Senast publicerat 28-02-2019 14:57

Riksdagens svar RSv 273/2018 rd RP 139/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen

Riksdagen
RP 139/2018 rd
FsUB 5/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen (RP 139/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Försvarsutskottet (FsUB 5/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  Genom denna lag upphävs lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall (645/1985). 
  2 § 
  Denna lag träder i kraft den 20
  På en person som före ikraftträdandet av denna lag har ansökt om befrielse enligt 4 § i lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
   
   
   
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 3 § i värnpliktslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 3 § 2 mom. som följer: 
  3 § 
  Övrig lagstiftning och internationella förpliktelser 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Bestämmelser om befrielse från deltagande i militärt försvar på grund av övertygelse finns i civiltjänstlagen (1446/2007). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 27.2.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare