Senast publicerat 10-05-2021 20:16

Riksdagens svar RSv 28/2020 rd RP 40/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

RP 40/2020 rd
ShUB 4/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor (RP 40/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 4/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) en ny 7 a § som följer: 
7 a § 
Deltagandesätt 
Deltagande i kassamöte får ske genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel. En förutsättning för förfarandet är att deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på motsvarande sätt som vid ett vanligt möte. Möjligheten att delta på detta sätt, förutsättningarna för ett sådant deltagande och förfarandet ska nämnas i möteskallelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 6.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare