Senast publicerat 10-05-2021 20:01

Riksdagens svar RSv 279/2018 rd RP 317/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

RP 317/2018 rd
FiUB 36/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier (RP 317/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 36/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) nya 5 och 6 §, i stället för de 5 och 6 § som upphävts genom lag 774/2016, som följer: 
5 § 
Fri från skatt är en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot skördeskador eller på avtal om försäkring mot växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion. 
Fri från skatt är också en försäkringspremie som grundar sig på avtal om försäkring mot djursjukdomar.  
För att skattefrihet ska gälla förutsätts att den som bedriver jordbruk har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. 
Skattefriheten gäller inte för en försäkringspremie, om den som bedriver jordbruk på det sätt som avses i artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget är i ekonomiska svårigheter eller om den som bedriver jordbruk är föremål för ett i artikel 1.4 a avsett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 
Med primär jordbruksproduktion avses produktion som definieras i kommissionens förordning (EU) nr 702/ 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
På stöd som avses i denna paragraf tillämpas lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001). 
6 § 
Den skattskyldige ska varje år meddela Skatteförvaltningen följande uppgifter i fråga om försäkringsavtal som avses i 5 §: 
1) försäkringsgivarens namn och identifikation, 
2) försäkringstagarens namn och identifikation, 
3) försäkringstagarens typ av företag, 
4) region där försäkringstagaren är belägen, 
5) försäkringstagarens verksamhetsområde, 
6) försäkringspremiens belopp, 
7) den skatt som borde ha betalats om försäkringspremien hade varit skattepliktig. 
Uppgifterna ska meddelas för fullgörande av skyldigheten att offentliggöra information enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 som avses i 5 § 5 mom. 
Den skattskyldige ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 
Uppgifterna förs in i ett register som förvaltas av Skatteförvaltningen. I registret kan det göras anteckningar även om andra omständigheter som inverkar på stödet. 
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas för beviljande av och tillsyn över stöd samt om offentliggörande av uppgifter och om förfarandet för meddelande av uppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till utgången av 2027. 
Lagens 5 § 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet och gäller till utgången av 2027.  
Lagen tillämpas på försäkringspremier som hänför sig till försäkringsperioder som börjar under lagens giltighetstid. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 5.3.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare