Senast publicerat 10-05-2021 20:01

Riksdagens svar RSv 269/2018 rd RP 233/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken

RP 233/2018 rd
FvUB 33/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (RP 233/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 33/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ställning och uppgifter 
1 § 
Ställning och verksamhetsidé 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är en statlig förvaltningsmyndighet inom finansministeriets förvaltningsområde. Myndigheten främjar digitaliseringen i samhället, tryggar uppgifternas tillgänglighet och tillhandahåller tjänster med avseende på kundernas livshändelser. 
2 § 
Verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är hela landet, om inte något annat föreskrivs särskilt. Bestämmelser om myndighetens verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Myndighetens uppgifter 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sköter inom följande uppgiftsområden de uppgifter som den har enligt särskilda bestämmelser: 
1) främjande av digitaliseringen och informationssäkerheten samt användarstöd för tjänsterna, 
2) utvecklande av datalager samt informationstjänster, 
3) verifiering och certifiering av handlingar och elektroniska identiteter, 
4) uppdatering av befolkningsdata, styrkande av livshändelser och övriga rättsskyddstjänster. 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sköter medborgarrådgivning, användarstöd för digitala tjänster samt sakkunniguppgifter och tjänster i samband med informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Närmare bestämmelser om dessa uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Myndigheten kan även ha andra uppgifter om vilka det föreskrivs särskilt. 
2 kap. 
Ledning av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
4 § 
Ledning 
Chef för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är en generaldirektör, som utnämns av statsrådet. Generaldirektören svarar för att myndighetens verksamhet utvecklas och leder till resultat och för att resultatmålen nås. 
5 § 
Beslutanderätt 
Generaldirektören avgör de ärenden som hör till myndigheten, om inte något annat föreskrivs. I myndighetens arbetsordning kan det bestämmas att ett ärende där generaldirektören har beslutanderätt ska avgöras av någon annan tjänsteman. 
6 § 
Arbetsordning 
Generaldirektören utfärdar myndighetens arbetsordning. I den bestäms närmare åtminstone om myndighetens organisation, om beredningen och avgörandet av ärenden samt om organiseringen av förvaltningen, funktionerna och arbetet. 
7 § 
Styrning av myndigheten 
Verksamheten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata styrs och övervakas av finansministeriet. Till den del myndighetens uppgifter grundar sig på lagstiftning inom justitieministeriets ansvarsområde ska ministerierna samarbeta om styrningen av myndigheten. 
Bestämmelser om styrningens innehåll och styrningsförfaranden får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 kap. 
Särskilda bestämmelser 
8 § 
Vissa serviceuppgifter 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan avtala om att uppgifter av biträdande art inom ärendehanteringen som hänför sig till myndighetens uppgifter enligt 3 § förs över till en privat aktör som har tillräckliga tekniska förutsättningar och tillräckligt kunnande för att sköta sådana uppgifter. 
Uppgifter av biträdande art är mottagning och sortering av anmälningar och andra handlingar som ges in till myndigheten samt lagring av handlingar och registrering av uppgifter som ingår i dem i arbetskön till ärendehanteringen med elektroniska metoder. 
På en person tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon sköter i 2 mom. avsedda uppgifter. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974). 
9 § 
Ändringssökande 
Om inte något annat föreskrivs någon annanstans, får beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (568/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
10 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om registerförvaltningen (166/1996). 
Genom denna lag upphävs också 
1) finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (1430/2015), samt 
2) statsrådets förordning om vissa uppgifter för Befolkningsregistercentralen (760/2017). 
Befolkningsregistercentralen enligt lagen om registerförvaltningen blir vid ikraftträdandet av denna lag Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 
En hänvisning i någon annan lag eller förordning till Befolkningsregistercentralen avser efter ikraftträdandet av denna lag Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 
11 § 
Övergångsbestämmelser om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter och behörighet 
Om en i 3 § avsedd uppgift i någon annan lag eller med stöd av den har ålagts Befolkningsregistercentralen, magistraterna eller enheten för styrning och utveckling av magistraterna, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata från och med ikraftträdandet av denna lag sköta uppgiften och utöva de befogenheter som hänför sig till den. 
Om en i 3 § avsedd uppgift i någon annan lag eller med stöd av den har ålagts magistraterna, ska med avvikelse från 1 mom. Statens ämbetsverk på Åland sköta uppgiften och utöva de befogenheter som hänför sig till den i landskapet Åland, om inte något annat föreskrivs särskilt.  
12 § 
Övergångsbestämmelser om avtal, anhängiga ärenden samt rättigheter och skyldigheter som hänför sig till uppgifterna 
De ärenden inom de ansvarsområden som överförs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som är anhängiga vid magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna, ingångna avtal och förbindelser inom dessa ansvarsområden samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår vid ikraftträdandet av denna lag på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 
De avtal och förbindelser som avses i 1 mom. övergår dock på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata endast om något annat inte följer av deras innehåll. 
13 § 
Övergångsbestämmelser som gäller personalen 
Bestämmelser om ställningen för personal i tjänsteförhållande finns i 5 a—5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994). 
Vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter Befolkningsregistercentralens överdirektör som generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata under den tid som återstår av den gällande utnämningen till överdirektör för viss tid. 
14 § 
Övergångsbestämmelser som gäller behörighetsvillkoren 
De som vid ikraftträdandet av denna lag är utnämnda till tjänster vid Befolkningsregistercentralen, en magistrat eller enheten för styrning och utveckling av magistraterna är fortfarande behöriga för tjänsten. 
15 § 
Övergångsbestämmelser som gäller ändringssökande 
Ändring i ett beslut som har fattats före ikraftträdandet av denna lag söks enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
På behandlingen av ärenden vid sökande av ändring som är anhängiga vid en domstol vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Om en domstol upphäver ett beslut som har fattats före ikraftträdandet av denna lag och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras i enlighet med denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare