Senast publicerat 10-05-2021 20:05

Riksdagens svar RSv 31/2019 rd RP 33/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 33/2019 rd
KuUB 4/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd (RP 33/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 4/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 6 § 1 mom. 2, 9 och 12 punkten, 7 b § 2 mom., 11, 14 och 15 d § samt 17 § 4 mom., 
sådana de lyder, 6 § 1 mom. 2 och 9 punkten i lag 792/2007 och 12 punkten i lag 886/2015, 7 b § 2 mom. och 17 § 4 mom. i lag 297/2012, 11 § i lag 1169/2018, 14 § i lag 481/2017 samt 15 d § i lagarna 1243/2013 och 1169/2018, som följer: 
6 § 
Begränsningar i fråga om studiestödet 
Studiestöd beviljas inte den som 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) får vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) får pensionsstöd enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12) får full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller med stöd av bestämmelserna om rehabilitering i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015), i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller i lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 b § 
Förbrukning av stödmånaden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Stödmånaden återinförs, om stödtagaren frivilligt under kalenderåret efter stödåret, inom en tidsfrist som anges genom förordning av statsrådet, betalar tillbaka studiepenningen och bostadstillägget för en stödmånad. Studiepenning och bostadstillägg som betalats tillbaka frivilligt beviljas på nytt med beaktande av den ansökningstid som avses i 23 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Studiepenningens belopp 
Studiepenningen per månad är 
1) för en studerande som bor hos sin förälder 38,66 euro, när den studerande är yngre än 20 år, och 81,39 euro, när den studerande har fyllt 20 år, 
2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 101,74 euro, när den studerande är yngre än 18 år, och 250,28 euro, när den studerande är gift eller har fyllt 18 år, 
3) för en studerande som enligt 12 § har rätt till studiepenningens försörjarförhöjning          250,28 euro utökat med försörjarförhöjningen enligt 6 mom. i denna paragraf. 
Om föräldrarnas sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster är högst 21 800 euro per år, höjs den i 1 mom. föreskrivna studiepenningen enligt följande: 
1) en studiepenning på 38,66 euro med högst 59,01 euro, 
2) en studiepenning på 81,39 euro med högst 101,74 euro, 
3) en studiepenning på 101,74 euro med högst 101,74 euro. 
Höjningen enligt 2 mom. minskas med 10 procentenheter för varje helt belopp av 2 180 euro som överskrider inkomstgränsen. Ingen höjning betalas om det sammanlagda beloppet av de inkomster som avses i 2 mom. överstiger 41 100 euro. 
Om en studerande bor i en bostad som han eller hon hyr av sin förälder eller som ägs av föräldern och den finns i samma fastighet som förälderns stadigvarande bostad, är den studerande berättigad till studiepenning till samma belopp som en studerande som bor hos sin förälder. 
Rätten till åldersrelaterad högre studiepenning uppkommer vid ingången av den månad då stödtagaren uppnår den föreskrivna åldern. 
Försörjarförhöjningen till studiepenningen är 100 euro per månad. 
Den förhöjda studiepenningen enligt 2 mom. 1 och 3 punkten kan höjas med ett läromaterialstillägg, vars belopp är 46,80 euro per månad. 
Studiepenningens belopp enligt 1 och 2 mom., beloppet av försörjarförhöjningen till studiepenningen enligt 6 mom. och beloppet av läromaterialstillägget enligt 7 mom. justeras vid ingången av varje läsår med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001). Eurobeloppen avrundas till närmaste cent. 
14 § 
Bostadstillägg 
Rätt till bostadstillägg har studerande som bor på hyra och studerar i landskapet Åland eller utomlands  och har boendeutgifter. Beloppet på bostadstillägget är 210 euro per månad. 
Rätt till bostadstillägg har dock inte en studerande som 
1) i landskapet Åland eller utomlands bor hos sin förälder eller i en bostad som ägs av en förälder eller av maken, 
2) i landskapet Åland delar bostad med sitt eget eller sin makes barn, 
3) får bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) eller bor i samma bostad som sin make som får bostadsbidrag enligt den lagen. 
En studerande som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem har rätt till bostadstillägg på 88,87 euro i månaden. 
15 d § 
Studielånskompensation vid fördröjda studier 
En studielåntagare har rätt till studielånskompensation även om den tid som använts för att avlägga examen är längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om låntagaren under den tid som avses i 1 mom. i den paragrafen 
1) har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, 
2) har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen på grund av sjukdom, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga eller sjukpension enligt folkpensionslagen, eller 
3) har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, för vård av barn. 
Den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation förlängs med högst två läsår vid omständigheter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten. 
Om en omständighet som avses i 1 mom. varat minst 30 dagar utan avbrott, förlängs den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation med en termin. Under en termin kan endast en period som berättigar till förlängning beaktas. 
En studielåntagare som avlagt högskoleexamen utomlands är berättigad till studielånskompensation även om tiden för avläggande av examen är högst tre månader längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om tiden för avläggande av examen har förlängts på grund av att den utländska högskolans definition av termin avviker från 3 § och på grund av dess praxis för beviljande av examensbetyg. 
Närmare bestämmelser om hur de omständigheter som förlänger den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation ska beaktas får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
17 § 
Hur studerandens egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den studerande ska se till att årsinkomsten inte överstiger fribeloppet. Den studerande kan reglera fribeloppet genom att söka studiestöd för bara en del av studiemånaderna, genom att för önskade månader säga upp ett studiestöd som redan beviljats eller genom att betala tillbaka studiepenningen och bostadstillägget för stödmånader som redan förbrukats. Studiepenningen och bostadstillägget ska betalas tillbaka under det kalenderår som följer på stödåret för att fribeloppet ska höjas. Bestämmelser om tidsfristen för återbetalning utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelserna i 11 § 8 mom. träder dock i kraft den 1 augusti 2020. 
De studiepenningsbelopp som anges i 11 § motsvarar det poängantal enligt lagen om folkpensionsindex som fastställts för 2019. Den första i 11 § 8 mom. avsedda höjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs den 1 augusti 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.11.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare