Senast publicerat 01-02-2023 13:57

Riksdagens svar RSv 256/2022 rd RP 256/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden (RP 256/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 34/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 90 § i kommunallagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till 90 § i kommunallagen (410/2015), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 419/2021, ett nytt 3 mom. som följer: 
90 § 
Förvaltningsstadga 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om ordnandet av förvaltningen och verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och fullmäktiges verksamhet under undantagsförhållanden och i störningssituationer under normala förhållanden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Förvaltningsstadgan ska överensstämma med det som föreskrivs i 90 § 3 mom. senast den 30 september 2023. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 95 § i lagen om välfärdsområden 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till 95 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ett nytt 4 mom. som följer: 
95 § 
Förvaltningsstadga 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om ordnandet av förvaltningen och verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet under undantagsförhållanden och i störningssituationer under normala förhållanden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Förvaltningsstadgan ska överensstämma med det som föreskrivs i 95 § 4 mom. senast den 30 september 2023. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 31.1.2023 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare