Riksdagens svar
RSv
25
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
RP 29/2020 rd
LaUB 3/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff (RP 29/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 3/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på inledande av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och på inledande av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff under tiden för en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka, längst till och med den 31 juli 2020. 
Verkställigheten av straff ska återupptas tidigare än vad som föreskrivs i 1 mom., om det inte längre är nödvändigt att efter det att undantagsförhållandena upphört begränsa verkställigheten för att förhindra att pandemin sprider sig. 
2 § 
Senareläggning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff 
Med avvikelse från 36 § 2 mom. i lagen om verkställighet av böter (672/2002) får åtgärder för inledande av verkställigheten av ett förvandlingsstraff för böter inte vidtas och en tidpunkt för anmälan i fängelset inte föreläggas den dömde under den tid som avses i 1 § i denna lag. Anmälningstidpunkter som redan har förelagts återkallas inte. 
Med avvikelse från 2 kap. 1 § i fängelselagen (767/2005) får åtgärder för inledande av verkställigheten av ett ovillkorligt fängelsestraff inte vidtas och en tidpunkt för anmälan i fängelset inte föreläggas den dömde under den tid som avses i 1 § i denna lag. Anmälningstidpunkter som redan har förelagts återkallas inte. 
Det får inte förordnas att den som dömts till förvandlingsstraff för böter eller till ovillkorligt fängelsestraff ska förpassas till fängelse under den tid som avses i 1 § i denna lag enligt en efterlysning enligt 36 § 3 mom. i lagen om verkställighet av böter eller 2 kap. 2 a § i fängelselagen. 
De begränsningar som anges i 1 och 2 mom. gäller inte straff som ska verkställas för häktade som redan är i fängelse eller för fångar som avtjänar straff. Begränsningarna gäller inte heller inledande av verkställigheten av straff som dömts ut för dem som ålagts häktningsarrest. 
3 § 
Förhindrande av att straffet förfaller 
Trots vad som föreskrivs i 2 § ska verkställighet av straff inledas, om ett utdömt straff skulle förfalla på grund av senareläggningen. 
4 § 
Senareläggningens inverkan på inräkning i strafftiden 
Som strafftid räknas inte den tid med vilken inledandet av verkställigheten av domen  senareläggs med stöd av denna lag. 
5 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 juli 2020. 
Genom denna lag upphävs justitieministeriets förordning om senareläggning av inledande av verkställighet av fängelsestraff (122/2020). 
Helsingfors 6.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 07-04-2020 11:18