Senast publicerat 10-05-2021 20:04

Riksdagens svar RSv 3/2019 rd RP 3/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 3/2019 rd
KuUB 1/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd (RP 3/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 1/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) det inledande stycket i 4 § 3 mom., 4 § 3 mom. 3 punkten och 4 § 4 mom., 4 a § 1 mom. samt 5 b § 3 mom.,  
sådana de lyder, det inledande stycket i 4 § 3 mom. och 4 § 3 mom. 3 punkten i lag 550/2018, 4 § 4 mom. i lag 1243/2013, 4 a § 1 mom. i lag 960/2017 samt 5 b § 3 mom. i lag 1402/2015, som följer: 
4 § 
Studier som berättigar till studiestöd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Studiestöd för studier i andra läroanstalter än de som avses i 2 mom. beviljas studerande som genomför 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) annan än i 1 eller 2 punkten i detta moment avsedd utbildning i en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller läroanstalten Snellman-korkeakoulu enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller i utbildningscentralen enligt lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Studiestöd beviljas för studier utomlands, om studierna motsvarar i 1—3 mom. avsedda studier i Finland eller ingår i sådana studier i Finland som berättigar till studiestöd. Studiestöd beviljas också för studier som ordnas enligt Ålands landskapslagstiftning i landskapet Åland, om studierna motsvarar i 1—3 mom. avsedda studier eller ingår i sådana studier i riket som berättigar till studiestöd. 
4 a § 
Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn 
Studiestöd beviljas för annan utbildning som ordnas i Finland än sådan som står under offentlig tillsyn, om Folkpensionsanstalten på ansökan av utbildningsanordnaren har beviljat rätt till studiestöd för utbildningen. Förutsättningar för beviljande av rätt till studiestöd är att 
1) utbildningen motsvarar utbildning enligt lagen om yrkesutbildning och dess syfte är avläggande av en examen eller del av examen, och 
2) utbildningsanordnaren har funktionella, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 b § 
Tillräcklig framgång i studierna 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den studerande har rätt till studiestöd även om hans eller hennes studier inte har framskridit tillräckligt, om han eller hon anger ett godtagbart skäl till att studierna fördröjts. Ett godtagbart skäl kan vara att den studerande drabbats av sjukdom eller någon annan jämförbar omständighet som försvagar studieförmågan, att en nära anhörig drabbats av sjukdom eller att den studerande befinner sig i en svår livssituation eller något annat särskilt skäl som tillfälligt fördröjt hans eller hennes studier. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.6.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare