Senast publicerat 10-05-2021 20:02

Riksdagens svar RSv 252/2018 rd RP 265/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

RP 265/2018 rd
KoUB 42/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (RP 265/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 42/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) 11 § 7 mom., sådant det lyder i lag 978/2018, 
ändras 3 § 3 och 4 punkten, 4 § 2 punkten, 5 §, 7 § 1 och 2 mom., 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom., 10 §, 14 § 1 och 2 mom., 16 §, rubriken för 17 § samt 18—20 §, 
av dem 4 § 2 punkten, 7 § 1 och 2 mom., 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom., 14 § 1 och 2 mom. samt 16 och 18 § sådana de lyder i lag 978/2018, 5 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1319/2011 samt 19 och 20 § sådana de lyder i lag 37/2015, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 978/2018, temporärt ett nytt 5 mom. som följer: 
2 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från 1 mom. gäller denna lag åren 2013—2023 koldioxidutsläpp från flygningar mellan flygplatser i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till och med den 31 december 2023 gäller lagen dock inte koldioxidutsläpp från flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena som avses i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och en flygplats i en annan region i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) utsläppsrätt för luftfart en utsläppsrätt som enligt denna lag tilldelas eller säljs och som till utgången av 2020 endast får användas för att fullgöra skyldigheten att överlämna utsläppsrätter som gäller utsläpp från luftfart, 
4) handelsperiod en period för vilken det avgiftsfritt har tilldelats eller kommer att tilldelas eller annars delas ut utsläppsrätter, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Luftfartygsoperatörens skyldigheter 
De luftfartygsoperatörer som avses i 2 § 2 mom. ska 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) till Transport- och kommunikationsverket sända in en övervakningsplan för godkännande fyra månader före ingången av varje handelsperiod, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Det totala antalet utsläppsrätter för luftfart under den handelsperiod som inleddes 2013 
Det totala antalet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas luftfartygsoperatörerna för den handelsperiod som inleddes 2013 och efterföljande handelsperioder ska motsvara 95 procent av de historiska utsläppen från luftfart multiplicerat med det antal år handelsperioden omfattar. 
Av det totala antalet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas under de handelsperioder som avses i 1 mom. ska tre procent under varje handelsperiod avsättas till den särskilda reserv som avses i 9 §. 
7 § 
Hur de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis ska ansökas 
Luftfartygsoperatörerna kan särskilt för varje handelsperiod ansöka om de utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis. Ansökan görs så att verifierade uppgifter om tonkilometer för övervakningsåret lämnas in till Transport- och kommunikationsverket. För den handelsperiod som inleddes 2013 ska övervakningsåret vara 2010. För efterföljande perioder ska övervakningsåret vara det kalenderår som löper ut 24 månader före ingången av den handelsperiod som ansökan avser. 
Ansökan om de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis för de handelsperioder som följer på den handelsperiod som inleddes 2013 ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket minst 21 månader före ingången av den handelsperiod som ansökan avser. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Antal utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis och hur de ska utfärdas 
Europeiska kommissionen fastställer det totala antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas för varje handelsperiod, antalet utsläppsrätter som ska fördelas genom auktion, antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven, antalet utsläppsrätter som ska tilldelas gratis under perioden och det riktmärke som ska användas för att tilldela luftfartygsoperatörerna kostnadsfria utsläppsrätter. 
Den totala tilldelningen av kostnadsfria utsläppsrätter för en handelsperiod till varje luftfartygsoperatör som har lämnat in en ansökan beräknas genom att uppgiften om tonkilometer i ansökan multipliceras med Europeiska kommissionens riktmärke. 
Transport- och kommunikationsverket fastställer antalet utsläppsrätter för luftfart som varje luftfartygsoperatör årligen ska tilldelas gratis genom att dividera det totala antalet utsläppsrätter enligt 2 mom. med det antal år i handelsperioden under vilka luftfartygsoperatören bedriver luftfartsverksamhet. Från och med 2021 tillämpas på antalet utsläppsrätter som tilldelas varje luftfartygsoperatör gratis en linjär minskningsfaktor på 2,2 procent i enlighet med artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet. 
Transport- och kommunikationsverket ska till luftfartygsoperatörerna utfärda de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis senast tre månader efter det beslut av kommissionen som avses i 1 mom. 
Bestämmelser om användningen av riktmärket för kostnadsfria utsläppsrätter och vad som ska ingå i ansökan om kostnadsfria utsläppsrätter utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. 
9 § 
En särskild reserv för utsläppsrätter för luftfart 
Under varje handelsperiod som avses i 5 § 1 mom. ska tre procent av det totala antal utsläppsrätter för luftfart som avses i det momentet avsättas till en särskild reserv för luftfartygsoperatörer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Utsläppsrätter för luftfart som tilldelas genom auktion 
Genom auktion tilldelas de utsläppsrätter för luftfart som enligt 6 § inte fördelas gratis och de utsläppsrätter för luftfart som inte har tilldelats ur den särskilda reserven enligt 9 §, liksom de utsläppsrätter för luftfart som inte kan registreras på en luftfartygsoperatörs utsläppskonto enligt 16 § 2 mom. 
Med avvikelse från 1 mom. ska de utsläppsrätter som inte har tilldelats ur den särskilda reserven annulleras tills systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp inom internationell luftfart, CORSIA, har genomförts. 
Auktionen ska genomföras på ett öppet, samordnat, icke diskriminerande och förutsebart sätt och så att alla aktörer kan delta på lika villkor. Auktionen ska genomföras kostnadseffektivt och den kan också genomföras elektroniskt. 
På auktionering av utsläppsrätter för luftfart tillämpas bestämmelserna i 6 kap. i lagen om utsläppshandel (311/2011). 
14 § 
Projektverksamhet 
En luftfartygsoperatör får under den handelsperiod som inleddes 2013 till och med den tidpunkt som anges i kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, nedan registerförordningen, använda certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som härrör från projektverksamhet till högst 1,5 procent av de utsläppsrätter som operatören ska överlämna enligt 19 §. 
En luftfartygsoperatör får använda den från 2012 återstående nyttjanderätten till projektenheter även under den handelsperiod som inleddes 2013 till och med den tidpunkt som anges i registerförordningen till den del projektenheterna har blivit oanvända under perioden 2012 för fullgörande av den skyldighet som föreskrivs i 19 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 § 
Registrering av utsläppsrätter för luftfart som tilldelats gratis 
Energimyndigheten ska senast den 28 februari varje år på en luftfartygsoperatörs utsläppskonto i det register som avses i 15 § registrera det antal gratis utsläppsrätter för luftfart som operatören tilldelats för det året. 
Om det drifttillstånd eller den operativa licens som beviljats luftfartygsoperatörens organisation har upphört att gälla, om luftfartygsoperatören enligt 25 § 1 mom. genom beslut av Europeiska kommissionen har ålagts verksamhetsförbud eller om luftfartygsoperatören lägger ner luftfartsverksamhet som omfattas av denna lag, får Energimyndigheten efter återkallelsen eller verksamhetsnedläggningen inte längre registrera årliga utsläppsrätter på luftfartygsoperatörens utsläppskonto. Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Energimyndigheten om återkallelse och åläggande som avses i detta moment. 
17 § 
Registrering av utsläppsrätter för luftfart som tilldelats gratis på ny luftfartygsoperatör 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 § 
Registrering av utsläppsrätter för luftfart som tilldelats gratis vid byte av luftfartygsoperatör 
När luftfartygets operatör byts ska den nya operatören anmäla bytet till Transport- och kommunikationsverket och dessutom till Energimyndigheten, som i enlighet med 16 § 1 mom. för in de årliga utsläppsrätterna på den nya luftfartygsoperatörens utsläppskonto i registret. 
19 § 
Skyldighet att överlämna utsläppsrätter, utsläppsrätter för luftfart och projektenheter samt återlösen av dessa 
Varje luftfartygsoperatör ska senast den 30 april varje år till det register som avses i 15 § överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de totala utsläppen från varje luftfartyg det föregående kalenderåret och som kontrollerats i enlighet med 11 §. De utsläppsrätter som överlämnas får inte vara sådana utsläppsrätter vilkas överlämnande förhindrats i registerförordningen för att de skyldigheter som gäller verksamhetsutövarna eller luftfartygsoperatörerna i den medlemsstat som beviljat de aktuella utsläppsrätterna håller på att förfalla i enlighet med artikel 12.3a i utsläppshandelsdirektivet. Bestämmelserna i 5 § i lagen om beräknande av laga tid (150/1930) tillämpas inte på tidsfristen. 
En luftfartygsoperatör får för att fullgöra sin skyldighet enligt 1 mom. använda certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som härrör från projektverksamhet i enlighet med 14 § 1 och 2 mom. 
De utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som luftfartygsoperatörerna överlämnat återlöses i registret för den första åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet endast i den mån utsläppsrätterna, de certifierade utsläppsminskningarna och utsläppsminskningsenheterna motsvarat utsläpp som ingår i Finlands totala nationella utsläppsmängd. 
20 § 
Utsläppsrätternas giltighet 
Utsläppsrätter som beviljats den 1 januari 2013 eller därefter är giltiga tills vidare. Under de handelsperioder som följer på den handelsperiod som började 2013 ska det till utsläppsrätterna fogas en anteckning om den handelsperiod som utsläppsrätterna har beviljats för. Utsläppsrätterna är giltiga för de utsläpp som uppkommer från och med den aktuella handelsperiodens första år. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 2 § 5 mom. gäller till och med utgången av 2023. 
Lagens 2 § 5 mom. tillämpas dock på de skyldigheter som utsläppen under 2017 har gett upphov till. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare