Senast publicerat 10-05-2021 20:01

Riksdagens svar RSv 302/2018 rd RP 293/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

RP 293/2018 rd
EkUB 40/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen (RP 293/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 40/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gruvlagen (621/2011) 32 § 1 mom. och 34 § 2 mom. 6 punkten, av dem 34 § 2 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 259/2017, samt 
fogas till 32 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 34 §, sådan den lyder i lag 259/2017, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., som följer: 
32 § 
Företrädesrätt 
Företrädesrätt vid ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd har den som först sökt tillstånd på det sätt som föreskrivs i 34 §. Den i 34 § 3 mom. 2 punkten avsedda utredningen om bedömningen enligt 65 § i naturvårdslagen samt miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) kan dock ges in till gruvmyndigheten utan att företrädesrätten går förlorad, också efter att tillståndsansökan lämnats in men innan förfarandet för utlåtanden enligt 37 § och informationen om tillståndsansökan enligt 40 § i denna lag inleds. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den företrädesrätt till gruvtillstånd som avses i 2 mom. kvarstår hos innehavaren av malmletningstillstånd också fastän den i 34 § 3 mom. 2 punkten avsedda utredningen om bedömningen enligt 65 § i naturvårdslagen samt miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats ges in till gruvmyndigheten först efter att malmletningstillståndet förfallit eller återkallats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
34 § 
Tillståndsansökan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I tillståndsansökan ska en med tanke på tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig redogörelse ges om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av verksamheten med beaktande av de planerade åtgärdernas art och omfattning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Till den del de redogörelser som krävs enligt 2 mom. 2 och 5—7 punkten ingår i den i 3 mom. 2 punkten avsedda utredningen om bedömningen enligt 65 § i naturvårdslagen eller miljökonsekvensbeskrivningen behöver de dock inte tas in i en ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd. I ansökan ska i det fallet nämnas vilka redogörelser enligt 2 mom. som ingår i de handlingar som avses i 3 mom. 2 punkten samt en uppskattning av när handlingarna ges in. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.3.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare