Riksdagens svar
RSv
30
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den
RP 8/2018 rd
JsUB 6/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den (RP 8/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 6/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag  
om Livsmedelsverket 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Ansvarsområde 
För främjande, övervakning och undersökning av säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa samt för verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dessa finns Livsmedelsverket. Verket finns inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. 
2 § 
Uppgifter 
Livsmedelsverket ska sköta  
1) uppgifter i anknytning till ansvaret för förvaltning och tillsyn av sådana stöd och ersättningar som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt ansvaret för de datasystem de förutsätter och deras säkerhet (uppgifter som utbetalande organ), 
2) andra uppgifter i anknytning till verkställigheten av andra stöd och ersättningar som beviljas av de i 1 punkten nämnda fonderna och av nationella medel för jordbruk, trädgårdsodling och renhushållning, naturnäringar, skolterna och åtgärder för utveckling av landsbygden samt i anknytning till genomförandet av marknadsordningen för jordbruksprodukter, 
3) ledning, utveckling, styrning och utförande av tillsyn och andra myndighetsåtgärder inom ansvarsområdet, 
4) laboratorieanalys av tillsyns- och kontrollprover, laboratoriediagnostik av djursjukdomar samt referenslaboratorieverksamhet, 
5) riskbedömning, vetenskaplig forskning samt annan forskning och utredningar inom ansvarsområdet, 
6) riskhantering och bedrägeribekämpning inom ansvarsområdet, 
7) främjande och styrning av export av livsmedel samt djur, växter och produkter från dem, 
8) uppgifter som anknyter till jordregleringar och andra motsvarande uppgifter, 
9) upprätthållande och utveckling av landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem och dess register samt utlämnande av uppgifter i fråga om det egna ansvarsområdet, 
10) kommunikation, information, rådgivning, utbildning och internationellt samarbete inom ansvarsområdet, 
11) andra uppgifter inom verkets ansvarsområde som ankommer på verket enligt lag eller bestäms av jord- och skogsbruksministeriet. 
Utöver de informationsförvaltningstjänster som anges i 1 mom. 9 punkten producerar Livsmedelsverket andra informationsförvaltningstjänster för ämbetsverk och institutioner inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt för andra aktörer som sköter offentliga uppgifter.  
Därtill sköter Livsmedelsverket sådana uppgifter som gäller skogsbruk, fiskerinäring och vilthushållning som särskilt föreskrivits för verket eller som jord- och skogsbruksministeriet särskilt förordnar det att sköta. Livsmedelsverket sköter även uppgiften som förvaltande myndighet och verkställighetsuppgifter för den fond om vilken det föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.  
Närmare bestämmelser om verkets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Organisation 
Livsmedelsverkets organisation består av verkets verksamhetsenheter och av verksamhetshelheter som överskrider indelningen i verksamhetsenheter. 
Organisationen ska ordnas så att tillsynen samt det administrativa beslutsfattande som gäller enskilda och sammanslutningar funktionellt sett avskiljs från den vetenskapliga riskbedömningen och forskningen, laboratorieundersökningarna samt från de uppgifter i anknytning till behandlingen av information som samlats in i statistiskt syfte. 
Uppgifterna som utbetalande organ ska inom verket ordnas till en helhet som kontinuerligt uppfyller kraven på förvaltningsstruktur och interna kontrollsystem enligt Europeiska unionens lagstiftning samt övriga förutsättningar för godkännande av utbetalande organ. Till samma helhet ska även hänföras andra uppgifter som anknyter till stödsystem och åtgärder som hör till det integrerade administrations- och kontrollsystemet och uppgifter som anknyter till stöd för jordbrukssektorn enligt fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen.  
Till den helhet som avses i 3 mom. kan även hänföras andra uppgifter, om det är ändamålsenligt med tanke på skötseln av uppgifterna. 
4 § 
Ledning och beslutanderätt 
Livsmedelsverket leds av en generaldirektör. Generaldirektören utnämns av statsrådet. 
Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på verket, om inte något annat föreskrivs eller om inte något annat bestäms i arbetsordningen.  
Generaldirektören får förbehålla sig avgörandet av ett sådant enskilt ärende där beslut enligt arbetsordningen ska fattas av någon annan tjänsteman. Generaldirektören får dock inte förbehålla sig avgörandet av ett sådant ärende som enligt Europeiska unionens rättsakter ankommer på den person som ansvarar för det utbetalande organet. 
5 §  
Styrning och skyldighet att lämna uppgifter 
Livsmedelsverket ska vid skötseln av sina uppgifter fullfölja de mål som ställts av jord- och skogsbruksministeriet och utföra de berednings-, tillsyns- och utvärderingsuppdrag som getts av jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom ska verket trots sekretessbestämmelserna lämna jord- och skogsbruksministeriet de nödvändiga uppgifter och handlingar som ministeriet behöver för skötseln av sina lagstadgade uppgifter. 
6 §  
Ingående av avtal samt beställda undersökningar 
Livsmedelsverket kan ingå avtal om uppgifter som anknyter till verksamheten och om undersökningar som gäller ansvarsområdet samt om samarbete för genomförandet av forskningsprogram. Verket kan inom ramen för sin budget dessutom anlita sakkunniga. 
Verket kan inom sitt ansvarsområde på beställning utföra utredningar och undersökningar samt ge andra sakkunnigtjänster. 
7 § 
Förande av statens talan 
Livsmedelsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i de ärenden som ankommer på verket, om inte annat föreskrivs någon annanstans.  
8 §  
Avgifter för prestationer 
Avgifter för Livsmedelsverkets prestationer tas ut på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), i någon annan lag eller i Europeiska unionens rättsakter.  
För de informationsförvaltningstjänster som Livsmedelsverket enligt 2 § 2 mom. producerar för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet och för andra aktörer som sköter offentliga uppgifter tas avgift ut till de belopp som avtalas i de serviceavtal som verket ingår med kunderna. Avgifterna ska täcka de totalkostnader som prestationerna medför för Livsmedelsverket.  
9 § 
Närmare bestämmelser och föreskrifter 
Närmare bestämmelser om ledande tjänstemän, behörighetsvillkor och anställning av personal vid Livsmedelsverket samt om organisering av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. inom verket får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Föreskrifter om verkets organisation, interna arbetsfördelning, behandling och avgörande av ärenden samt den övriga organiseringen av funktionerna meddelas i verkets arbetsordning. Arbetsordningen ska fastställas av generaldirektören. 
10 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) och lagen om Landsbygdsverket (666/2006). 
En hänvisning i någon annan lag eller förordning till Livsmedelssäkerhetsverket eller Landsbygdsverket avser efter ikraftträdandet av denna lag Livsmedelsverket.  
11 § 
Övergångsbestämmelser 
Livsmedelsverket fortsätter Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets verksamhet. Vid ikraftträdandet av denna lag övergår de ärenden som är anhängiga vid Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket, deras avtal och förbindelser liksom även de rättigheter och skyldigheter som följer av dem på Livsmedelsverket. På Livsmedelsverket övergår också vid ikraftträdandet av denna lag Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets arbetsgivarställning och de skyldigheter som hänför sig till den. 
De i 2 § 2 mom. nämnda ärenden som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid Lantmäteriverkets it-servicecentral, centralens gällande förbindelser och avtal samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår på Livsmedelsverket. Lantmäteriverkets arbetsgivarställning och de skyldigheter som hänför sig till den övergår vid ikraftträdandet av denna lag på Livsmedelsverket i fråga om den personal som överförs till verket från Lantmäteriverket. 
De avtal och förbindelser som avses i 1 och 2 mom. övergår dock på Livsmedelsverket endast om något annat inte följer av deras innehåll. 
12 § 
Övergångsbestämmelser som gäller personalen 
Bestämmelser om ställningen för personalen i tjänsteförhållande finns i 5 a—5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994). 
Personalen i arbetsavtalsförhållande vid Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket samt den personal i arbetsavtalsförhållande vid Lantmäteriverkets it-servicecentral som sköter uppgifter som överförs till Livsmedelsverket övergår vid ikraftträdandet av denna lag till anställning hos Livsmedelsverket. De personer i arbetsavtalsförhållande som är anställda för viss tid övergår till anställning hos Livsmedelsverket för den tid anställningsförhållandet för viss tid varar. 
Vid fastställandet av de förmåner som gäller i anställningsförhållandet för den personal som överförs anses anställningsförhållandet ha fortgått oavbrutet hos staten. 
En person i arbetsavtalsförhållande kan överföras utan hans eller hennes samtycke, om personen överförs inom eller till hans eller hennes pendlingsregion. Med pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).  
På arbetsavtalsförhållandets villkor tillämpas i övrigt vad som om dem avtalas i kollektivavtal eller föreskrivs i lag. 
Före ikraftträdandet av denna lag kan jord- och skogsbruksministeriet vid ministeriet inrätta tjänsten som generaldirektör för Livsmedelsverket. Denna tjänst övergår till Livsmedelsverket vid ikraftträdandet av denna lag. Före ikraftträdandet av denna lag kan jord- och skogsbruksministeriet dessutom inrätta tjänsten som förvaltningsdirektör för Livsmedelsverket från och med den 1 januari 2019 och utnämna en tjänsteman till tjänsten. 
Lag 
om ändring av lagen om växtskyddsmedel 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 20 §, den finska språkdräkten i rubriken för 24 §, 24 § 1 mom., 25, 27, 29, 36, 38—40, 42, 46 och 47 §,  
av dem 20 § sådan den lyder i lag 1089/2013, 27 § sådan den lyder i lag 564/2014 och 46 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 564/2014, som följer:  
20 § 
Spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning 
Spridning av växtskyddsmedel från luftfartyg är förbjuden. 
Oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. får 
1) Livsmedelsverket besluta om bekämpning av skadegörare genom flygbesprutning med växtskyddsmedel när verket beslutar om åtgärder för att bekämpa skadegörare eller förhindra att de sprids så som föreskrivs i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003), om skadegöraren medför ett omedelbart hot mot växters sundhet och skadegöraren inte skäligen kan bekämpas effektivt på något annat sätt eller spridningen av den förhindras, 
2) jord- och skogsbruksministeriet på framställning av en regionenhet vid Finlands skogscentral besluta om flygbesprutning med växtskyddsmedel för att bekämpa omfattande skogsskador på växande träd i skog när ministeriet beslutar om åtgärder i enlighet med lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) i syfte att förhindra att skogsskador sprids eller uppkommer, om skogsskador inte skäligen kan förhindras effektivt på något annat sätt. 
Ett beslut om flygbesprutning med växtskyddsmedel ska innehålla uppgifter om spridningsområdet, bekämpningsåtgärderna och deras tidpunkt samt om det växtskyddsmedel som används vid bekämpningen. 
24 § 
Tillsynsmyndigheter 
Säkerhets- och kemikalieverket svarar för verkställigheten av växtskyddsmedelsförordningen och denna lag, för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och för organiseringen av tillsynen när det gäller tillverkning, import, utsläppande på marknaden, marknadsföring samt importörers och distributörers hantering av växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket ska även utöva sådan annan tillsyn över växtskyddsmedel som inte enligt gällande bestämmelser ska utövas av Livsmedelsverket. Säkerhets- och kemikalieverket är den behöriga myndighet som avses i artikel 75.1 och den myndighet som avses i artikel 75.2 i växtskyddsmedelsförordningen. I fråga om användningen av växtskyddsmedel, samt i fråga om hantering och lagring i samband med den, svarar Livsmedelsverket för verkställigheten av växtskyddsmedelsförordningen och denna lag samt för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den, samt för organiseringen av tillsynen. Vid tillsynen anlitar Livsmedelsverket närings-, trafik- och miljöcentralerna. 
25 § 
Auktoriserade inspektörer 
Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket kan vid tillsynen anlita inspektörer som verken skriftligen har bemyndigat för uppdraget och som verken övervakar. Auktoriserade inspektörer ska ha den yrkeskompetens inom området för växtskyddsmedel som krävs för uppdraget eller annan yrkeskompetens som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag. 
På auktoriserade inspektörer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. En auktoriserad inspektör ska visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande, om verksamhetsutövaren kräver det. 
27 § 
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar 
I syfte att utreda förutsättningarna för godkännande av ämnen och preparat som är avsedda som växtskyddsmedel är de statliga myndigheter och inrättningar som nämns nedan skyldiga att utföra kontroller av sådana ämnen och preparat eller att ge utlåtanden till Säkerhets- och kemikalieverket om förutsättningarna för godkännande enligt följande: 
1) Naturresursinstitutet när det gäller att bedöma den biologiska effektiviteten och användbarheten, 
2) Livsmedelsverket när det gäller att analysera och bedöma rester av växtskyddsmedel som förekommer i växtprodukter och animaliska produkter, när det gäller att utarbeta förslag för Europeiska unionen om gränsvärden för rester av växtskyddsmedel och när det gäller kemiska analyser samt fysikaliska och tekniska test av växtskyddsmedel. 
29 § 
Tillsynsplan 
Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket ska årligen utarbeta en plan för att organisera tillsynen. När tillsynen planeras ska verken samarbeta med Tullen. 
I tillsynsplanen ska det bestämmas vilka kontroller som ska utföras hos tillsynsobjekten och hur ofta kontrollerna ska utföras. I planen ska det också anges hur tillsynsobjektens risker har bedömts och hur planen bedöms bli genomförd. 
Närmare bestämmelser om tillsynsplanen och dess innehåll får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
36 § 
Offentliggörande av tillsynsresultat 
Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket offentliggör tillsynsresultaten. Sekretessbelagda uppgifter som avses i 32 § får dock inte offentliggöras. 
Närmare bestämmelser om offentliggörande av tillsynsresultaten får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
38 § 
Förbud 
Säkerhets- och kemikalieverket kan i enlighet med sin behörighet enligt 24 § 1 mom. förbjuda 
1) att ett växtskyddsmedel tillverkas, lagras, släpps ut på marknaden, används, importeras eller exporteras, om växtskyddsmedlet inte uppfyller de krav som föreskrivs i växtskyddsmedelsförordningen eller denna lag eller i bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, 
2) att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden eller används, om växtskyddsmedlet med fog kan misstänkas medföra omedelbar fara för eller omedelbart hot mot människors eller djurs hälsa eller miljön, 
3) att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden eller används, om det i märkningen på preparatets förpackning finns en sådan brist eller ett sådant fel som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa eller miljön. 
Livsmedelsverket kan i enlighet med sin behörighet enligt 24 § 1 mom. förbjuda 
1) att ett växtskyddsmedel lagras, behandlas och används, om växtskyddsmedlet inte uppfyller de krav som föreskrivs i växtskyddsmedelsförordningen eller denna lag eller i bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, 
2) att obärgad skörd som har behandlats med växtskyddsmedel används som livsmedel eller djurfoder, om användningen kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa.  
Förbudet ska återkallas utan dröjsmål om den brist eller det missförhållande som förbudet grundade sig på har avhjälpts eller om förbudet annars inte längre behövs. 
Om ärendet inte tål dröjsmål kan en i 24 § avsedd tillsynsmyndighet utfärda ett temporärt förbud. Om det temporära förbudet utfärdas av någon annan myndighet än Säkerhets- och kemikalieverket eller Livsmedelsverket, ska det temporära förbudet utan dröjsmål föras över för avgörande antingen till Säkerhets- och kemikalieverket eller Livsmedelsverket beroende på vilken myndighet som enligt denna paragraf och 24 § 1 mom. är behörig i ärendet. Förbudet förfaller om det behöriga verket inte fattar ett beslut enligt 1 eller 2 mom. i denna paragraf inom en vecka från det att det temporära förbudet meddelades. 
39 § 
Föreläggande om bortskaffande eller utförsel 
Om tillverkning, lagring, utsläppande på marknaden, användning, import eller export av ett växtskyddsmedel har förbjudits med stöd av 38 § 1 mom. 1 punkten, kan Säkerhets- och kemikalieverket besluta att växtskyddsmedlet ska bearbetas på nytt på det sätt som verket godkänner, bortskaffas eller återsändas till det land från vilket det förts in i Finland. 
Om användningen av obärgad skörd som livsmedel eller djurfoder har förbjudits med stöd av 38 § 2 mom. 2 punkten, kan Livsmedelsverket besluta att den obärgade skörden ska bortskaffas. 
Ett beslut som avses i 1 och 2 mom. kan förenas med villkor för det förfarande som ska iakttas vid verkställigheten av beslutet. En verksamhetsutövare vars felaktiga förfarande har föranlett ett föreläggande om bortskaffande eller utförsel svarar för kostnaderna för verkställigheten. 
40 § 
Vite och tvångsutförande 
Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket kan förena ett föreläggande som avses i 37 §, ett förbud som avses i 38 § 1 eller 2 mom. och ett föreläggande om bortskaffande eller utförsel som avses i 39 § med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. 
En fysisk persons skyldighet att lämna uppgifter i enlighet med denna lag får inte förenas med vite, om det finns anledning att misstänka personen för brott och uppgifterna hänför sig till det ärende som är föremål för brottsmisstanke. 
Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990). 
42 § 
Polisanmälan 
Säkerhets- och kemikalieverket ska för sina auktoriserade inspektörers räkning göra polisanmälan om en misstänkt växtskyddsmedelsförseelse. Livsmedelsverket ska göra anmälan för sina auktoriserade inspektörers och närings-, trafik- och miljöcentralernas räkning. Anmälan behöver dock inte göras om förseelsen som helhet ska anses vara uppenbart ringa. 
46 § 
Avgifter 
Bestämmelser om avgifter som tas ut till staten för en myndighets prestationer enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
Avgiften för produktgodkännande av ett växtskyddsmedel nedsätts med 45 procent, om den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 5 000 hektar när ansökan om godkännande görs, och med 70 procent, om den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 2 000 hektar när ansökan om godkännande görs. 
Vid fastställandet av den sammanlagda odlingsarealen för grödor används Finlands officiella statistik över odlingsarealen för trädgårdsväxter och jordbruksgrödor som publiceras av Naturresursinstitutet, samt den statistik över skogsodlingsmaterial som Livsmedelsverket för. Som odlingsareal används medeltalet av uppgifterna för de fem senaste åren.  
47 § 
Arvoden och kostnadsersättningar 
Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket betalar arvoden och kostnadsersättningar till sina auktoriserade inspektörer för de kontroller som avses i denna lag. 
Utbildningsanordnare enligt 9 §, examensanordnare enligt 11 § och testare enligt 13 § av utrustning för spridning av växtskyddsmedel har rätt att ta ut en skälig ersättning för sina tjänster hos användarna. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 7 och 7 a § samt 22 § 2 mom.,  
av dem 7 a § och 22 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1691/2015, samt 
ändras 6, 13, 15, 18 och 19 §, 22 § 1 mom., 24 § 3 mom., 34 § 2 mom., 37 §, 41 § 1 mom., 44 och 47 § samt 53 § 4 mom., 
av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 501/2014, 1358/2014 och 1691/2015, 24 § 3 mom. och 53 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1691/2015, 37 och 44 § sådana de lyder i lag 501/2014 samt 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 501/2014, som följer: 
6 § 
Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket svarar för planeringen, genomförandet, utvecklandet och uppföljningen av verkställigheten av stödsystemen och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt för en ändamålsenlig förvaltning av och tillsyn över användningen av medel. Livsmedelsverket styr och övervakar verkställigheten av stödsystemen samt styr och övervakar övriga myndigheter då dessa sköter uppdrag som med stöd av artikel 7 i den horisontella förordningen hör till det utbetalande organets ansvarsområde. Dessutom svarar Livsmedelsverket för kontroll och godkännande av utgifter som hänför sig till stödet, för utbetalningar och för andra administrativa uppgifter som hänför sig till stödsystemen.  
Livsmedelsverket beslutar om det transportbidrag och det stöd för tjänster inom husdjursskötsel som avses i 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd samt om den miljöersättning som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare när ersättningen grundar sig på ett sådant avtal om upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter eller ett sådant avtal om bevarande av lantrasers genom som avses i 7 mom. i den paragrafen. På handläggningen av ärendet vid Livsmedelsverket tillämpas denna lag.  
Livsmedelsverket är den förvaltnings- och kontrollmyndighet som avses i artikel 7.1 i den horisontella förordningen. Livsmedelsverket beslutar om behållande av belopp som avses i artikel 55 andra stycket och i artikel 100 i den horisontella förordningen.  
13 § 
Ansökan om stöd 
Ansökan om stöd ska göras på en blankett som fastställts av Livsmedelsverket. Ansökan ska undertecknas. De utredningar som behövs för beviljande av stöd ska fogas till ansökan. 
På en anmälan som gäller stöd tillämpas det som i denna lag föreskrivs om formen för stödansökan, behövliga utredningar och inlämnande av ansökan. 
Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för ansökan eller anmälan om stöd och bilagorna till dem, om andra utredningar som krävs av den som ansöker om eller får stöd samt om tidsfristen för ändring av de uppgifter som anges i ansökan. 
15 § 
Inlämnande och anhängiggörande av ansökan 
En ansökan om stöd anses ha blivit anhängig när den har kommit in till den behöriga myndigheten. En ansökan om stöd, eller en annan handling som hänför sig till ansökan, som sänts per post adresserad till den behöriga myndigheten anses dock vara inlämnad i tid, om den är poststämplad senast den sista dagen av den utsatta tiden. 
Livsmedelsverket meddelar närmare föreskrifter om tidsfrister för inlämnandet av stödansökan samt andra blanketter och utredningar. 
18 § 
Överföring av ansökan 
En stödansökan kan helt eller delvis överföras på den nya innehavaren av en gårdsbruksenhet. För överföringen av ansökan kan det bestämmas en tidsfrist. Överföringen ska göras skriftligen på en blankett som Livsmedelsverket fastställt för ändamålet. 
Närmare bestämmelser om förfarandet för överföring av en ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet. Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om blanketter och om på vilket sätt en utredning över en överföring av ansökan ska göras samt om tidsfristen. 
19 § 
Beslut om stöd 
Stödbeslut som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till behandlingen av ärendet får undertecknas maskinellt. 
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de blanketter som ska användas för stödbeslut, om behandlingen av betalningsmaterialet, om betalningssätten och om registrering av betalningarna i ett datasystem. 
22 § 
Tillsyn på plats och utvidgad tillsyn 
Livsmedelsverket väljer inom de olika stödsystemen ut ett sampel av sökande för att utföra tillsyn på plats hos dem. Livsmedelsverket väljer därtill ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn över tvärvillkoren. 
24 § 
Rätt till insyn 
Livsmedelsverket har rätt att närvara vid inspektioner som gäller stödsökande eller stödtagare och som någon annan myndighet utför och att följa hur inspektionerna utförs.  
34 § 
Förfaranden vid återkrav 
Livsmedelsverket svarar för verkställigheten av återkravsbeslut. Det belopp som ska återkrävas plus ränta kan tas ut genom att det dras av från ett annat stöd eller bidrag enligt denna lag som ska betalas till samma stödtagare. 
37 § 
Utbetalande organ 
Livsmedelsverket är ett sådant utbetalande organ som avses i artikel 7 i den horisontella förordningen. 
41 § 
Stödrättighetsregister 
Livsmedelsverket för ett stödrättighetsregister för förvaltningen av gårdsstödsrättigheter och tillsynen över stöden. Stödrättighetsregistret är ett sådant register som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008). 
44 § 
Systemet för jordbruksrådgivning 
Rådgivningstjänster enligt artikel 15 i landsbygdsförordningen och artikel 12 i den horisontella förordningen ges av rådgivare som valts av Livsmedelsverket. 
47 § 
Återkallelse av godkännande 
Livsmedelsverket kan återkalla godkännandet, om rådgivaren inte uppfyller förutsättningarna för godkännande eller av någon annan orsak inte kan anses vara lämplig för sin uppgift på grund av allvarliga eller upprepade fel eller försummelser i sitt förfarande. Innan ett godkännande återkallas ska Livsmedelsverket ge rådgivaren en skriftlig anmärkning samt höra honom eller henne. 
Närmare bestämmelser om förfarandet för återkallelse av godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
53 § 
Myndighetens rätt att få uppgifter 
Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket får trots sekretessbestämmelserna till behöriga institutioner inom Europeiska unionen lämna ut sådana i övrigt sekretessbelagda uppgifter som erhållits vid verkställigheten av denna lag och som behövs för tillsynen över efterlevnaden av Europeiska unionens lagstiftning. 
Denna lag träder i kraft den 20
De tillsynsuppgifter som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag slutförs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag  
om ändring av lagen om handel med skogsodlingsmaterial 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) 4 och 5 §, 7 § 1 mom., 9, 10, 14 och 16 §, 21 § 1 mom., 25 §, 26 § 1 och 2 mom., 27 och 28 § samt 31 § 3 och 4 mom., av dem 31 § 3 mom. sådant det lyder i lag 475/2011, som följer: 
4 § 
Registrering av leverantörer av skogsodlingsmaterial 
Skogsodlingsmaterial får produceras, marknadsföras och importeras endast av en sådan leverantör av material som i enlighet med denna lag har införts i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Livsmedelsverket. Varje i 3 § 1 mom. 10 punkten avsedd leverantör av skogsodlingsmaterial ska införas i registret. 
5 § 
Anmälningsskyldighet 
En leverantör av skogsodlingsmaterial ska till Livsmedelsverket göra en skriftlig anmälan om när verksamheten påbörjas och avslutas och om väsentliga förändringar i verksamheten. 
En leverantör av skogsodlingsmaterial ska i god tid innan insamlingen av frön påbörjas och importen av skogsodlingsmaterial sker till Livsmedelsverket göra en anmälan om tidpunkten och insamlingsplatsen för de planerade insamlingarna och om importpartiet, i enlighet med de föreskrifter verket meddelar.  
En sådan leverantör av skogsodlingsmaterial som vegetativt uppförökar kloner eller klonblandningar eller producerar skogsodlingsmaterial av en frökälla av typen föräldraträd till en familj, ska årligen till Livsmedelsverket göra en anmälan om mängden producerat material. 
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och anmälningsförfarandet. 
7 § 
Krav som gäller frökällor 
För produktion av skogsodlingsmaterial får endast användas en sådan frökälla som uppfyller kraven i bilagorna II—V till skogsodlingsmaterialdirektivet, som har klassificerats enligt dem och som har godkänts av Livsmedelsverket eller en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen. 
9 § 
Godkännande och registrering av en frökälla 
Godkännande av en frökälla söks med en ansökan som riktas till Livsmedelsverket. Innan frökällan godkänns ska verket antingen genom att kontrollera frökällan eller på grundval av annan tillförlitlig utredning som framlagts av sökanden klarlägga att frökällan uppfyller kraven i 7 och 8 §. 
Om en frökälla uppfyller kraven i 1 mom., ska Livsmedelsverket fatta beslut om godkännande och klassificering av frökällan och föra in den godkända frökällan i registret. 
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om ansökan om godkännande. 
10 § 
Stambrev 
Livsmedelsverket utfärdar ett stambrev för det skogsodlingsmaterial som erhållits av godkända frökällor. Om olika partier av skogsodlingsmaterial blandas ska ett nytt stambrev utfärdas för ett sådant material.  
Ansökan om stambrev för ett fröparti ska göras hos Livsmedelsverket inom tre månader efter det att klängningen och rensningen av fröpartiet har avslutats. Ansökan om stambrev för vegetativt uppförökade kloner eller klonblandningar ska göras i god tid innan materialet marknadsförs. 
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska unionens rättsakter närmare bestämmelser om de uppgifter som ska antecknas i stambrevet. 
14 § 
Dispensförfarande 
Livsmedelsverket kan på ansökan bevilja en leverantör av skogsodlingsmaterial ett tidsbegränsat tillstånd för marknadsföring av sådant skogsodlingsmaterial som inte uppfyller kraven i denna lag, om det framgår att det inte inom unionen finns tillgång till en tillräcklig mängd material som uppfyller kraven och om Europeiska unionens behöriga institution godkänner avvikelsen. En förutsättning för beviljande av tidsbegränsat tillstånd är dessutom att materialet till sitt ursprung är lämpligt för den planerade användningen. 
Ansökan om dispens ska inlämnas i god tid innan det finns behov av att marknadsföra det i ansökan avsedda skogsodlingsmaterialet. Livsmedelsverket ska skicka ansökan jämte sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet för åtgärder. 
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i ansökan och om ansökningsförfarandet i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska unionens bestämmelser om produktion och marknadsföring av skogsodlingsmaterial. 
16 § 
Tillsynsmyndigheter 
För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats och de föreskrifter som meddelats med stöd av den iakttas samt för organiseringen av tillsynen svarar Livsmedelsverket. 
Vid tillsynen över att denna lag iakttas kan Finlands skogscentral anlitas för kontroller i anknytning till produktionen och marknadsföringen av frön av skogsträd. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om skötseln av de uppgifter som enligt denna lag ska skötas av Finlands skogscentral. 
21 § 
Tillsynsregister 
Livsmedelsverket för ett register för tillsynsändamål över de anmälningsskyldiga leverantörer som avses i 5 § och de godkända frökällor som avses i 7 §, över sådana frökällor vars godkännande har återkallats samt över de stambrev som avses i 10 §. 
25 § 
Återkallande av godkännande av en frökälla 
Om en frökälla inte längre används eller går att använda för produktion av uppförökningsmaterial, ska frökällans ägare eller den som ansökt om godkännande av frökällan göra en anmälan till Livsmedelsverket för återkallande av godkännandet. 
Livsmedelsverket kan också återkalla godkännandet av en frökälla om verket upptäcker att frökällan inte längre uppfyller de krav som ställs i denna lag. Livsmedelsverket ska i detta fall ge ägaren till frökällan, eller den som enligt 7 § har ansökt om godkännande av frökällan, en anmärkning samt vid behov sätta ut en tid inom vilken frökällan ska fås att motsvara de krav som ställs i lag. Om frökällan inte inom utsatt tid fås att motsvara de krav som ställs i lag, ska Livsmedelsverket återkalla godkännandet. 
26 § 
Marknadsföringsförbud för skogsodlingsmaterial 
Livsmedelsverket kan förbjuda marknadsföringen av ett visst parti skogsodlingsmaterial eller förbjuda en leverantör av skogsodlingsmaterial som idkar marknadsföring och import att marknadsföra skogsodlingsmaterial, om materialet, förpackningen eller anteckningarna som gäller materialet inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. Om det finns grundad anledning att misstänka att skogsodlingsmaterialet, dess förpackning eller anteckningar som gäller materialet inte uppfyller de krav som ställs på dem, kan förbud meddelas även för tiden för utförandet av behövliga undersökningar som gäller uppfyllandet av kraven. Livsmedelsverket kan i syfte att förhindra marknadsföringen märka skogsodlingsmaterialet på ett lämpligt sätt. 
Ett förbud som avses i 1 mom. ska meddelas för viss tid om det är möjligt att avhjälpa den bristfällighet som ligger till grund för förbudet. Förbudet ska återkallas utan dröjsmål om bristfälligheten har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet. Om bristfälligheten endast gäller förpackning, märkning av skogsodlingsmaterial eller någon annan jämförlig omständighet av teknisk natur, ska Livsmedelsverket tilldela leverantören av skogsodlingsmaterial en anmärkning i stället för ett förbud och vid behov sätta ut en tid inom vilken bristfälligheten ska vara avhjälpt. Om bristfälligheten inte avhjälps inom utsatt tid, ska Livsmedelsverket förbjuda marknadsföringen av materialet. 
27 § 
Föreläggande om användning, förstöring eller utförsel av skogsodlingsmaterial 
Om marknadsföring av skogsodlingsmaterial har förbjudits med stöd av 26 § kan Livsmedelsverket tillåta att skogsodlingsmaterialet används för något annat ändamål än skogsbruk eller bestämma att det ska föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som ska iakttas när beslutet verkställs. 
28 § 
Vite och tvångsutförande 
Livsmedelsverket kan förena ett förbud som avses i 26 § eller ett föreläggande om sådan användning, förstöring eller utförsel av skogsodlingsmaterial som avses i 27 § med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. 
Bestämmelser om vite, hot om tvångsutförande och tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990). 
31 § 
Straffbestämmelser och åtalsrätt 
Livsmedelsverket kan låta bli att anmäla förseelser som avses i 1 mom. till åklagaren, om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa och om inte allmänintresset ska anses kräva att åtal väcks. Härvid kan Livsmedelsverket ge den leverantör av skogsodlingsmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där denne uppmanas att korrigera felen.  
Livsmedelsverket ska ges tillfälle att bli hört när en sådan förseelse som avses i 1 mom. behandlas vid förundersökning och i tingsrätten. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag  
om ändring av lagen om plantmaterial 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om plantmaterial (1205/1994) 6 § och 
ändras 3 § 1 och 5 mom., 3 a § 2 mom., 5 § 2 mom., 5 a § 1 mom., 5 b § 2 mom., 5 c—5 e, 6 a— 6 d, 7 b och 9 a §, 10 § 2 mom., 13 §, 14 § 2 mom. samt 15 § 2 mom.,  
av dem 3 § 1 och 5 mom., 3 a § 2 mom., 5 § 2 mom., 9 a §, 14 § 2 mom. och 15 § 2 mom. sådana de lyder i lag 727/2000, 5 a § 1 mom., 5 b § 2 mom., 5 c—5 e och 6 a—6 d § sådana de lyder i lag 1073/2016 samt 7 b § sådan den lyder i lagarna 727/2000 och 691/2004, som följer: 
3 § 
Godkännande och registrering av leverantörer av plantmaterial 
Plantmaterial får saluföras och för saluföring produceras, lagras och importeras enbart av sådana leverantörer av plantmaterial som har godkänts och upptagits i det register som för utövande av tillsyn förs av Livsmedelsverket. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare, enligt vad Europeiska unionens rättsakter om produktion och saluföring av plantmaterial förutsätter, om vilket slag av plantmaterial kravet på godkännande och registrering gäller. 
Leverantören av plantmaterial ska skriftligen underrätta Livsmedelsverket om inledandet och avslutandet av verksamheten och om förändringar i denna. 
3 a § 
Registeruppgifter och behandlingen av dem 
Uppgifterna avförs ur registret när tre år förflutit efter det att leverantören av plantmaterial meddelat Livsmedelsverket att verksamheten upphört. 
5 §  
Saluföring av plantmaterial 
För säkerställande av plantmaterialets kvalitet och sundhet kan genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivas att importören på förhand ska underrätta tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör om de partier plantmaterial som avses bli importerade. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom utfärdas bestämmelser om införselorterna för plantmaterial. 
5 a § 
Växtsortlista 
Livsmedelsverket ska föra en växtsortlista över sorter som utgör plantmaterial för trädgårdsväxter.  
5 b § 
Godkännande för intagning i växtsortlistan 
Ansökan om att en sort ska tas in i växtsortlistan ska göras skriftligen hos Livsmedelsverket. Till ansökan ska fogas information om sorten och uppgift om att sorten uppfyller kraven. Sorter som enbart uppfyller de nationella kraven kan tas in i listan även utan ansökan, om Livsmedelsverket bedömer att sorten uppfyller de föreskrivna kraven. 
5 c § 
Odlingsförsök för utredande av överensstämmelse med kraven 
Om det krävs odlingsförsök för att utreda om en sort enligt 5 b § överensstämmer med kraven, ordnar Livsmedelsverket på begäran av sökanden undersökningen av sorten med internationella metoder för att utreda om sorten är särskiljbar, enhetlig och stabil. Sökanden ska förse Livsmedelsverket, eller den av Livsmedelsverket anvisade aktör som utför odlingsförsöken, med behövligt material av sorten samt annan behövlig information. Sökanden svarar för kostnaderna för odlingsförsöken.  
Om sökanden lägger fram en sortbeskrivning som fastställts av ett ansvarigt officiellt organ i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, och Livsmedelsverket bedömer att beskrivningen uppfyller förutsättningarna enligt 5 b § för godkännande för intagning i växtsortlistan, behöver odlingsförsök inte göras på nytt.  
Närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda metoderna för undersökning av om en sort är särskiljbar, enhetlig och stabil utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter. 
5 d § 
Giltighetstiden för ett sortgodkännande samt strykande av en sort från listan 
En sort kan godkännas av Livsmedelsverket för intagning i växtsortlistan för viss tid och tiden i fråga kan förlängas på ansökan. Livsmedelsverket kan även utan ansökan förlänga giltighetstiden för en sort, om detta främjar den genetiska mångfalden och en hållbar produktion eller annars är förenligt med allmänintresset. 
Livsmedelsverket kan stryka en sort från listan, om de förutsättningar för godkännande som anges i Europeiska unionens rättsakter eller nationella bestämmelser inte längre är uppfyllda eller om det vid ansökan om godkännande eller under bedömningen har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter om de fakta som legat till grund för beslutet om godkännande för intagning i listan.  
Närmare bestämmelser om giltighetstiden för i 1 mom. avsedda godkännanden av sorter för intagning i listan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter. 
5 e § 
Underrättelser till övriga medlemsstater och till kommissionen 
Livsmedelsverket svarar för underrättelserna till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen i enlighet med Europeiska unionens rättsakter om plantmaterial för trädgårdsväxter. 
6 a §  
Undersökningslaboratorier 
Sådan hantering och sådana undersökningar av myndighetsprover som krävs enligt denna lag ska utföras vid Livsmedelsverket eller vid ett laboratorium som har godkänts av Livsmedelsverket eller av en medlemsstat i Europeiska unionen. 
Prover som hör till aktörens egenkontroll ska undersökas vid ett laboratorium som Livsmedelsverket godkänt för ändamålet eller vid ett laboratorium som har godkänts för undersökning av myndighetsprover.  
Närmare bestämmelser om hanteringen av de prover som avses i 1 och 2 mom. och om undersökningsmetoderna får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning och i nationella bestämmelser föreskrivs om plantmaterial för trädgårdsväxter.  
6 b § 
Godkända laboratorier 
Livsmedelsverket godkänner på ansökan ett laboratorium som ett laboratorium som undersöker myndighetsprover eller prover som tagits inom ramen för aktörens egenkontroll. Förutsättningarna för godkännandet är att laboratoriet har tillgång till tillräckligt med yrkeskunnig personal och att laboratoriet har den tekniska beredskap som behövs för verksamheten samt att laboratoriet iakttar god laboratoriesed.  
Närmare bestämmelser om kompetenskraven för de godkända laboratoriernas personal och om de krav som ställs på laboratoriernas tekniska beredskap får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
6 c § 
Godkända laboratoriers underrättelseskyldighet 
Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta den som beställer undersökningen och Livsmedelsverket om resultat som tyder på förekomst av sådana skadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Bestämmelser om andra skadegörare för vilka underrättelseskyldighet gäller får dessutom utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, med iakttagande av vad som i Europeiska unionens lagstiftning om plantmaterial för trädgårdsväxter krävs beträffande tillsynsmyndigheternas kännedom om sådana skadegörare. 
Ett godkänt laboratorium ska på Livsmedelsverkets begäran lämna verket ett sammandrag av de i 6 a § 1 och 2 mom. avsedda undersökningar som laboratoriet utfört och om undersökningsresultaten. Sammandragen av de undersökningar som avses i 6 a § 2 mom. och resultaten av dem får inte innehålla personuppgifter eller identifieringsuppgifter om tillsynsobjekt. 
Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om det görs betydande ändringar i verksamheten, om verksamheten avbryts och om verksamheten upphör. 
Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnandet av underrättelser och sammandrag får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
6 d § 
Tillsyn över laboratorier 
Livsmedelsverket övervakar att laboratorier som godkänts i enlighet med 6 b § följer denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den när de utför sina uppgifter enligt denna lag. Om ett laboratorium inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 6 b § eller om det annars förekommer allvarliga brister i laboratoriets verksamhet, ska Livsmedelsverket uppmana laboratoriet att avhjälpa bristerna inom utsatt tid. Livsmedelsverket ska återkalla godkännandet, om laboratoriet inte har avhjälpt bristerna inom den utsatta tiden. 
Livsmedelsverket för med tanke på den tillsyn som avses i 1 mom. register över godkända laboratorier. I registret antecknas det godkända laboratoriets namn, kontaktuppgifter, kompetensområde, namnet på den person som ansvarar för undersökningarna, uppgifter om de tillsynsåtgärder som genomförts samt de uppgifter enligt 6 c § 3 mom. som gäller ändringar i verksamheten. 
7 b §  
Auktoriserade inspektörer 
Utöver vad som föreskrivs i 7 a § kan vid tillsynen anlitas inspektörer som Livsmedelsverket skriftligen har auktoriserat för uppdraget och som verket själv övervakar. De auktoriserade inspektörerna handlar under tjänsteansvar. 
9 a §  
Offentliggörande av tillsynsresultat 
Livsmedelsverket offentliggör tillsynsresultaten. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om offentliggörandet av resultaten. 
10 § 
Förbud 
Livsmedelsverket kan förbjuda att en brukningsenhet eller byggnad eller annat utrymme används för odling, annan produktion eller lagring av plantmaterial, om brukningsenheten, byggnaden eller utrymmet inte motsvarar kraven enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. 
13 § 
Vite 
Livsmedelsverket kan förena ett förbud enligt 10 §, skyldigheten att lämna uppgifter enligt 8 § 2 mom. samt bestämmelsen enligt 11 § med vite. Verket beslutar också om utdömandet av vitet. 
I beslut om föreläggande av vite får ändring inte sökas särskilt genom besvär. 
14 §  
Straffbestämmelse 
På de myndigheters vägnar som nämns i 7 och 7 a § anmäler Livsmedelsverket förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver dock inte göras om förseelsen som helhet ska anses vara uppenbart ringa. I sådana fall kan Livsmedelsverket ge den leverantör av plantmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där leverantören uppmanas korrigera felen. 
15 §  
Avgifter, arvoden och ersättningar 
Till de inspektörer som Livsmedelsverket har auktoriserat betalar verket arvoden och kostnadsersättningar för inspektioner och provtagningar enligt denna lag.  
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 11, 12, 17, 19 och 21 §, av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 687/2004 och 1490/2009, som följer: 
11 § 
Auktoriserade inspektörer 
Utöver vad som föreskrivs i 10 § kan det vid tillsynen anlitas inspektörer som Livsmedelsverket skriftligen har auktoriserat för uppdraget och som utför uppdraget under verkets övervakning. De auktoriserade inspektörerna handlar under tjänsteansvar. 
12 § 
Tillsynsplan 
Livsmedelsverket ska utarbeta en tillsynsplan för organiseringen av tillsynen över flyghavre och en tillsynsrapport om genomförd tillsyn. 
17 § 
Arvoden och ersättningar 
Till de inspektörer som Livsmedelsverket har auktoriserat betalar verket arvoden och kostnadsersättningar för inspektioner och provtagningar enligt denna lag.  
19 § 
Föreläggande om förstörande eller utförsel 
Om en produkt eller vara som avses i 8 § marknadsförs eller överlåts trots att verksamheten innebär risk för att flyghavre sprids, kan Livsmedelsverket bestämma att produkten eller varan ska föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som ska iakttas när beslutet verkställs. 
21 § 
Straffbestämmelse 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bekämpningsskyldigheten enligt 4 §, anmälningsskyldigheten enligt 5 § 1 mom. eller en begränsning enligt 8 § eller som försummar att iaktta en skyldighet som föreskrivs i nämnda paragraf ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot lagen om bekämpning av flyghavre dömas till böter. Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning. 
På de myndigheters vägnar som avses i 3 kap. anmäler Livsmedelsverket förseelser till åtalsprövning. Anmälan behöver dock inte göras om förseelsen som helhet betraktad ska anses vara uppenbart ringa. I sådana fall kan Livsmedelsverket ge den som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där denne uppmanas att korrigera felen.  
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 27.4.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 4.5.2018 14:51