Senast publicerat 10-05-2021 19:55

Riksdagens svar RSv 254/2018 rd RP 303/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

RP 303/2018 rd
FiUB 33/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen (RP 303/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 33/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 85 a §, sådan den lyder i lagarna 1265/1997, 1202/2011, 492/2012, 706/2012 och 182/2019, som följer: 
85 a § 
För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 10 procent av skattegrunden: 
1) persontransporter, 
2) överlåtelse av nyttjanderätt till inkvarteringslokaler och besökshamnar, 
3) tjänster som möjliggör utövande av idrott, 
4) inträdesavgifter till teater-, cirkus-, musik-, dans- och biografföreställningar, utställningar, idrottsevenemang, nöjesparker, djurparker, museer och andra motsvarande kultur- eller underhållningsevenemang och inrättningar, 
5) det belopp som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning som Ålands Radio och TV Ab får av Ålands landskapsregerings inkomster av televisionsavgifter, 
6) läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987), sådana preparat enligt 22 och 22 a § i läkemedelslagen som enligt villkoret för sådan registrering som avses i de nämnda paragraferna får säljas endast genom apoteksrörelse, samt kliniska näringspreparat och produkter som motsvarar sådana preparat samt salvbaser om de berättigar till ersättning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), 
7) böcker som tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg, 
8) tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg, 
9) sådana konstverk som avses i 79 c §, i fråga om annan verksamhet än import dock endast när säljaren är upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare eller, tillfälligt, en annan näringsidkare än en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § 3 mom., 
10) den ersättning enligt 45 § 1 mom. 3—5 punkten som hänför sig till upphovsrätten och som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får, 
11) honorar eller ersättning som avses i 45 § 1 mom. 1 och 2 punkten för försäljning av framträdanden av utövande konstnärer eller andra offentligt uppträdande eller idrottsmän, när den som bedriver rörelse har ansökt om att bli skattskyldig för denna verksamhet. 
Som i 1 mom. 4 punkten avsedda inträdesavgifter betraktas också avgifter av inträdesavgiftskaraktär som tas ut för användning av anläggningar i nöjesparker och andra motsvarande anläggningar. 
Som publikationer som avses i 1 mom. 7 och 8 punkten betraktas inte 
1) publikationer som huvudsakligen innehåller reklam, eller 
2) publikationer som huvudsakligen består av videoinnehåll eller hörbar musik. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas när skyldighet att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs i 3 mom. 
Lagen ska tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånader som infaller efter lagens ikraftträdande. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare