Senast publicerat 28-03-2021 16:28

Riksdagens svar RSv 27/2021 rd RP 31/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagen
RP 31/2021 rd
ShUB 7/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar (RP 31/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 7/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

  Riksdagen förutsätter att statsrådet skyndsamt bereder en ersättningsmodell för att i tillräcklig utsträckning kompensera näringsidkare för deras ekonomiska förluster till följd av stängning av lokaler enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar.  

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 58 d och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 58 g § 1 och 4 mom., sådana de lyder i lag 147/2021 och 
  fogas till 58 d § 3 mom., sådant det lyder i lag 147/2021, en ny 3 punkt som följer: 
  58 d § 
  Förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  I 1 mom. avsedda utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse är 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  3) lokaler som används för verksamhet som avses i 58 g 4 mom. oberoende av antalet kunder eller deltagare i verksamheten.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  58 g § 
  Temporär stängning av utrymmen för kunder och deltagare i syfte att förhindra spridning av    covid-19-epidemin 
  Om det är uppenbart att åtgärderna enligt 58 d § och andra åtgärder som redan har vidtagits inte kan anses vara tillräckliga på grund av en särskild spridningsrisk i anslutning till verksamheten och om det när de kriterier som anges i 2 mom. uppfylls är nödvändigt för att förhindra en okontrollerad spridning av covid-19-epidemin, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar meddela ett sådant beslut inom sitt verksamhetsområde som förpliktar alla aktörer som utövar i 4 mom. avsedd verksamhet och disponerar över utrymmen, enligt vilket sådana utrymmen för kunder, utrymmen för deltagare och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska stängas för kunder och deltagare. Utöver det som föreskrivs i 44 § i förvaltningslagen ska det i beslutet anges vad som avses med verksamhet som utgör en särskild risk för spridning av sjukdomen covid-19 och med utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse. Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande beslut inom sitt område, om åtgärder är nödvändiga inom flera kommuners område. Skyldigheterna enligt ett samtidigt gällande beslut av kommunen kompletterar de skyldigheter som fastställts i ett beslut av regionförvaltningsverket som är i kraft inom kommunens område. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Ett beslut som avses i 1 mom. förpliktar aktörer som disponerar över utrymmen när de bedriver idrotts- eller sportverksamhet som avses i 1 punkten eller nöjes- eller rekreationsverksamhet som avses i 2—6 punkten i följande utrymmen: 
  1) utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott, 
  2) allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem, 
  3) dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp, 
  4) nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus, 
  5) inomhuslekparker och inomhuslekplatser, 
  6) allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 juni 2021. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 28.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare