Senast publicerat 10-05-2021 20:16

Riksdagens svar RSv 27/2020 rd RP 39/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

RP 39/2020 rd
ShUB 3/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner (RP 39/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 3/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 142 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 296/2015, temporärt ett nytt 4 mom. som följer: 
142 § 
Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots bestämmelserna i 1—3 mom. kan pensionskassan på arbetsgivarens begäran och av särskilt vägande skäl skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringsavgiften med högst tre månader. Begäran om uppskjutande av förfallodagen ska framställas hos pensionskassan före den förfallodag som anges i 2 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 20
Denna lag tillämpas på pensionsförsäkringsavgifter vilkas förfallodag enligt 142 § 2 mom. infaller den 10 april 2020 eller därefter, men senast den 31 juli 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 6.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare