Riksdagens svar
RSv
302
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
RP 293/2018 rd
EkUB 40/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen (RP 293/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 40/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gruvlagen (621/2011) 32 § 1 mom. och 34 § 2 mom. 6 punkten, av dem 34 § 2 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 259/2017, samt 
fogas till 32 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 34 §, sådan den lyder i lag 259/2017, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., som följer: 
32 § 
Företrädesrätt 
Företrädesrätt vid ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd har den som först sökt tillstånd på det sätt som föreskrivs i 34 §. Den i 34 § 3 mom. 2 punkten avsedda utredningen om bedömningen enligt 65 § i naturvårdslagen samt miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) kan dock ges in till gruvmyndigheten utan att företrädesrätten går förlorad, också efter att tillståndsansökan lämnats in men innan förfarandet för utlåtanden enligt 37 § och informationen om tillståndsansökan enligt 40 § i denna lag inleds. 
Den företrädesrätt till gruvtillstånd som avses i 2 mom. kvarstår hos innehavaren av malmletningstillstånd också fastän den i 34 § 3 mom. 2 punkten avsedda utredningen om bedömningen enligt 65 § i naturvårdslagen samt miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats ges in till gruvmyndigheten först efter att malmletningstillståndet förfallit eller återkallats. 
34 § 
Tillståndsansökan 
I tillståndsansökan ska en med tanke på tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig redogörelse ges om 
6) miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av verksamheten med beaktande av de planerade åtgärdernas art och omfattning, 
Till den del de redogörelser som krävs enligt 2 mom. 2 och 5—7 punkten ingår i den i 3 mom. 2 punkten avsedda utredningen om bedömningen enligt 65 § i naturvårdslagen eller miljökonsekvensbeskrivningen behöver de dock inte tas in i en ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd. I ansökan ska i det fallet nämnas vilka redogörelser enligt 2 mom. som ingår i de handlingar som avses i 3 mom. 2 punkten samt en uppskattning av när handlingarna ges in. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 13.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15-03-2019 15:54