Senast publicerat 10-05-2021 19:27

Riksdagens svar RSv 31/2017 rd RP 10/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

RP 10/2017 rd
EkUB 4/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen (RP 10/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 4/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet skyndsamt börjar bereda en sådan ändring av gruvlagstiftningen som innebär att bilagorna till tillståndsansökan enligt 34 § 3 mom. 2 punkten i den gällande gruvlagen inte längre omfattas av 32 § för att företrädesrätt till malmletningstillstånd, guldvaskningstillstånd eller gruvtillstånd ska uppkomma också utan att bilagorna ingår i tillståndsansökan.  

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av i gruvlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gruvlagen (621/2011) 44 § 2 mom., 46 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 67 § 3 mom., 72 och 93 §, 119 § 2 mom. och 123 §, av dem 93 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 915/2013, och 
fogas till 68 § ett nytt 5 mom., till 121 § ett nytt 2 mom. och till 165 § ett nytt 3 mom. som följer: 
44 § 
Förbehållsanmälan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förbehållsanmälan får inte gälla ett område som hör till ett malmletningsområde, gruvområde eller guldvaskningsområde. Förbehållsanmälan får inte heller gälla ett område som tidigare varit förbehållsområde, om inte ett år har förflutit sedan förbehållsbeslutet upphörde att gälla eller återkallades. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
46 § 
Hinder för beviljande av malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd 
Malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd får inte beviljas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) för ett område som tidigare varit malmletningsområde, om inte två år räknat från tillståndets sista giltighetsdag har förflutit sedan malmletningstillståndet förföll eller återkallades, 
4) för ett område som tidigare varit gruvområde, om inte två år har förflutit sedan den dag som föregår dagen då beslutet om upphörande av gruvdriften vann laga kraft, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
67 § 
När malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Gruvmyndigheten ska besluta att malmletningstillståndet och guldvaskningstillståndet förfaller, om tillståndshavaren gör en anmälan om detta. En tillståndshavare som inte längre avser att bedriva verksamhet enligt tillståndet är skyldig att göra en sådan anmälan. Malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller när anmälan inkommit till gruvmyndigheten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
68 § 
När gruvtillstånd förfaller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om besittningen av ett gruvområde baserar sig på gruvtillståndshavarens ägande eller avtal som ingåtts med fastighetsägarna, kan gruvmyndigheten på ansökan av gruvtillståndshavaren flytta fram tidpunkten för när gruvtillståndet förfaller, fast den maximitid på tio år som anges i 3 mom. har löpt ut. En förutsättning för uppskov är att tillståndshavaren visar att tidpunkten för när tillståndet förfaller måste flyttas fram på grund av allmänt intresse eller av andra särskilda skäl. 
72 § 
Handläggning av ärenden om förlängning av tillstånds giltighetstid och om upphörande, ändring och återkallelse av tillstånd 
Ärenden som gäller förlängning av giltighetstiden för malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd samt ändring och återkallelse av sådana tillstånd och förlängning av giltighetstiden för gruvområdesinlösningstillstånd samt det att ett sådant tillstånd förfaller ska handläggas med iakttagande på motsvarande sätt av vad som i denna lag föreskrivs om tillståndsförfarande för och tillståndsprövning av tillståndet i fråga och om tillståndsbeslut och dess giltighet. Vad som föreskrivs ovan tillämpas också på ärenden som gäller det att ett gruvtillstånd förfaller samt att ett malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller enligt 67 § 2 mom. 
Vad som i 39 § föreskrivs om anmärkningar och åsikter tillämpas inte vid handläggning av en anmälan enligt 67 § 3 mom. om att malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller. 
Vad som i 57 § föreskrivs om meddelande av tillståndsbeslut och i 58 § om information om tillståndsbeslut tillämpas också på det beslut som gruvmyndigheten meddelar med anledning av anmälan om att malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd förfaller. 
93 § 
Registrering av gruvförrättning 
En gruvförrättning kan registreras efter det att den har vunnit laga kraft oberoende av om ersättning har betalats. Utbetalningen av ersättning behöver inte anmälas till Lantmäteriverket. 
Trots att ändring sökts kan en gruvförrättning antecknas i fastighetsdatasystemet i fråga om de fastigheter som sökandet av ändring inte gäller. Också i fråga om de fastigheter som ändringssökandet gäller kan gruvförrättningen antecknas i fastighetsdatasystemet, om sökandet av ändring inte påverkar fastställandet av föremålet för inlösen, grundandet av nyttjanderätt eller andra rättigheter eller registeranteckningarna. Den som svarar för fastighetsdatasystemet ska i dessa fall hos jorddomstolen ansöka om tillstånd för registrering. Jorddomstolen är då beslutför även när endast dess ordförande är närvarande. 
Lantmäteriverket ska underrätta gruvmyndigheten om att gruvförrättningen antecknats i fastighetsdatasystemet.  
Närmare bestämmelser om registrering av gruvförrättning får utfärdas genom förordning av statsrådet 
119 § 
Gruvkarta 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som bedriver gruvdrift ska sända gruvmyndigheten en kopia av gruvkartan när gruvmyndigheten ber om det och när gruvdriften upphör. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
121 § 
Gruvsäkerhetstillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När en gruva som är i drift utvidgas med ett nytt gruvområde eller hjälpområde för gruvan kan gruvmyndigheten på begäran av sökanden i beslutet om gruvtillstånd bestämma att bestämmelserna om behov av gruvsäkerhetstillstånd i 1 mom. eller bestämmelserna om ändring av gruvsäkerhetstillstånd i 130 § inte tillämpas på det område som utvidgar gruvdriften. 
123 § 
Förfaranden för ansökan om gruvsäkerhetstillstånd 
Gruvmyndigheten ska av de myndigheter som inom sitt behörighetsområde bevakar allmänt intresse be om behövliga utlåtanden och utredningar om ansökan om gruvsäkerhetstillstånd.  
På hörande av sökanden med anledning av utlåtanden tillämpas vad som i 42 § föreskrivs om hörande av sökanden. På innehållet i beslutet om gruvsäkerhetstillstånd tillämpas vad som i 56 § 1 mom. föreskrivs om tillståndsbeslutets innehåll. 
På handläggningen av ansökan om gruvsäkerhetstillstånd tillämpas inte vad som i 39 § föreskrivs om anmärkningar och förfarandet för framförande av åsikter och i 40 § om information om tillståndsansökan. 
165 § 
Besvärsrätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I ett beslut av gruvmyndigheten enligt 67 § 3 mom. får endast den tillståndshavare som gjort en anmälan om att tillståndet förfaller söka ändring genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan. Om fullföljdsdomstolen efter denna lags ikraftträdande upphäver ett beslut på vilket de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande ska tillämpas och återförvisar ärendet i sin helhet för ny behandling, handläggs och avgörs ärendet i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. För ett område som tidigare var malmletningsområde eller gruvområde före denna lags ikraftträdande får inte beviljas malmletningstillstånd eller guldvaskningstillstånd innan tre år har förflutit sedan malmletningstillståndet förföll eller återkallades eller innan tre år har förflutit sedan beslutet om att gruvdriften upphör vann laga kraft. Malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd kan dock beviljas ovan avsedda områden enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Företrädesrätten till det ansökta tillståndet i fråga om ansökningar om malmletningstillstånd, gruvtillstånd eller guldvaskningstillstånd som var anhängiga vid denna lags ikraftträdande avgörs enligt bestämmelserna i denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.4.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare