Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 31/2020 rd

Senast publicerat 09-04-2020 13:54

Riksdagens svar RSv 31/2020 rd RP 21/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagen
RP 21/2020 rd
KuUB 4/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 21/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 4/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 53 §, sådan den lyder i lag 1410/2014, som följer: 
  53 § 
  Återbetalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt 
  Om egendom som anskaffats med statsunderstöd överlåts till någon annan eller om verksamheten avslutas eller det ändamål för vilket egendomen används varaktigt ändras och egendomen inte används för någon annan verksamhet som berättigar till statsunderstöd, ska statsunderstödet återbetalas till staten, med avdrag för en skälig värdesänkning på grund av egendomens ålder och sedvanligt slitage. Värdesänkningen är två procent per år från det att respektive understöd beviljades fram till dess att återbetalningsskyldigheten upphör. Värdesänkningen är dock fem procent per år, om understödet har beviljats för anskaffning av en bokbuss eller bokbåt. 
  Om egendomen överlåts till någon annan som använder den för sådan verksamhet som berättigar till statsunderstöd, behöver återbetalningsskyldighet till följd av denna överlåtelse inte påföras, om överlåtaren i samband med överlåtelsen av egendomen förbinder sig att svara för återbetalningsvillkoren även efter överlåtelsen eller om mottagaren förbinder sig till motsvarande återbetalningsvillkor som gäller egendomens överlåtare. Återbetalningsskyldighet påförs inte heller, om det när en i 1 mom. avsedd åtgärd inträffar har förflutit mer än 15 år sedan det sista statsunderstödet för projektet beviljades. 
  Om sådan egendom för vilken statsunderstöd har erhållits förstörs eller skadas och försäkringsersättning eller någon annan ersättning betalas ut för den, kan det bestämmas att statsunderstödet, beräknat enligt 1 mom., ska återbetalas till staten eller dras av från statsunderstödet för ett nytt anläggningsprojekt. Återbetalningsskyldighet påförs dock inte och avdrag görs inte, om det när skadan inträffar har förflutit mer än 15 år sedan statsunderstödet beviljades. 
  Beslut om återbetalningsskyldighet och avdrag för ersättningar fattas av den statsbidragsmyndighet som avses i 57 §. Statsunderstödstagaren ska inom sex månader underrätta statsbidragsmyndigheten om sådana förändringar som avses i 1—3 mom. Om det framgår att denna underrättelse inte har gjorts inom föreskriven tid, ska ett belopp som motsvarar statsunderstödet, beräknat enligt 1 mom., återbetalas till staten jämte en ränta som bestäms enligt 12 § i räntelagen (633/1982), om inte statsbidragsmyndigheten av särskilda skäl beslutar något annat. 
  Med avvikelse från vad som har bestämts om återbetalningsvillkoren i överlåtelseavtalen för yrkesläroanstalters fastigheter och lösöre som staten överlåtit utan ersättning och vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om återbetalningstiderna när det gäller statsunderstöd för anläggningsprojekt, påförs ingen återbetalningsskyldighet om det har förflutit mer än 30 år från överlåtelsen av fastigheten eller lösöret. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  På beräkningen av de återbetalningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas bestämmelserna i denna lag. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 9.4.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare