Riksdagens svar
RSv
27
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner
RP 39/2020 rd
ShUB 3/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner (RP 39/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 3/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 142 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 296/2015, temporärt ett nytt 4 mom. som följer: 
142 § 
Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift 
Trots bestämmelserna i 1—3 mom. kan pensionskassan på arbetsgivarens begäran och av särskilt vägande skäl skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringsavgiften med högst tre månader. Begäran om uppskjutande av förfallodagen ska framställas hos pensionskassan före den förfallodag som anges i 2 mom. 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 20
Denna lag tillämpas på pensionsförsäkringsavgifter vilkas förfallodag enligt 142 § 2 mom. infaller den 10 april 2020 eller därefter, men senast den 31 juli 2020. 
Helsingfors 6.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 07-04-2020 11:15