Senast publicerat 14-04-2016 15:20

Riksdagens svar RSv 31/2016 rd RP 137/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utsökningsbalken och av 11 § i lagen om preskription av skulder

Riksdagen
RP 137/2015 rd
LaUB 3/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utsökningsbalken och av 11 § i lagen om preskription av skulder (RP 137/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 3/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av utsökningsbalken 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i utsökningsbalken (705/2007) 1 kap. 34 § 2 mom.,  
  ändras 1 kap. 31 § 4 mom., 3 kap. 1 § 1 mom., 5 § 1 mom., 11 § 1 och 2 mom., 38 §, 39 § 2 mom., 41 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. samt 102 § 2 mom., 4 kap. 20 § samt 5 kap. 23 § 3 mom., 35 §, 45 § 1 och 2 mom., 56 och 75 §, 76 § 2 mom. och 87 § 1 mom., av dem 3 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 521/2009, och 
  fogas till 3 kap. en ny 111 a § som följer: 
  1 kap. 
  Allmänna bestämmelser 
  31 § 
  Intyg ur utsökningsregistret 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Innan intyget utfärdas ska namnet på den som har begärt intyget, dennes bonings- eller hemort samt den centrala motiveringen enligt 3 mom. föras in i utsökningens informationssystem. Den registrerade ska på begäran få uppgifter om vem som under de senaste sex månaderna har fått intyg om honom eller henne ur utsökningsregistret. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  3 kap. 
  Allmänna bestämmelser om förfarandet 
  1 § 
  Ansökan om utsökning 
  Utsökning söks genom 
  1) skriftlig ansökan till utmätningsmannen på svarandens bonings- eller hemort eller till en annan lokal utsökningsmyndighet, 
  2) elektroniskt meddelande till en lokal utsökningsmyndighet,  
  3) elektroniskt meddelande med hjälp av en teknisk anslutning till utsökningens riksomfattande informationssystem, om Riksfogdeämbetet eller någon som Riksfogdeämbetet förordnat har beviljat sökanden tillstånd till detta (informationssystemssökande). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  5 § 
  Bifogande av utsökningsgrunden 
  Till ansökan ska den utsökningsgrund som avses i 2 kap. 2 § fogas i original eller som kopia. Om utmätningsmannen ifrågasätter kopians äkthet, får denne kräva att sökanden sänder utsökningsgrunden i original eller som en kopia utfärdad i form av en myndighetsexpedition. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  11 § 
  Fullmakt för ombud 
  En advokat, ett offentligt rättsbiträde, ett rättegångsbiträde med tillstånd och det ombud som en informationssystemssökande har uppgett i sin ansökan får företräda sin huvudman utan att visa upp en fullmakt, om inte utmätningsmannen bestämmer något annat. Andra ombud ska visa upp en av huvudmannen undertecknad fullmakt, om inte rätten att vara ombud kan anses vara otvivelaktig. För att lyfta medel eller omhänderta egendom ska alla ombud ha en fullmakt som uttryckligen berättigar till detta, eller denna rätt anges i informationssystemsansökan. 
  En fullmakt som berättigar till att lyfta medel eller omhänderta egendom ska sändas i original eller i ett elektroniskt meddelande där avsändarens identitet kan verifieras med hjälp av stark autentisering. Andra fullmakter kan sändas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. Om utmätningsmannen ifrågasätter fullmaktens äkthet får denne kräva att ombudet sänder fullmakten i original.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  38 § 
  Delgivningsadress 
  Sökanden, svaranden, den som ställer säkerhet samt en utomstående som har framställt en invändning eller ett yrkande är skyldiga att för utmätningsmannen uppge en postadress inom eller utom landet, under vilken alla handlingar som gäller utsökningsärendet och utsökningsbesvärsärendet får sändas till honom eller henne (delgivningsadress). Om denna adress förändras ska också detta meddelas. Den postadress som antecknats i personens skrivelse till utmätningsmannen betraktas som delgivningsadress. Den delgivningsadress som svaranden uppgett gäller samtliga utsökningsärenden så länge som svaranden utan avbrott har anhängiga utsökningsärenden. 
  Utmätningsmannen får som delgivningsadress i stället för postadressen till en i 1 mom. avsedd person använda en befintlig 
  1) teknisk anslutning som anges i tillståndet för informationssystemsökande, 
  2) adress som är avsedd för dataöverföring inom det riksomfattande elektroniska ärendesystemet för kontakter mellan personer och myndigheter och som förutsätter att det elektroniska ärendesystemet tagits i bruk, eller 
  3) annan än i 1 eller 2 punkten avsedd adress för elektronisk dataöverföring som personen i fråga har uppgett som delgivningsadress. 
  En person som avses i 1 mom. får genom ett meddelande till utmätningsmannen förbjuda att handlingar sänds på den delgivningsadress som avses i 2 mom. 2 punkten. 
  39 § 
  Vanlig delgivning 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Om inte något annat visas, anses mottagaren ha fått del av handlingen den tredje dagen efter det att ett elektroniskt meddelande har avsänts eller den sjunde dagen efter det att försändelsen har postats eller lämnats på en för postförsändelser reserverad plats. Handlingen ska förses med en anteckning om vilken dag den har avsänts eller avlämnats. 
  41 § 
  Bevisliga delgivningssätt 
  En handling som skall delges bevisligen 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  5) delges elektroniskt i enlighet med 18 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. 
  Posten ska underrättas om när delgivning mot mottagningsbevis senast ska ske. Delgivning mot mottagningsbevis kan med mottagarens samtycke också ske med hjälp av ett elektroniskt meddelande. Delfåendet anses ha skett när mottagningsbeviset har återsänts. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  102 § 
  Registrering som passivfordran 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Registreringen av en passivfordran är i kraft två år från den dag då intyget över hindret utfärdades. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  111 a § 
  Handläggningsspråket i utsökningsärenden 
  I fråga om handläggningsspråket i utsökningsärenden tillämpas vad som i 15 § i språklagen (423/2003) föreskrivs om handläggningsspråket i tvistemål. 
  På en parts rätt att få en översättning av en handling tillämpas vad som i 20 § 2 mom. i språklagen föreskrivs om en parts rätt till översättning av en handling i tvistemål. 
  4 kap. 
  Utmätning 
  20 § 
  Utmätningsförbudens giltighet 
  Utmätningsförbuden enligt 19 § 1 mom. 1—3, 3 a, 6 och 7 punkten är i kraft två år efter det att gäldenären har fått medlen i sin besittning, med undantag för ersättning för bestående men, för vilken utmätningsförbudet är permanent. En förutsättning för förbudens giltighet är att gäldenären har hållit medlen separat eller kan uppvisa bokföring eller motsvarande utredning över dem. Vid periodiska betalningar gäller utmätningsförbudet återstoden av betalningsperioden. Förbudet att utmäta underhållsbidrag och ersättning till barn är i kraft så länge behovet av underhåll föreligger. 
  5 kap. 
  Försäljning 
  23 § 
  Minimipris 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Godkänns inte det högsta budet ordnas en andra och av särskilda skäl en tredje auktion eller försäljning under hand, utom om sökanden förbjuder detta eller utmätningsmannen bedömer att det med beaktande av de extra kostnaderna inte inflyter mer medel vid en ny försäljning. Om det inte ordnas någon ny försäljning eller om egendomen inte blir såld vid den nya försäljningen, återkallas utmätningen. 
  35 § 
  Ny försäljning 
  Om det lägsta godtagbara budet inte uppnås, ordnas en andra och av särskilda skäl en tredje auktion eller försäljning under hand, utom i det fall att sökanden förbjuder det. Om det inte ordnas någon ny försäljning eller om egendomen inte blir såld vid den nya försäljningen, återkallas utmätningen. 
  45 § 
  Skriftligt bevakningsförfarande 
  Utmätningsmannen får upprätta en partsförteckning utan partsförhandling, om behov av en förhandling inte föreligger. I ett sådant fall utsätter utmätningsmannen en viss dag och uppmanar parterna att senast den dagen bevaka sina rättigheter, delger de övriga parterna de framställda bevakningarna och anger samtidigt en dag då eventuella bestridanden och anmärkningar mot försäljningen senast ska framställas. Någon möjlighet till bestridande behöver inte reserveras om det är uppenbart onödigt. I ett enkelt fall där alla parter är kända behöver ingen kungörelse publiceras. 
  För bevakningarna ska det reserveras minst två veckor, räknat från det bevakningsuppmaningen sändes. För bestridanden ska det reserveras minst två veckor, räknat från delgivningen av bevakningarna, om det inte är uppenbart onödigt att reservera en möjlighet till bestridande. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  56 § 
  Ny försäljning 
  Om ett bud inte godkänns till följd av vad som föreskrivs i 54 eller 55 § ordnas en andra och av särskilda skäl en tredje auktion eller försäljning under hand, utom i det fall att sökanden förbjuder detta. Om det inte ordnas någon ny försäljning eller om egendomen inte blir såld vid den nya försäljningen, återkallas utmätningen. 
  75 § 
  Offentlig auktion genom en privat förrättares försorg 
  Utmätningsmannen får ge en pålitlig auktionsförrättare lös egendom till försäljning på offentlig auktion. Utmätningsmannen ska ange ett eventuellt minimipris enligt 23 § och lägsta godtagbara bud enligt 34 § samt ge andra behövliga anvisningar om auktionen. 
  Vad som i 1 mom. föreskrivs om offentlig auktion tillämpas också på öppen elektronisk auktion. 
  På den som verkställer försäljningen tillämpas vad som i 3 kap. 110 § föreskrivs om syssloman. 
  76 § 
  Försäljning under hand genom utmätningsmannens försorg 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Utmätningsmannen får sälja egendom under hand utan sådant samtycke som avses i 1 mom., om köpesumman uppgår till det eventuella minimipris som avses i 23 § och 
  1) köpesumman täcker alla förmånsrättsfordringar eller samtycke till köpet har fåtts av förmånsrättsfordringarnas borgenärer, eller 
  2) det högsta budet har avslagits vid auktion och köpesumman vid försäljning under hand blir högre och täcker det lägsta godtagbara budet. 
  87 § 
  Meddelanden till registermyndigheterna 
  Utmätningsmannen ska lämna den registermyndighet till vilken utmätningen har anmälts meddelande om att egendomen har sålts med laga kraft, för att åtkomstuppgifterna om en fastighet ska antecknas och den utmätningsanteckning som gäller fast eller lös egendom ska strykas. Meddelandet ska innehålla uppgifter om förfallna och vidmakthållna panträtter och inskrivna rättigheter. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Meddelanden om när giltighetstiden för en i 3 kap. 102 § 2 mom. avsedd registrering av en passivfordran löper ut sänds till sökandena under två års tid från lagens ikraftträdande, om inte sökanden har begärt att något meddelande inte ska sändas eller om inte sökanden tidigare i något annat sammanhang har underrättats om registreringens giltighetstid. 
  Om en kallelse till partsförhandling eller en skriftlig bevakningsuppmaning har sänts eller en försäljningsannons offentliggjorts före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas i stället för 5 kap. 45 och 76 § i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
  Genom denna lag upphävs 9 § i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet (1322/2007). 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om preskription av skulder (728/2003) 11 § 2 och 3 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 396/2011, som följer: 
  11 § 
  Rättsliga åtgärder som avbryter preskription 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  När ett ärende enligt 1 mom. 1 eller 3 punkten blir anhängigt, när det fattas beslut om inledande av ett förfarande som avses i 2 punkten eller beslut om ett interimistiskt förbud som gäller skulden, eller när det fattas beslut eller ingås avtal om inledande av medling enligt 4 punkten avstannar preskriptionen för den tid förfarandet i fråga pågår. Den dag det meddelas en dom som vinner laga kraft eller handläggningen av ärendet avslutas av någon annan orsak anses preskriptionen ha avbrutits. 
  Om borgenären återkallar sin ansökan eller handläggningen av ärendet avslutas av någon annan orsak utan att gäldenären tillställts en sådan delgivning eller annat sådant meddelande om borgenärens krav som enligt lag borde ha tillställts gäldenären, anses preskriptionstiden inte ha avbrutits. I ett sådant fall preskriberas skulden dock tidigast ett år från det att handläggningen av ärendet avslutades. Preskriptionstiden kan förlängas på detta sätt bara en enda gång. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Denna lag tillämpas också på skulder vars grund har uppkommit före lagens ikraftträdande. Lagens 11 § 3 mom. tillämpas också om ett ärende i fråga om en skuld är anhängigt när lagen träder i kraft. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 4 § i språklagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i språklagen (423/2003) 4 § 4 punkten som följer: 
  4 § 
  Andra bestämmelser om språk 
  Bestämmelser utöver denna lag finns i speciallagstiftningen, bland annat om  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  4) språket i förundersökning, rättegång och utsökningsförfarande, i lagstiftningen om förundersökning, rättegång och utsökningsförfarande, samt  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 8.4.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare