Riksdagens svar
RSv
280
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
RP 252/2018 rd
FsUB 7/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (RP 252/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Försvarsutskottet (FsUB 7/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försvarsmakten (551/2007) 37 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 262/2014, som följer: 
37 §  
Behörighetsvillkor för tjänsterna och uppgifterna vid Försvarsmakten  
De som utnämns till en tjänst vid Försvarsmakten ska, utöver det som någon annanstans i lag föreskrivs om allmän behörighet för statstjänst, ha den tillförlitlighet som uppgifterna förutsätter. 
Av dem som utnämns till en militär tjänst vid Försvarsmakten krävs dessutom att de har fullgjort värnplikt i vapentjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor vid Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet i Finland och att de till sin hälsa och fysiska kondition är lämpliga för tjänsten. Av dem som utnämns till en militär tjänst vid Försvarsmakten krävs vidare att de inte har ett sådant medborgarskap i en annan stat eller andra utländska bindningar som avses i 3 § 1 mom. 9 a-punkten i säkerhetsutredningslagen (726/2014), vilka kan äventyra statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets försvar eller Finlands internationella relationer eller tjänstgöringssäkerheten vid Försvarsmakten. 
Närmare bestämmelser om särskilda behörighetsvillkor för tjänster och uppgifter vid För-svarsmakten utfärdas genom förordning av statsrådet.  
Denna lag träder i kraft den 20.  
Den som är utnämnd till en militär tjänst vid Försvarsmakten när denna lag träder i kraft fortsätter att vara behörig för tjänsten.  
Den som vid ikraftträdandet av denna lag har antagits för studier som leder till en officers-tjänst eller som bedriver eller redan har slutfört sådana studier är behörig för en officerstjänst. 
Lag 
om ändring av 16 § i lagen om Försvarshögskolan 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Försvarshögskolan (1121/2008) 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 950/2017, som följer: 
16  § 
Behörighet för studier som leder till högskoleexamen samt de tilläggskrav som ska ställas på studier som leder till officerstjänst 
Behörig som studerande för militärvetenskapliga studier som leder till enbart lägre eller både lägre och högre högskoleexamen är den som har avlagt examen enligt lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) eller som fått en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier eller som Försvarshögskolan konstaterar annars ha motsvarande kunskaper och färdigheter för studier. 
Behörig som studerande för militärvetenskapliga studier som leder till enbart högre högskoleexamen är den som har avlagt lämplig lägre högskoleexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen eller lämplig utländsk examen som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier eller som Försvarshögskolan konstaterar annars ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier. 
Av den som antas för studier som leder till en officerstjänst krävs dessutom att personen 
1) är finsk medborgare, 
2) har fått reservofficersutbildning innan studierna inleds, 
3) till sitt hälsotillstånd är lämplig när det gäller att på behörigt sätt fullgöra uppgifter inom Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet, 
4) på det sätt som Försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets arbetsuppgifter förutsätter är oförvitlig och också annars tillförlitlig och inte har ett sådant medborgarskap i en annan stat eller andra utländska bindningar som avses i 3 § 1 mom. 9 a-punkten i säkerhetsutredningslagen (726/2014), vilka kan äventyra statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets försvar eller Finlands internationella relationer eller tjänstgöringssäkerheten vid Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet och inte heller har andra bindningar som äventyrar en behörig och oberoende skötsel av arbetsuppgifterna, 
5) är högst 26 år, i fråga om den som ska utbildas till flygare dock högst 23 år. 
Försvarshögskolans rektor kan på grund av någon annanstans tidigare avlagd examen eller andra studier eller av andra motsvarande särskilda skäl bevilja undantag från kravet i 3 mom. 5 punkten. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
På den som vid ikraftträdandet av denna lag redan bedriver studier som leder till en officerstjänst tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagen tillämpas på antagning av studerande som görs sedan lagen har trätt i kraft. 
Lag 
om ändring av 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 10 § 2 mom. och 26 § 1 mom. 3 a-punkten och 5 mom., av dem 26 § 1 mom. 3 a-punkten sådan den lyder i lag 951/2017 och 26 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1229/2013, som följer: 
10 § 
Allmänna behörighetsvillkor för tjänster vid gränsbevakningsväsendet 
Av dem som utnämns till en militär tjänst vid Gränsbevakningsväsendet krävs att de vid Finlands försvarsmakt eller vid Gränsbevakningsväsendet har fullgjort sin värnplikt i vapentjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor samt att de till sin hälsa och fysiska kondition är lämpliga för tjänsten. Av dem som utnämns till en militär tjänst vid Gränsbevakningsväsendet krävs vidare att de inte har ett sådant medborgarskap i en annan stat eller andra utländska bindningar som avses i 3 § 1 mom. 9 a-punkten i säkerhetsutredningslagen (726/2014), vilka kan äventyra statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets försvar eller Finlands internationella relationer eller tjänstgöringssäkerheten vid Gränsbevakningsväsendet. 
26 § 
Antagning till grundkursen för gränsbevakare 
Gräns- och sjöbevakningsskolan antar studerande till grundkursen för gränsbevakare. Till grundkursen kan antas en person som har blivit godkänd i urvalsprovet och 
3 a) på det sätt som Gränsbevakningsväsendets arbetsuppgifter förutsätter är oförvitlig och också annars tillförlitlig och inte har ett sådant medborgarskap i en annan stat eller andra utländska bindningar som avses i 3 § 1 mom. 9 a-punkten i säkerhetsutredningslagen, vilka kan äventyra statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets försvar eller Finlands internationella relationer eller tjänstgöringssäkerheten vid Gränsbevakningsväsendet och inte heller har andra bindningar som äventyrar en behörig och oberoende skötsel av arbetsuppgifterna, 
Gräns- och sjöbevakningsskolan begär om dem som ansöker om att bli antagna till grundkursen för gränsbevakare en sådan säkerhetsutredning som avses i säkerhetsutredningslagen.  
Denna lag träder i kraft den 20.  
Den som är utnämnd till en militär tjänst vid Gränsbevakningsväsendet när denna lag träder i kraft fortsätter att vara behörig för tjänsten.  
Vidare är den som vid ikraftträdandet av denna lag har antagits för studier som leder till en officerstjänst eller som antagits till grundkursen för gränsbevakare eller som bedriver eller redan har slutfört sådana studier behörig för en militär tjänst vid Gränsbevakningsväsendet. 
Helsingfors 5.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 14.3.2019 11:03