Riksdagens svar
RSv
26
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och till vissa lagar som har samband med den
RP 14/2016 rd
ShUB 3/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och till vissa lagar som har samband med den (RP 14/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 3/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelser om att den lag som upphävs genom denna lag tillämpas på behörighetsvillkoren för personal inom barndagvården finns i 4 a § i lagen om småbarnspedagogik (36/1973). 
Lag 
om upphävande av 10 § i socialvårdslagen 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 10 § i socialvårdslagen (710/1982), sådan paragrafen lyder i lagarna 736/1992, 813/2000 och 938/2005. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 
I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) ett nytt 4 mom. som följer: 
11 § 
Personer som har genomgått sin utbildning i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Det som föreskrivs i denna paragraf gäller också rätt att i Finland utöva ett yrke som avses i 7 eller 8 § eller rätt att använda en i förordning av statsrådet avsedd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning för den som är medborgare i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på grundval av en utbildning han eller hon har genomgått i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) en ny 24 a § som följer: 
5 kap. 
Anmärkning och socialombudsman 
24 a §  
Behörighetsvillkor för en socialombudsman 
Behörig för uppgiften som socialombudsman är en socialarbetare eller den som har för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om branschen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 122 § i utlänningslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utlänningslagen (301/2004) 122 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 813/2015, som följer: 
122 §  
Tagande av barn i förvar 
För att ett barn ska få tas i förvar måste 
3) en socialarbetare i tjänsteförhållande som förordnats av det organ som svarar för socialvården ha getts tillfälle att bli hörd. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av socialvårdslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i socialvårdslagen (1301/2014) 3 § 1 punkten, 27 § 3 mom., 36 § 5 mom., 42 § 2 mom. och 46 § 1 mom. samt 
fogas till lagen nya 27 a, 46 a och 49 a § som följer: 
3 §  
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) socialservice kommunal socialservice och stödtjänster som ingår i den samt andra åtgärder genom vilka yrkesutbildade personer inom socialvården samt annan personal som deltar i klientarbetet främjar och upprätthåller individens, familjens och gemenskapens funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet, 
27 §  
Övervakning av umgänge mellan barn och förälder 
Övervakaren kan bestämma att umgängestillfället inte inleds eller att bytet inte utförs, eller avbryta umgängestillfället, om det är nödvändigt för att tillgodose barnets intresse. Övervakaren ska till en behörig barnatillsyningsman lämna en skriftlig redogörelse för avtalade umgängestillfällen som han eller hon avbrutit eller som av någon annan orsak inte genomförts. Övervakaren ska ha en för uppgiften lämplig yrkesexamen eller någon annan lämplig utbildning.  
27 a § 
Barnatillsyningsman 
Uppgiften som barnatillsyningsman får skötas av en socialarbetare eller en person som har någon annan för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. 
Bestämmelserna i 1 mom. gäller också den till vars uppgifter hör att svara för beredningen av de avtal som avses i 8 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt eller i 8 § i lagen om underhåll för barn. 
36 §  
Bedömning av servicebehovet 
För bedömningen av servicebehovet svarar en sådan yrkesutbildad person inom socialvården enligt 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) som är ändamålsenlig för bedömningen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. För bedömningen av servicebehovet hos barn som behöver särskilt stöd och andra personer som behöver särskilt stöd svarar en socialarbetare i tjänsteförhållande. 
42 §  
Egen kontaktperson 
Den egna kontaktpersonen för ett barn som behöver särskilt stöd och för andra personer som behöver särskilt stöd och den arbetstagare som utför klientarbete tillsammans med kontaktpersonen ska vara en sådan socialarbetare som avses i lagen om yrkesutbildade i personer inom socialvården. 
46 §  
Beslut som tryggar vård och omsorg 
En socialarbetare i tjänsteförhållande som utför klientarbete tillsammans med en egen kontaktperson ska besluta om den socialservice genom vilken i enlighet med 12 och 13 § nödvändig omsorg och försörjning samt hälsa och utveckling gemensamt tryggas för ett barn som behöver särskilt stöd eller någon annan klient som behöver särskilt stöd, om förfarandet tillgodoser klientens intresse. 
4 kap. 
Tillhandahållande av socialvård 
46 a § 
Ledning av socialvården 
Huvudsakligen administrativa ledningsuppgifter inom socialvården eller social- och hälsovården får skötas av en socialarbetare eller en person som har en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om branschen samt dessutom tillräcklig ledarförmåga. 
Bestämmelser om den yrkesmässiga ledningen av det sociala arbetet finns i 9 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 
Andra ledningsuppgifter inom socialvården vilka omfattar styrning av klientarbetet får skötas av en person som har en för uppgiften lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga.  
5 kap. 
Att säkerställa kvaliteten på tjänsterna 
49 a §  
Personal 
För uppgifter inom verkställigheten av socialvården ska kommunen ha ett tillräckligt antal yrkesutbildade personer inom socialvården samt annan personal som deltar i klientarbetet. 
Varje kommun ska till sitt förfogande ha tjänster vilka tillhandahålls av en socialarbetare i tjänsteförhållande som deltar i klientarbetet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 17 c § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) 17 c §, sådan den lyder i lag 315/2014, som följer: 
17 c §  
Kompetenskrav för sakkunnigbiträden 
Ett sakkunnigbiträde ska ha sådan rätt att utöva psykolog- eller barnpsykiateryrket som legitimerad yrkesutbildad person som beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) eller sådan rätt att utöva socialarbetaryrket som legitimerad yrkesutbildad person som beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) eller ha annan lämplig högre högskoleexamen. Dessutom ska sakkunnigbiträdet ha genomgått en sådan kompletterande utbildning eller tilläggsutbildning som krävs för skötseln av uppgiften samt ha erfarenhet av arbete med skilsmässofamiljer. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 15 och 17 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) 15 § 1 mom. och 17 § 3 mom. som följer: 
15 §  
Utredning av servicebehovet 
Kommunen ansvarar för att en övergripande utredning av en äldre persons behov av social- och hälsovård och av annan service som stöder hans eller hennes välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand görs i samarbete med personen själv och vid behov med hans eller hennes anhöriga eller närstående eller med en intressebevakare som har förordnats för honom eller henne. En sådan yrkesutbildad person enligt 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) eller 2 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) som är ändamålsenlig med tanke på den äldre personens behov och som har omfattande sakkunskap ska svara för utredningen av servicebehovet. Den anställda som svarar för utredningen ska i enlighet med den äldre personens behov samarbeta med andra experter som avses i 10 § i denna lag. 
17 §  
Ansvarig arbetstagare 
Den ansvariga arbetstagaren ska vara en sådan yrkesutbildad person enligt 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården eller 2 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är ändamålsenlig med tanke på den äldre personens samlade service. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 22 § i adoptionslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i adoptionslagen (22/2012) 22 § 2 mom. som följer: 
22 §  
Tillhandahållare av adoptionsrådgivning 
De tjänsteinnehavare och arbetstagare som lämnar adoptionsrådgivning ska vara sådana socialarbetare som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). De ska dessutom vara förtrogna med adoptionsfrågor. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 4 § i lagen om privat socialservice  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om privat socialservice (922/2011) 4 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i lag 268/2015, som följer: 
4 §  
Verksamhetsbetingelser 
Antalet anställda ska vara tillräckligt med avseende på servicebehovet och antalet klienter. Bestämmelser om att vara verksam i yrket som yrkesutbildad person inom socialvården finns i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Den övriga personalen ska ha lämplig utbildning inom området. I fråga om ledning av socialservice gäller det som föreskrivs i 46 a § i socialvårdslagen.  
Bestämmelser om personaldimensioneringen och behörighetsvillkoren för personalen finns i fråga om familjehem i 6, 8 och 9 § i familjevårdslagen (263/2015) och i fråga om barndagvård i 5 § i lagen om barndagvård (36/1973). Bestämmelser om det minsta antalet anställda i anstaltsvård inom barnskyddet finns i 59 § i barnskyddslagen (417/2007) och om behörighetsvillkoren för personalen i 60 § i den lagen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av barnskyddslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnskyddslagen (417/2007) 13 § 1 och 2 mom., 13 b §, 27 a § 1 mom. och 60 §, av dem 13 § 1 och 2 mom. och 13 b § sådana de lyder i lag 88/2010 samt 27 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 598/2013, som följer: 
13 §  
Tjänsteinnehavare som beslutar om barnskyddsåtgärder 
I ärenden som gäller brådskande placeringar enligt 38 § 1 mom. och avslutande av brådskande placeringar enligt 39 § 1 mom. utövas beslutanderätten av en socialarbetare i tjänsteförhållande som förordnats av det organ som ansvarar för socialvården. 
En i kommunens instruktion angiven ledande tjänsteinnehavare inom socialvården som uppfyller kraven i 46 a § 1 mom. i socialvårdslagen (1301/2014), eller någon annan socialarbetare som står i tjänsteförhållande och som förordnats av den ledande tjänsteinnehavaren, ska fatta beslut i ärenden som gäller förlängning av en sådan brådskande placering av barn som avses i 38 § 3 mom. i denna lag, sådant omhändertagande och därtill ansluten vård utom hemmet som avses i 43 § 1 mom., sådana ändringar av platsen för vård utom hemmet som enligt 43 § 3 mom. sker under den tid ett omhändertagande eller en brådskande placering varar och avslutande av omhändertaganden enligt 47 §. En ledande tjänsteinnehavare eller en av denna förordnad tjänsteinnehavare gör även ansökningar som gäller undersökning av barn enligt 28 § samt omhändertagande och därtill ansluten vård utom hemmet enligt 43 § 2 mom. 
13 b §  
Socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter 
För ett barn som är klient inom barnskyddet ska det utses en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter (socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter). Socialarbetaren ska vara en sådan yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). 
27 a § 
Uppföljning av att tidsfristerna iakttas 
Institutet för hälsa och välfärd ska av kommunerna eller samkommunerna två gånger per kalenderår begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen och övervakningen av att de tidsfrister iakttas som föreskrivs i 26 § 5 mom. i denna lag och i 36 § 3 mom. i socialvårdslagen. Uppgifterna får inte innehålla enskilda personers identifieringsuppgifter. 
60 §  
Personal 
En barnskyddsanstalt ska ha ett tillräckligt stort antal sådana yrkesutbildade personer inom socialvården som avses i 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och tillräcklig annan personal för den vård och fostran som barn och unga personer behöver. 
Den föreståndare som ansvarar för vård- och fostringsuppgifter vid anstalten ska uppfylla de villkor som anges i 46 a § 3 mom. i socialvårdslagen. 
I personalstrukturen för personalen i vård- och fostringsuppgifter ska hänsyn tas till specialbehoven bland verksamhetsenhetens klienter och verksamhetens art.  
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om temporär ändring av 14 a § i lagen om utkomststöd 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om utkomststöd (1412/1997) 14 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 1202/2007, som följer: 
14 a §  
Behandlingen av utkomststödsärenden 
Utkomststödsklienten ska ges tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare eller socionom senast den sjunde vardagen efter det att klienten har begärt detta. 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till utgången av 2016. 
Lag 
om ändring av 14 e § i en lag om ändring av lagen om utkomststöd 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om utkomststöd (815/2015) 14 e § som följer: 
14 e §  
En utkomststödsklients rätt till personligt samtal 
En utkomststödsklient ska ges tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare eller socionom i kommunen eller, när det gäller beviljande av grundläggande utkomststöd, med en tjänsteman vid Folkpensionsanstalten senast den sjunde vardagen efter det att klienten har begärt detta av kommunen eller, när ärendet gäller grundläggande utkomststöd, av Folkpensionsanstalten. När kommunen eller Folkpensionsanstalten behandlar ett ärende som gäller utkomststöd ska den meddela utkomststödsklienten om rätten till personligt samtal och vid behov ge klienten handledning i hur rätten utövas. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
Lag 
om ändring av 4 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015) 4 § 1 mom. som följer: 
4 §  
Anteckning av klientuppgifter 
Yrkesutbildade personer inom socialvården samt övrig personal som deltar i klientarbetet är skyldiga att i formbundna handlingar anteckna sådan information som är behövlig och tillräcklig med tanke på ordnandet, planeringen, lämnandet, uppföljningen och övervakningen av socialvården samt registrera informationen i enlighet med 5 §.  
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 30.3.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 11-04-2016 11:08