Senast publicerat 01-02-2023 13:51

Riksdagens svar RSv 258/2022 rd RP 304/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen (RP 304/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 40/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av tobakslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tobakslagen (549/2016) 11 § 1 mom. 1, 7 och 8 punkten och 2 mom. 1 punkten samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 248/2019, en ny 13 a-punkt som följer:  
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 a) upphettad tobaksprodukt en ny tobaksprodukt som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier, som sedan inandas av användarna och som, beroende på dess egenskaper, är en rökfri tobaksprodukt eller en tobaksprodukt för rökning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Förbjudna tillsatser och egenskaper 
Till konsumenten får inte säljas eller på annat sätt överlåtas 
1) cigaretter, rulltobak eller upphettade tobaksprodukter med en karakteristisk doft eller smak, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) cigaretter, rulltobak eller upphettade tobaksprodukter som innehåller smaktillsatser i någon av dess delar som möjliggör ändring av tobaksproduktens doft, smak eller rökintensitet, 
8) cigaretter, rulltobak eller upphettade tobaksprodukter vars filter, papper eller kapslar innehåller tobak eller nikotin, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får det i syfte att genomföra EU:s lagstiftning utfärdas bestämmelser om högsta tillåtna nivåer för tillsatser eller kombinationer av tillsatser som 
1) skapar en i 1 mom. 1 punkten förbjuden karakteristisk doft eller smak, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 31.1.2023 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare