Senast publicerat 10-05-2021 19:32

Riksdagens svar RSv 30/2016 rd RP 151/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd
MiUB 5/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier (RP 151/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 5/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadssparpremier (1634/1992) 3 och 7 §, sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lag 1052/2014 och 7 § delvis ändrad i lag 1300/1999, som följer: 
3 § 
Krav på bostadsspardeponenten 
Bostadsspardeponent kan den bli som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 40 år. Makar samt personer i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001) kan tillsammans bli bostadsspardeponenter trots att den ena av dem har fyllt 40 år. 
Den som har fyllt 15 år kan dock bli bostadsspardeponent, om i det bostadssparavtalet avtalas att insättningarna ska bestå av sådana i 25 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) avsedda medel som har förvärvats genom eget arbete. 
Den som tidigare har ägt en bostad kan dock inte bli bostadsspardeponent. Om en person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en bostad i sin ägo, anses han eller hon inte ha ägt en bostad. 
7 § 
Ränta och tilläggsränta på bostadsspardepositioner 
På bostadsspardepositioner betalar penninginrättningen en ränta som bestäms genom förordning. Dessutom betalar penninginrättningen på depositioner för det år deponerandet inleds och därefter för högst fem kalenderår en tilläggsränta som avtalas i bostadssparavtalet. Minimi- och maximibeloppen av tilläggsräntan bestäms genom förordning. 
Den som har fyllt 15 år och som ska bli bostadsspardeponent och penninginrättningen kan dock komma överens om att betalningstiden för tilläggsräntan börjar antingen vid den tidpunkt när deponerandet inleds eller när bostadsspardeponenten fyller 18 år. 
Tilläggsräntan betalas efter det att bostadsspardeponenten har uppfyllt villkoren i bostadssparavtalet och köpebrevet för bostaden har upprättats eller byggnadstillsynsmyndigheten har förrättat slutsyn som gäller godkännande av den bostad som deponenten byggt eller låtit bygga.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 5.4.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare