Riksdagens svar
RSv
262
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
RP 306/2018 rd
FiUB 35/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen (RP 306/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 35/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 9 § i inkomstskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 9 § 5 mom., sådant det lyder i lag 564/2005, samt 
fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1549/1995 och 564/2005, ett nytt 6 mom. som följer: 
9 § 
Allmän och begränsad skattskyldighet 
Med avvikelse från 3 mom. utgör den del av ett kommanditbolags inkomst som motsvarar bolagsandelen för en begränsat skattskyldig tyst bolagsman i bolag som bedriver enbart kapitalplaceringsverksamhet skattepliktig inkomst endast till den del inkomsten är skattepliktig, om den betalas direkt till den skattskyldiga, samt förutsatt att på bolagsmannen tillämpas ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning mellan Finland och den stat där bolagsmannen i fråga har sitt hemvist. Om delägarens skattepliktiga inkomst överstiger delägarens andel i sammanslutningens inkomst, ska den överstigande delen betraktas som skattepliktig inkomst under de följande tio skatteåren efter hand som inkomstandelar inflyter. Ett kommanditbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet ska vara en sådan alternativ investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) där syftet enligt bolagsavtalet och det enda faktiska syftet är att bedriva kapitalplaceringsverksamhet. 
Vad som föreskrivs i 5 mom. tillämpas också på en begränsat skattskyldig vars andel motsvarande bolagsandelen av den i 5 mom. avsedda inkomsten bildas av inkomstandelen i en eller flera inhemska eller utländska sammanslutningar, under förutsättning att på den begränsat skattskyldiga tillämpas ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning mellan Finland och den stat där den begränsat skattskyldiga har sitt hemvist och att den utländska sammanslutningen är registrerad i en sådan jurisdiktion eller grundad i enlighet med lagstiftningen i en sådan jurisdiktion med vilken Finland har ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2019. I fråga om begränsat skattskyldiga tysta bolagsmän i kommanditbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet och som har registrerats innan lagen träder i kraft tillämpas 9 § 5 mom. dock första gången vid beskattningen för 2024. Till dess tillämpas i deras beskattning de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
Helsingfors 26.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-02-2019 16:42