Riksdagens svar
RSv
256
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
RP 211/2018 rd
LaUB 17/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (RP 211/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 17/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 
1.
Riksdagen förutsätter att regeringen med det snaraste utreder dels hur äktenskap som ingåtts av en minderårig eller trots hinder för äktenskap kan avslutas, upplösas, upphävas eller ogiltigförklaras på något annat sätt än genom äktenskapsskillnad, dels vilka konsekvenser detta har för bland annat makarnas och barnens ställning. 
2.
Riksdagen förutsätter att regeringen så snart som möjligt utreder revideringsbehoven och konsekvenserna av bestämmelserna om erkännande av äktenskap som ingåtts av minderåriga utomlands. 
3.
Riksdagen förutsätter att regeringen med det snaraste utreder dels hur påtvingade äktenskap kan avslutas, upplösas, upphävas eller ogiltigförklaras på något annat sätt än genom äktenskapsskillnad, dels vilka konsekvenser detta har för bland annat makarnas och barnens ställning.  
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i äktenskapslagen (234/1929) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 411/1987, och 
ändras 109 §, sådan den lyder i lag 1226/2001, som följer: 
109 § 
En finsk myndighet får ge i 9 § avsett tillstånd att ingå äktenskap oberoende av hinder mot äktenskap, om åtminstone den ena av de förlovade är finsk medborgare eller är bosatt i Finland. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Om ett i 4 § 2 mom. avsett tillstånd har beviljats eller en ansökan som gäller ett sådant tillstånd har blivit anhängig före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
Lag 
om ändring av 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) 3 § som följer: 
3 §  
Barnets vårdnadshavare 
Vårdnadshavare är barnets föräldrar eller de som anförtrotts vårdnaden om barnet. 
Vårdnaden upphör då barnet fyller arton år.  
Denna lag träder i kraft den 20.  
Om ett barn som är yngre än arton år ingår äktenskap med stöd av ett tillstånd enligt de bestämmelser i 4 § 2 mom. i äktenskapslagen (234/1929) som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på upphörandet av vårdnaden de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
Helsingfors 19.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 21.2.2019 10:57