Senast publicerat 26-03-2021 15:46

Riksdagens svar RSv 31/2021 rd RP 33/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

Riksdagen
RP 33/2021 rd
GrUB 4/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval (RP 33/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 4/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om senareläggning av 2021 års kommunalval 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  Valdagen vid 2021 års kommunalval samt fullmäktigeperioden 
  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 144 § i vallagen (714/1998) är valdagen vid 2021 års kommunalval söndagen den 13 juni 2021. 
  Mandattiden för de fullmäktige som väljs vid 2021 års kommunalval börjar med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) den 1 augusti 2021 och fortsätter till utgången av maj 2025. Mandattiden för de fullmäktige som valts vid 2017 års kommunalval fortsätter till utgången av juli 2021. En fullmäktigeledamot eller en annan förtroendevald som avses i 69 § i kommunallagen kan om han eller hon så önskar lämna sitt uppdrag vid ingången av juni 2021 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. I så fall kallas ersättaren i stället för fullmäktigeledamoten för den återstående mandattiden och för andra förtroendeuppdrag väljs en ny person. Om en person lämnar uppdraget som fullmäktigeledamot eller ett annat kommunalt förtroendeuppdrag ska detta anmälas skriftligen till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda, före utgången av april 2021. 
  2 § 
  Tidsfristerna och förfarandena vid 2021 års kommunalval 
  Kommunalvalet 2021 förrättas med iakttagande av de tidsfrister som anges i vallagen, dock med följande undantag: 
  1) rättelseyrkanden enligt 24 § i vallagen ska framställas senast den 23 dagen före valdagen, 
  2) ett i 25 § i vallagen avsett beslut med anledning av ett rättelseyrkande ska fattas senast den 20 dagen före valdagen och eventuella ändringar som avgörandet föranleder ska göras i rösträttsregistret senast den 19 dagen före valdagen före klockan 12, 
  3) sådana ändringar i rösträttsregistret som avses i 26 § 1 mom. i vallagen ska göras senast den 19 dagen före valdagen före klockan 12, 
  4) rösträttsregistret vinner laga kraft klockan 12 den 19 dagen före valdagen, 
  5) förhandsröstning i hemlandet enligt 47 § 1 mom. i vallagen inleds den 18 dagen före valdagen. 
  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 48 § 1 mom. 3 punkten i vallagen förrättas förhandsröstning i anstalter under högst fyra dagar. 
  3 § 
  Särskilda bestämmelser 
  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 188 § 2 mom. i vallagen betalar justitieministeriet vid 2021 års kommunalval till kommunerna också en sådan engångsersättning som avses i det momentet. 
  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 § 2 mom. i kommunallagen utses ledamöterna i kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott vid ett sammanträde som fullmäktige håller i augusti 2021. 
  4 § 
  Ikraftträdande 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 26.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare