Riksdagens svar
RSv
271
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
RP 304/2018 rd
FiUB 34/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (RP 304/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 34/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av inkomstskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 3 § 4 punkten och 20 § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder, 3 § 4 punkten i lag 1736/2009 och 20 § 1 mom. 2 punkten i lag 229/1999, samt 
fogas till lagen en ny 20 a § som följer: 
3 § 
Samfund 
Med samfund avses i denna lag 
4) aktiebolag, andelslag, sparbanker, placeringsfonder, specialplaceringsfonder, universitet, ömsesidiga försäkringsbolag, lånemagasin, ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser och anstalter, 
20 § 
Samfund som är befriade från inkomstskatt 
Fria från skatt på inkomst är 
2) Folkpensionsanstalten, Keva, sjuk- och begravningshjälpskassorna, personalfonderna, avgångsbidragsfonderna, de riksomfattande arbetslöshetskassorna, centralkassan för arbetslöshetskassorna, arbetslöshetskassornas stödkassa, arbetslöshetskassornas stödstiftelse samt i 116 a § avsedda träningsfonder och idrottsutövarfonder för inkomster av verksamhet som nämns i 116 a §, 
20 a § 
Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och delfonder 
En placeringsfond som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om placeringsfonder     (213/2019) eller en avtalsbaserad utländsk öppen placeringsfond som motsvarar den, som har minst 30 andelsägare, är fri från skatt på inkomst. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om placeringsfonders skattefrihet tillämpas även på specialplaceringsfonder som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och motsvarande utländska avtalsbaserade specialplaceringsfonder under förutsättning att de är öppna och har minst 30 andelsägare. 
Om en specialplaceringsfond som avses i 2 mom. har färre än 30 andelsägare eller den inte kan anses vara öppen, krävs för frihet från skatt dessutom att 
1) specialplaceringsfonden varje år till fondandelsägarna delar ut minst tre fjärdedelar av vinsten för räkenskapsperioden med undantag för icke-realiserade värdestegringar, 
2) specialplaceringsfondens kapital uppgår till minst två miljoner euro, och 
3) specialplaceringsfondens andelsägare är professionella investerare eller med sådana jämförbara förmögna enskilda personer på det sätt som anges i 16 a kap. 4 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 
Ett villkor för att en specialplaceringsfond enligt 2 kap. 1 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller en motsvarande utländsk avtalsbaserad specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper på det sätt som avses i 16 a kap. 4 § i den lagen ska vara fri från skatt är att fonden varje år till fondandelsägarna delar ut minst tre fjärdedelar av vinsten för räkenskapsperioden med undantag för icke realiserade värdestegringar. 
För en utländsk placeringsfond eller specialplaceringsfond registrerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet krävs dessutom för skattefrihet att Finland och fondens registreringsstat har ingått ett avtal om utbyte av information i skatteärenden och att tillräckliga uppgifter fås från fondens registreringsstat för att beskattningen ska kunna verkställas och en korrekt beskattning säkerställas. Dessutom ska en utländsk placeringsfond vara inrättad enligt registreringsstatens lagstiftning om fondföretag och en utländsk specialplaceringsfond enligt det regelverk i registreringsstaten som motsvarar lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 
Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas också på 
1) en placeringsfond eller specialplaceringsfond som har inlett sin verksamhet trots att kravet om minst 30 andelsägare ännu inte har hunnit uppfyllas under det första året och fonden inte har uppkommit genom en fusion eller en delning, 
2) en sådan placeringsfond eller specialplaceringsfond där antalet andelsägare tillfälligt har sjunkit under 30, om fondbolaget har skridit till åtgärder som avses i 19 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder för att avhjälpa situationen eller om fonden upplöses. 
Om placeringsfonden eller specialplaceringsfonden består av en eller flera delfonder, tillämpas på delfonderna vad som föreskrivs om placeringsfonder och specialplaceringsfonder. 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2020. 
Vad som föreskrivs om placeringsfonder i det 20 § 1 mom. i inkomstskattelagen som gällde när denna lag trädde i kraft, tillämpas på specialplaceringsfonder vid beskattningen för 2019. 
Lag 
om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978), sådan paragrafen lyder i lagarna 814/2008, 975/2014, 1402/2014, 532/2016 och 1490/2016, ett nytt 10 mom. som följer: 
3 § 
Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till en utländsk avtalsbaserad fond som motsvarar en finsk placeringsfond eller specialplaceringsfond och som uppfyller de villkor för skattefrihet som anges i 20 a § i inkomstskattelagen. Dessutom förutsätts det att dividendtagaren för Skatteförvaltningen lägger fram en utredning om att villkoren för skattefrihet är uppfyllda. 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2020. 
Helsingfors 27.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 7.3.2019 15:42