om jäv för styrelsemedlemmar och styrelsemedlemmars behörighet och i 12 § 3 mom. om skyldigheten att inte följa ogiltiga beslut tillämpas även på verkställande direktören. Verkställande direktören har titeln generaldirektör. 
15 § 
Den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna 
För de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för Forststyrelsen svarar den separata enheten för offentliga förvaltningsuppgifter, som naturtjänstdirektören är chef för.  
6 kap. 
Skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter  
16 § 
Uppgifterna för den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna 
Den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna ska svara för skötseln av de i 5 § avsedda offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för Forststyrelsen. 
Enheten bereder och föredrar de ärenden som gäller skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter för Forststyrelsens styrelse. 
17 § 
Naturtjänstdirektörens och vildmarksdirektörens uppgifter 
Naturtjänstdirektören sköter de uppgifter som hänför sig till de offentliga förvaltningsuppgifterna och som enligt 2 mom. eller 12 eller 14 § inte hör till styrelsen, verkställande direktören eller vildmarksdirektören. Naturtjänstdirektören godkänner och undertecknar vid sidan av styrelsen det särskilda bokslut som avses i 33 § 1 mom. 
De offentliga förvaltningsuppgifter som gäller jakt och fiske samt jakt- och fiskeövervakningen (vildmarksärenden) och som enligt 1 mom. inte hör till styrelsen eller verkställande direktören sköts dock i den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna av vildmarksdirektören.  
18 § 
Beslutanderätt i offentliga förvaltningsuppgifter 
Naturtjänstdirektören avgör förvaltningsärenden som hänför sig till de i 5 § avsedda offentliga förvaltningsuppgifterna och myndighetsärenden som gäller den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Ärenden som gäller jakt och fiske och jakt- och fiskeövervakningen samt ärenden som gäller den personal som sköter dessa uppgifter avgörs dock av vildmarksdirektören. 
Kvoter kan fastställas områdesvis för de tillstånd eller beslut enligt 4 § i terrängtrafiklagen, 5 § i lagen om fiske och 6 § i jaktlagen som gäller användning av ett område i Forststyrelsens besittning för det ändamål som avses i dessa lagar. 
Inom ramen för kvoterna enligt 2 mom. kan naturtjänstdirektören delegera rätten att fatta beslut om enskilda tillstånd som avses i 4 § i terrängtrafiklagen till en tjänsteman vid Forststyrelsen eller till en sådan anställd vid Forststyrelsen eller en sådan utomstående sammanslutning som med avseende på oavhängighet, tillförlitlighet, sakkunskap och andra omständigheter som ska beaktas vid bedömningen är att betrakta som lämplig för uppdraget. Vildmarksdirektören kan göra detsamma i fråga om beslut om enskilda tillstånd som avses i 5 § i lagen om fiske och i 6 § i jaktlagen. På verksamheten vid Forststyrelsen och vid en utomstående sammanslutning som beviljar tillstånd tillämpas till denna del förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003) samt dessutom vad som i strafflagen (39/1889) bestäms om straffrättsligt tjänsteansvar. 
Ett enskilt tillstånd i ett ärende som avses i 3 mom. kan också ges maskinellt och beslut fattas utan föredragning. 
Med undantag för fastställande av ordningsstadga för ett naturskyddsområde eller ett strövområde samt fastställande av kvoter i enlighet med 2 mom. får naturtjänstdirektören och vildmarksdirektören skriftligt delegera den beslutanderätt som de har enligt denna paragraf till en annan tjänsteman inom enheten för offentliga förvaltningsuppgifter. 
Beslut om fastställande av kvoter områdesvis ska delges genom offentlig delgivning med iakttagande av 62 § i förvaltningslagen. 
19 § 
Styrning och övervakning av de offentliga förvaltningsuppgifterna 
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska i fråga om sitt ansvarsområde styra och övervaka skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till Forststyrelsen på det sätt som särskilt föreskrivs om styrning och övervakning av ämbetsverks och inrättningars verksamhet. 
Inom ramen för de i 1 mom. nämnda ministeriernas styrning och övervakning ska Forststyrelsens styrelse 
1) sörja för den allmänna styrningen och övervakningen av skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna, 
2) sörja för att uppgifterna sköts i enlighet med beslut och föreskrifter från riksdagen och andra myndigheter och för att bokföringen och övervakningen av medelsförvaltningen i anslutning till de offentliga förvaltningsuppgifterna har ordnats på behörigt sätt, 
3) sedan den fått ett förslag från enheten för offentliga förvaltningsuppgifter fatta beslut i ärenden som anges i 12 § 2 mom. 1, 2, 6—8, 10 och 11 punkten. 
Inom ramen för de i 1 mom. nämnda ministeriernas styrning och övervakning samt styrelsens övervakning ska Forststyrelsens verkställande direktör ansvara för den allmänna ledningen och utvecklingen av skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till Forststyrelsen samt sörja för att den särskilda bokföring som avses i 33 § 1 mom. är lagenlig och det särskilda bokslut som avses i 33 § 1 mom. har upprättats på behörigt sätt och att den medelsförvaltning som gäller skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna är ordnad på ett tillförlitligt sätt. 
20 § 
Ansvar vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter 
I fråga om ersättande av skada som Forststyrelsen förorsakar vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter gäller vad som särskilt bestäms om ersättande av skada som skett under tjänsteansvar. 
21 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som Forststyrelsen fattar med stöd av naturvårdslagen finns i den lagen. 
Ändring i andra beslut är sådana som avses i 1 mom. eller beslut enligt 18 § 3 mom. som gäller enskilda tillstånd får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Beslut enligt 2 mom. får verkställas trots ändringssökande. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet. 
22 § 
Sökande av ändring i beslut om enskilda tillstånd 
Omprövning av beslut om enskilda tillstånd enligt 18 § 3 mom. får begäras hos Forststyrelsen på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. 
Ett beslut av Forststyrelsen som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut om enskilda tillstånd som avses i 1 mom. får verkställas även om beslutet överklagas. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet. 
23 § 
Behörig förvaltningsdomstol 
Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område eller största delen av det område som beslutet gäller är beläget. Om denna grund inte kan tillämpas, är den förvaltningsdomstol behörig inom vars domkrets hemorten för den som anfört besvären är belägen. 
24 § 
Avgifter som hänför sig till skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter  
Bestämmelser om påförande av avgifter, dröjsmålsränta, indrivning av avgifter och behörighet att besluta om avgifter i anslutning till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift för en prestation som hänför sig till en offentlig förvaltningsuppgift finns i 11 b § i den lagen. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. har 
1) invånarna i städerna Kemi och Torneå rätt att inom de områden som anvisas av Forststyrelsen bedriva jakt på de villkor Forststyrelsen bestämmer för en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet, 
2) kommuninvånarna rätt att avgiftsfritt använda områden som hör till deras hemkommun men som är i Forststyrelsens besittning för sådan terrängtrafik som avses i terrängtrafiklagen. 
En avgift för Forststyrelsens offentligrättsliga prestationer är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av avgifter finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
7 kap. 
Forststyrelsens ekonomi 
25 § 
Eget kapital 
Forststyrelsen har ett eget kapital som består av grundkapital, övrigt eget kapital och en uppskrivningsfond.  
Grundkapitalet är kapital som har placerats i affärsverket och som utgör grund för intäktsföringen av vinsten.  
Övrigt eget kapital är kapital som har anvisats Forststyrelsen av dess vinst, eller kapital som har överförts till Forststyrelsen såsom övrigt eget kapital. Uppskrivningsfonden visar med vilket belopp värdet av anläggningstillgångarna har skrivits upp. Övrigt eget kapital och uppskrivningsfonden kan överföras till grundkapitalet.  
26 § 
Egendom som är avsedd för offentliga förvaltningsuppgifter 
För skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter har Forststyrelsen i sin besittning statsägda naturskyddsområden och ödemarksområden, övriga områden som anvisats eller förvärvats för skyddsändamål samt övrig egendom som behövs för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna. Den egendom som är avsedd för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna hör till Forststyrelsens övriga egna kapital. 
27 § 
Forststyrelsens lån, säkerheter och borgen 
Forststyrelsen får för finansieringen av sin verksamhet uppta lån inom ramen för det samtycke som riksdagen gett i samband med behandlingen av statsbudgeten.  
Forststyrelsen har rätt att i sin affärsverksamhet använda säkerhet som ställs till förmån för en utomstående, om behovet att ställa säkerhet baserar sig på lag eller allmänt godtagna principer som iakttas i en konkurrenssituation. Riksdagen fattar beslut om maximibeloppet av säkerheterna i samband med behandlingen av statsbudgeten. Forststyrelsen får inte ställa borgen eller pantsätta egendom som säkerhet för ett lån som tagits upp av ett dotterföretag som bedriver affärsverksamhet.  
För lån som upptagits och borgen som ställts av Forststyrelsen tas det till staten ut en borgensavgift enligt lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988).  
Närmare bestämmelser om upptagande av lån enligt 1 mom., om villkoren för upplåning, om vad lånen får användas till, användningen och arten av de säkerheter som används i affärsverksamheten och om hur den avgift som avses i 3 mom. bestäms och tas ut utfärdas genom förordning av statsrådet.  
28 § 
Finansiering av de offentliga förvaltningsuppgifterna 
Skötseln av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter finansieras med anslag som särskilt anvisas i statsbudgeten samt med avgifter och inkomster från skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna. Skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter kan också finansieras med offentlig projektfinansiering. 
8 kap. 
Forststyrelsens personal 
29 § 
Personal 
Personalen vid Forststyrelsen är huvudsakligen anställd i arbetsavtalsförhållande. Personer som sköter uppgifter som innebär utövande av offentlig makt är dock anställda i tjänsteförhållande, om inte något annat föreskrivs i lag. 
På Forststyrelsens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden tillämpas bestämmelserna om statens tjänsteförhållanden. 
I fråga om tjänstekollektivavtalet för Forststyrelsen gäller bestämmelserna i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), med undantag av 3 § 3 mom. 2 och 4 punkten och 4 mom., 4 § 2 och 3 mom., 5 § 4 och 5 mom. samt 26 § i den lagen. Lagen om statens tjänstekollektivavtal tillämpas på Forststyrelsen som följer: 
1) förhandlings- och avtalspart på arbetsgivarens vägnar i fråga om Forststyrelsens tjänstekollektivavtal är i stället för vad som anges i 3 § 3 mom. 1 punkten i den lagen Forststyrelsen eller en sådan registrerad förening till vars egentliga syften hör att bevaka arbetsgivarnas intressen i fråga om tjänsteförhållandena och till vilken Forststyrelsen direkt eller genom mellanled hör, 
2) i stället för vad som anges i 5 § 1 mom. 1 punkten i den lagen, är Forststyrelsen och den arbetsgivarförening som ingått avtal på dess vägnar och underföreningarna till föreningen bundna av ett tjänstekollektivavtal, 
3) i stället för vad som anges i 5 § 2 mom. i den lagen, kan Forststyrelsen bestämma sina tjänstemäns anställningsvillkor utan att bestämma dem så att de är sämre än vad som gäller enligt tjänstekollektivavtalet, men i övrigt oberoende tjänstekollektivavtalet, 
4) även en sådan underförening till arbetsgivarföreningen som avses ovan i 1 punkten har sådan uppsägningsrätt som avses i 6 § 2 mom. i den lagen, och 
5) vad som föreskrivs om staten eller den statliga förhandlingsmyndigheten i 3 § 3 mom. 1 punkten, 5 § 6 och 7 mom., 8 § 3 och 4 mom., 12 och 18 §, 19 § 2 mom. och 24 § i den lagen gäller Forststyrelsen och en sådan arbetsgivarförening som avses ovan i 1 punkten. 
Vad som i någon annan lag föreskrivs om den statliga förhandlingsmyndighetens eller en statlig myndighets rätt att ingå tjänstekollektivavtal och arbetskollektivavtal eller med dessa jämförbara avtal gäller, i fråga om anställningsvillkoren för Forststyrelsens personal, Forststyrelsen och den arbetsgivarförening som avses i 3 mom. 1 punkten i enlighet med dess stadgar. 
30 § 
Behörighetsvillkor för personalen 
Behörighetsvillkor för verkställande direktören är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, kännedom om företagsekonomi och Forststyrelsens uppgiftsområde samt erfarenhet av ledarskap och i praktiken visad ledarförmåga. 
Behörighetsvillkor för naturtjänstdirektören och vildmarksdirektören är lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten samt erfarenhet av ledarskap och i praktiken visad ledarförmåga. 
Behörighetsvillkor för andra tjänster vid Forststyrelsen än de som nämns i 1 och 2 mom. är att personen i fråga genom sin tidigare verksamhet visat att han eller hon besitter sådan förmåga och skicklighet som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. 
31 § 
Utnämning av personalen  
Verkställande direktören vid Forststyrelsen utnämns och sägs upp av statsrådet efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet. Verkställande direktören utnämns för en tid av högst fem år. Före utnämningen ska miljöministeriets och Forststyrelsens utlåtande begäras. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar verkställande direktören avsked. Om verkställande direktören säger upp sig eller sägs upp kan jord- och skogsbruksministeriet förordna en person som uppfyller behörighetsvillkoren att tillfälligt sköta uppgifterna som verkställande direktör tills en ny verkställande direktör utnämns. 
Statsrådet utnämner till tjänsten som naturtjänstdirektör och säger upp naturtjänstdirektören efter föredragning från miljöministeriet. Naturtjänstdirektören utnämns för en tid av högst fem år. Före utnämningen ska jord- och skogsbruksministeriets och Forststyrelsens utlåtande begäras. Miljöministeriet beviljar naturtjänstdirektören avsked. 
Jord- och skogsbruksministeriet utnämner till tjänsten som vildmarksdirektör. Jord- och skogsbruksministeriet säger upp vildmarksdirektören och beviljar vildmarksdirektören avsked. Före utnämningen ska miljöministeriets och Forststyrelsens utlåtande begäras. 
32 § 
Personalens deltagande 
Forststyrelsen kan besluta att lagen om samarbete inom företag (334/2007) ska tillämpas på Forststyrelsen i stället för lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013). I koncernsamarbetet inom Forststyrelsekoncernen iakttas i tillämpliga delar lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007). 
Om lagen om samarbete inom företag tillämpas på Forststyrelsen, kan den ingå ett sådant avtal som avses i 61 § i den lagen. 
9 kap. 
Forststyrelsens bokföring, bokslut och revision 
33 § 
Bokföring och bokslut 
Forststyrelsen och Forststyrelsekoncernen är bokföringsskyldiga. Om inte något annat följer av denna lag ska på Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokföring och bokslut tillämpas vad som i bokföringslagen och aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags bokföring och bokslut. Över skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 5 § upprättas särskild bokföring och ett särskilt bokslut med iakttagande av lagen om statsbudgeten (423/1988) och förordningen om statsbudgeten (1243/1992). 
Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Forststyrelsen ska upprätta ett bokslut och Forststyrelsekoncernen ett koncernbokslut för varje räkenskapsperiod före utgången av februari månad. Forststyrelsens styrelse och verkställande direktör undertecknar Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokslut. Forststyrelsen och Forststyrelsekoncernen ska lämna in bokslutshandlingarna till jord- och skogsbruksministeriet.  
Statsrådet fastställer Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokslut. Statsrådet beslutar på basis av bokslutet hur Forststyrelsens vinst ska intäktsföras i statsbudgeten samt om andra åtgärder som Forststyrelsens verksamhet och ekonomi föranleder.  
Närmare bestämmelser om fastställande av bokslutet utfärdas genom förordning av statsrådet. Statskontoret får vid behov meddela föreskrifter och anvisningar om den särskilda bokföringen och det särskilda bokslutet samt om lämnande av uppgifter för sammanställningen av regeringens årsberättelse.  
34 § 
Forststyrelsens balansräkning 
När Forststyrelsen inleder sin verksamhet ska statsrådet med stöd av ett bemyndigande som riksdagen gett i samband med behandlingen av statsbudgeten besluta om vilken statlig egendom som ska överföras i Forststyrelsens besittning samt om vilken del av egendomen som ska antecknas som Forststyrelsens grundkapital, övrigt eget kapital eller given på lånevillkor. Egendom som hör till grundkapitalet värderas till sitt verkliga värde.  
När egendom överförs i den verksamma Forststyrelsens besittning eller när egendom överförs från Forststyrelsens besittning till statens budgetekonomi, ska beslut om överföringen fattas och balansräkningen uppgöras med iakttagande av 1 mom. Statsrådet beslutar också för vilket ändamål den egendom som hör till övrigt eget kapital ska anvisas. 
Vid överföring av fastighetsförmögenhet i Forststyrelsens besittning eller från Forststyrelsens besittning till statens budgetekonomi ska jord- och skogsbruksministeriet besluta om överföringen, när enskilda fastighetsförmögenhetsobjekt eller fastighetsförmögenhetskomplex vars verkliga värde är högst fem miljoner euro, överförs. Om det är fråga om överföring av fastighetsförmögenhet som hänför sig till genomförande av naturvård ska miljöministeriet besluta om överföringen. Statsrådet beslutar om överföring av enskilda fastighetsförmögenhetsobjekt eller fastighetsförmögenhetskomplex vars verkliga värde är högst tio miljoner euro. Överföringen redovisas som en ökning eller minskning av övrigt eget kapital för affärsverket eller som given på lånevillkor. 
På överföring av fastighetsförmögenhet mellan Forststyrelsen och ett annat statligt affärsverk tillämpas lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet. 
Fast egendom i Forststyrelsens besittning som försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet har nyttjanderätt till får inte överlåtas genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet eller Forststyrelsen utan försvarsministeriets eller inrikesministeriets samtycke, om inte statsrådet i enskilda fall beslutar något annat. 
Innan beslut enligt 1—3 mom. fattas ska Forststyrelsens revisorer göra en uppskattning av egendomen och förpliktelserna och värdet på dessa samt ge utlåtande om dem.  
35 § 
Revision 
Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för högst fyra år i sänder två revisorer för att granska Forststyrelsens förvaltning, ekonomi och räkenskaper. Den ena revisorn ska vara en i revisionslagen (1141/2015) avsedd OFGR-revisor eller revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor ska vara en OFGR-revisor och den andra revisorn ska vara en CGR-revisor eller revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. 
Forststyrelsens revisorer ska granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i fråga om Forststyrelsen och Forststyrelsekoncernen. Om Forststyrelsen har ett dotterföretag som hör till Forststyrelsekoncernen ska Forststyrelsen se till att som dotterföretagets revisor såvitt möjligt utses åtminstone en av Forststyrelsens revisorer. Forststyrelsens revisor har rätt att granska dotterföretaget i den utsträckning som revisorn anser vara behövligt samt att få de utredningar och den hjälp som han eller hon begär av dotterföretagets styrelse och verkställande direktör.  
Av revisionsberättelsen ska det särskilt framgå huruvida Forststyrelsens 
1) förvaltning har skötts enligt lag och förordningar, enligt riksdagens, statsrådets och ministeriernas beslut och enligt övriga styrbeslut,  
2) bokslut och koncernbokslut är upprättade enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut samt huruvida bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden,  
3) interna kontroll och revision har ordnats på behörigt sätt.  
I fråga om jäv och tystnadsplikt för Forststyrelsens revisor gäller vad som föreskrivs i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015).  
Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens verksamhet granskas av Statens revisionsverk. 
10 kap. 
Särskilda bestämmelser 
36 § 
Skadeståndsskyldighet 
Forststyrelsens styrelsemedlemmar och verkställande direktör är på det sätt som i 22 kap. i aktiebolagslagen föreskrivs om ledningens skadeståndsskyldighet skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat Forststyrelsen. Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorerna finns i 10 § i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. 
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om väckande av skadeståndstalan enligt 1 mom. för Forststyrelsens räkning. På preskription av talerätten tillämpas 22 kap. 8 § i aktiebolagslagen. 
37 § 
Uppträdande som part 
Forststyrelsen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i de ärenden som gäller Forststyrelsen.  
38 § 
Pensioner och andra förmåner samt ersättningar 
Pensioner till Forststyrelsens anställda samt andra förmåner och ersättningar som följer av anställningen och utbetalas centralt, liksom också de familjepensioner till de anställdas anhöriga som följer av anställningen, betalas av statens medel med iakttagande av vad som särskilt föreskrivs om dessa förmåner och ersättningar.  
Verkställande direktörens pensionsrätt och andra förmåner och ersättningar enligt 1 mom. bestäms på samma sätt som motsvarande förmåner och ersättningar till Forststyrelsens anställda.  
De förmåner och ersättningar som avses i 1 och 2 mom. samt den avgift för skötseln av dem som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten tas ut hos Forststyrelsen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans om uppbörden av förmånerna, ersättningarna eller avgiften eller om prissättningen av tjänsterna för skötseln av förmånerna och ersättningarna.  
39 § 
Delegationer 
Till hjälp för det beslutsfattande som gäller användningen av statens områden i Forststyrelsens besittning finns det för beaktande av lokalbefolkningen och för främjande av samordningen av funktionerna delegationer landskaps- eller områdesvis. 
I en kommun som i sin helhet hör till samernas hembygdsområde tillsätts det kommunvisa delegationer med uppgift att handlägga ärenden som gäller en hållbar användning och skötsel av statens land- och vattenområden och de naturresurser som hör till dem. 
Närmare bestämmelser om delegationernas uppgifter, sammansättning, mandatperiod och tillsättande samt om arvodena för deras ordförande och medlemmar samt om ersättande av kostnader utfärdas genom förordning av statsrådet. 
11 kap. 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
40 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om Forststyrelsen (1378/2004), nedan den upphävda lagen
41 § 
Förordningar som tillämpas under viss tid 
På Forststyrelsen tillämpas i sex månader efter denna lags ikraftträdande följande förordningar som utfärdats med stöd av den upphävda lagen om statliga affärsverk (1185/2002), om inte annat föreskrivs genom förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av denna lag: 
1) statsrådets förordning om gränser och villkor för statliga affärsverks upplåning (21/2003), 
2) statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut (160/2004), och 
3) statsrådets förordning om särskild bokföring och särskilt bokslut för statliga affärsverks övriga verksamhet (1402/2004). 
42 § 
Övergångsbestämmelser 
Uppgifter som tilldelats Forststyrelsen genom lag eller förordning eller med stöd av dem samt de rättigheter och förpliktelser som hör till Forststyrelsen överförs på den Forststyrelse som avses i denna lag. 
Forststyrelsens styrelse som tillsatts enligt den upphävda lagen fortsätter som Forststyrelsens styrelse enligt denna lag tills en styrelse enligt denna lag har tillsatts. 
Forststyrelsens verkställande direktör enligt den upphävda lagen fungerar som tillfällig verkställande direktör vid Forststyrelsen tills statsrådet utnämner verkställande direktören enligt denna lag. Forststyrelsens naturtjänstdirektör enligt den upphävda lagen fungerar som tillfällig naturtjänstdirektör vid Forststyrelsen tills statsrådet utnämner naturtjänstdirektören enligt denna lag. 
Vid ikraftträdandet av denna lag blir Forststyrelsens vildmarkschef vildmarksdirektör enligt denna lag. 
På Forststrelsens personal i tjänsteförhållande tillämpas vad som i 5 a—5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994) föreskrivs om tjänsteförhållanden och tjänster. 
Forststyrelsens personal i arbetsavtalsförhållande övergår när denna lag träder i kraft i anställning hos den Forststyrelse som avses i denna lag. De personer i arbetsavtalsförhållande som är anställda för viss tid övergår till anställning hos Forststyrelsen för den tid anställningsförhållandet för viss tid varar. 
Vid fastställandet av de förmåner som gäller i anställningsförhållandet för den personal som överförs anses anställningsförhållandet fortgå oavbrutet hos staten. 
En person i arbetsavtalsförhållande kan överföras utan hans eller hennes samtycke, om personen överförs inom eller till hans eller hennes pendlingsregion. Med pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). 
Den i denna lag avsedda Forststyrelsen ska iaktta bestämmelserna i det tjänstekollektivavtal och de arbetskollektivavtal som gällde vid den tidpunkt då Forststyrelsen inrättades, så som det föreskrivs i 5 § i lagen om kollektivavtal (436/1946). 
På arbetsavtalsförhållandets villkor tillämpas till övriga delar vad som avtalas i kollektivavtalen eller bestäms i lag. 
På skadestånd för en gärning eller försummelse som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
43 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Närmare bestämmelser om Forststyrelsens första räkenskapsperiod och om bokföringen, bokslutet och verksamhetsberättelsen för den perioden, om den särskilda bokföringen och det särskilda bokslutet, om styrelsens sammansättning, uppgifter, tillsättande och beslutanderätt, medlemmarnas behörighet, verkställande direktören samt om arvoden för styrelsemedlemmar och revisorer får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om statens skogsbruksaktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Aktiebolag under bildning 
Forststyrelsens affärsverksamhet inom skogsbruk överförs till ett aktiebolag under bildning. När aktiebolaget bildas tecknar Forststyrelsen samtliga aktier i det för statens räkning och vidtar behövliga åtgärder för registrering av bolaget. Aktiebolaget eller en ändring av dess bolagsordning får inte anmälas för registrering om inte jord- och skogsbruksministeriet har godkänt bolagsordningen eller ändringen av den.  
Bolagets verksamhetsområde omfattar skogsbruk med ensamrätt på statsägd mark och virkesleveranser till kunder. När bolaget bedriver skogsbruk ska det se till att de allmänna samhälleliga förpliktelser som avses i 6 § i lagen om Forststyrelsen (/) och de övriga samhälleliga förpliktelser som avses i 7 § i den lagen uppfylls så som statsrådet bestämmer vid överlåtelse av rätten att använda jord- och vattenegendom och vid ändring av villkoren för den rätten. 
Aktiebolaget ägs i sin helhet av staten och förvaltas av Forststyrelsen.  
2 § 
Överlåtelsefullmakt 
Statsrådet bemyndigas att mot gängse vederlag till aktiebolaget överlåta 
1) icke överförbar rätt att bedriva skogsbruk på sådan jord- och vattenegendom för vilken gäller avkastningskrav och som anvisats eller senare anvisas i Forststyrelsens besittning, 
2) Forststyrelsens affärsverksamhet inom skogsbruk, 
3) immateriella rättigheter och annan lös egendom som används av Forststyrelsens resultatområde för skogsbruk. 
3 § 
Villkoren för överlåtelsen 
Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen. 
Vid överlåtelse av rätten att använda jord- och vattenegendom och ändring av villkoren för det ska det ses till att de allmänna samhälleliga förpliktelser som avses i 6 § och de övriga samhälleliga förpliktelser som avses i 7 § i lagen om Forststyrelsen säkerställs och att de regionala planer för användning av naturresurserna som Forststyrelsen godkänt iakttas. 
Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier. 
4 § 
Rätt att företräda staten i vissa fall 
Aktiebolaget har rätt att företräda Forststyrelsen på statens områden där det har rätt att bedriva skogsbruk och att använda den rätt att föra talan som hör till staten som markägare i ärenden som gäller 
1) hörande av grannar eller ägare till grannfastigheter som grundar sig på lagstiftning, 
2) rågång för andra områden än i naturvårdslagen (1096/1996) avsedda naturskyddsområden och skyddsområden som omfattar fornminnen som är skyddade enligt lagen om fornminnen (295/1963),  
3) Forststyrelsens rätt att företräda vid i lagen om samfällda skogar (109/2003) avsedda delägarlags stämmor, 
4) företrädande av Forststyrelsen vid stämmor för i lagen om samfälligheter (758/1989) avsedda delägarlag, med undantag av delägarlag som har till uppgift att förvalta en båthamn och delägarlag för samfällda vattenområden, 
5) Forststyrelsen som vägdelägare enligt lagen om enskilda vägar (358/1962). 
Aktiebolaget har rätt att på statens områden där det har rätt att bedriva skogsbruk för Forststyrelsens räkning bevilja 
1) rätt att färdas på statens markområde, om dess betydelse är ringa, 
2) tillfällig rätt att använda statens markområde, 
3) rätt att på statens mark uppföra anordningar och konstruktioner som behövs för renskötsel och i 39 § i renskötsellagen (848/1990) avsedda renskiljningsgärden. 
5 § 
Skadeståndsansvar vid företrädande av staten 
Aktiebolaget ansvarar för skada som på det sätt som avses i 4 § vid företrädande av staten eller förande av statens talan av vållande har orsakats staten eller någon annan. 
6 § 
Bestämmelser om offentlig upphandling 
Det som i 6 § 1 mom. i lagen om offentlig upphandling (348/2007) föreskrivs om upphandlande enheter tillämpas även på det aktiebolag som avses i denna lag. 
Forststyrelsen och aktiebolaget står i ett sådant förhållande till varandra som avses i 12 § i lagenom offentlig upphandling. Forststyrelsen och aktiebolaget får köpa tjänster direkt av varandra.  
7 § 
Beskattning 
Vid inkomstbeskattningen av Forststyrelsen räknas som skattepliktigt överlåtelsepris för den överlåtna egendomen den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften. 
Vid beskattningen av aktiebolaget räknas som avdragbar anskaffningsutgift för den överförda egendomen motsvarande belopp som enligt 1 mom. har räknats som skattepliktigt överlåtelsepris för Forststyrelsen. Överförda andra avdragbara utgifter än anskaffningsutgifterna dras av i beskattningen av aktiebolaget på samma sätt som de skulle ha dragits av i Forststyrelsens beskattning. De korrigeringsposter enligt 5 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) som hänför sig till de överförda tillgångarna och reserver som hänför sig till den överförda verksamheten räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen av aktiebolaget på samma sätt som de skulle ha räknats som inkomst vid beskattningen av Forststyrelsen. 
Vid beskattningen av Forststyrelsen räknas som avdragbar anskaffningsutgift för aktier som erhållits som vederlag det belopp av de överförda tillgångarna som inte dragits av vid beskattningen, minskat med beloppet av de överförda skulderna och reserverna.  
Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt för överlåtelse som avses i 2 § mot aktier i aktiebolaget under bildning. 
8 § 
Ansvar för förbindelser 
Aktiebolaget ansvarar för de låne-, service-, anskaffnings- och leveransavtal och liknande förbindelser som Forststyrelsen har ingått och som gäller den egendom som har överlåtits till aktiebolaget och den affärsverksamhet inom skogsbruk som förs över till bolaget. 
Forststyrelsens sekundära ansvar för de förpliktelser som enligt 1 mom. övergår på bolaget under bildning kvarstår, om inte motparten godkänner att ansvaret övergår på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta Forststyrelsen för det som Forststyrelsen har betalat enligt detta moment. 
9 § 
Personalens anställningsförhållanden 
Den personal som arbetar med uppgifter inom Forststyrelsen som bolagiseras när denna lag träder i kraft övergår i anställning hos aktiebolaget i uppgifter som motsvarar de tidigare. 
De som har anställts för viss tid för uppgifter som bolagiseras övergår i anställning hos aktiebolaget för motsvarande tid. 
På arbetstagarna och anställningsvillkoren i de uppgifter i arbetsavtalsförhållande vid aktiebolaget som en arbetstagare övergår till enligt 1 mom. tillämpas vad som har överenskommits i ett kollektivavtal eller arbetsavtal som är bindande för bolaget eller vad som föreskrivs i lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag. 
10 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Statsrådet får redan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 1 och 2 §. I dessa fall tillämpas även 7 § på dem.  
Forststyrelsen får redan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 9 §. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 45 § i lagen om fiske 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fiske (379/2015) 45 § 1 mom. som följer: 
45 § 
Ordnande av fisket på statens vattenområden 
På vattenområden som tillhör staten sköter Forststyrelsen de uppgifter som avses i 41 §. I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner ska Forststyrelsen årligen av de delegationer som avses i 39 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (/) begära utlåtande om ordnande av fisket och om principerna för beviljande av fisketillstånd. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) 1 § 2 mom. som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag gäller statens ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Denna lag gäller också republikens presidents kansli och fonder utanför statsbudgeten, om inte något annat föreskrivs om fonderna.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i lagen om statsbudgeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsbudgeten (423/1988) 4 §, sådan den lyder i lag 165/1992, som följer: 
4 § 
Affärsverkens budgetering 
Inkomstposter och anslag som gäller affärsverken tas in i statsbudgeten endast till den del så anges genom lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 § i handelsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelsregisterlagen (129/1979) 3 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1075/1994, som följer: 
3 § 
Grundanmälan skall göras av:  
1) öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening, statligt affärsverk och bostadsrättsförening;  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 31 § i lagen om skydd för växters sundhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 31 § 3 mom., sådant det lyder i lag 384/2008, som följer: 
31 § 
Förvägrande av ersättning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Staten har inte rätt till ersättning enligt denna lag. Statliga affärsverk har dock rätt till ersättning. Statsrådet kan av särskilda skäl också fatta annat beslut om statens rätt till ersättning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 84 § i landsvägslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i landsvägslagen (503/2005) 84 § 1 mom. som följer: 
84 § 
Ersättningsfria överlåtelser 
Staten har inte rätt till ersättning enligt denna lag. Statliga affärsverk har dock rätt till ersättning. Statsrådet kan av särskilda skäl också fatta annat beslut om statens rätt till ersättning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 74 § i banlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i banlagen (110/2007) 74 §, sådan den lyder i lag 1243/2009, som följer: 
74 §  
Ersättningsfria överlåtelser 
Staten har inte rätt att av Trafikverket få ersättningar enligt denna lag. Statliga affärsverk har dock rätt till ersättning. Statsrådet kan av särskilda skäl fatta annat beslut om statens rätt till ersättning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal (30/2013) 2 § 1 mom. 4 punkten som följer: 
2 § 
Upphandlande enhet 
Upphandlande enheter som avses i denna lag är  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) statliga affärsverk, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 6 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
6 § 
Upphandlande enheter 
Upphandlande enheter som avses i denna lag är  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) statliga affärsverk, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) 4 § 2 punkten som följer: 
4 § 
Upphandlande enheter 
Upphandlande enheter som avses i denna lag är  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) statliga affärsverk, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 12 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1653/2015, som följer: 
12 § 
Arbetsgivares och arbetstagares premiebetalningsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Staten är inte skyldig att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. Statliga affärsverk är dock skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 30.3.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare