Senast publicerat 10-05-2021 18:31

Riksdagens svar RSv 251/2016 rd RP 121/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

RP 121/2016 rd
FvUB 30/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen (RP 121/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 30/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av polisförvaltningslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i polisförvaltningslagen (110/1992) 16 § 2 mom., sådant det lyder i lag 860/2015, samt 
fogas till lagen en ny 11 §, i stället för den 11 § som upphävts genom lag 503/2013, och före den en ny mellanrubrik samt till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom lag 1165/2013, till lagen en ny 13 §, i stället för den 13 § som upphävts genom lag 503/2013 och till lagen en ny 14 §, i stället för den 14 § som upphävts genom lag 781/2007, som följer:  
Särskilda behörighetsvillkor för de högsta tjänsterna som polisman och utnämning till tjänsterna  
11 §  
Behörighetsvillkor för tjänsten som polisöverdirektör och utnämning till tjänsten 
Utöver det som föreskrivs i 8 § i statstjänstemannalagen (750/1994) är förtrogenhet med polisväsendet ett särskilt behörighetsvillkor för tjänsten som polisöverdirektör. 
Polisöverdirektören utnämns av statsrådet. 
12 § 
Behörighetsvillkor för tjänsten som chef för centralkriminalpolisen och utnämning till tjänsten 
Behörighetsvillkor för tjänsten som chef för centralkriminalpolisen är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt förtrogenhet med polisväsendet.  
Chefen för centralkriminalpolisen utnämns av statsrådet. 
13 §  
Behörighetsvillkor för tjänsten som chef för skyddspolisen och utnämning till tjänsten 
Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsten som chef för skyddspolisen finns i 8 § i statstjänstemannalagen.  
Chefen för skyddspolisen utnämns av statsrådet.  
14 §  
Behörighetsvillkor för tjänsten som chef för en polisinrättning och utnämning till tjänsten 
Behörighetsvillkor för tjänsten som chef för en polisinrättning är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt förtrogenhet med polisväsendet.  
Chefen för en polisinrättning utnämns av inrikesministeriet efter att ministeriet hört polisöverdirektören. 
16 §  
Närmare bestämmelser  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om polisens organisation och dess uppgifter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Den som när denna lag trädde i kraft var utnämnd till en tjänst eller till ett tjänsteförhållande för viss tid enligt 11—14 § behåller sin behörighet för den tjänst eller det tjänsteförhållande för viss tid som personen har utnämnts till.  
De tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som förklarats vakanta när denna lag trädde i kraft tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Helsingfors 20.12.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare