Riksdagens svar
RSv
316
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
RP 278/2018 rd
ShUB 43/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva (RP 278/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 43/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av lagen om Keva 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Keva (66/2016) 2 § 1 mom. 1 punkten och 
fogas till lagen en ny 25 a § som följer: 
2 § 
Kevas uppgifter 
Keva har till uppgift att sköta: 
1) verkställigheten av pensionsskyddet för kommunsektorns personal, de statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal och Folkpensionsanstaltens personal liksom åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för kommunsektorns personal, de statsanställda och evangelisk-lutherska kyrkans personal enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) samt övriga uppgifter som anges i den lagen, 
25 a § 
Riskbedömning 
Kevas styrelse och ledning ska som en del av sitt strategiska beslutsfattande och sin riskhantering genomföra en riskbedömning där en bedömning görs av 
1) hur de väsentliga riskerna inverkar på Kevas verksamhet, 
2) vilka åtgärder som är motiverade för hanteringen av de risker som framkommit vid bedömningen. 
Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet och utan dröjsmål, om riskerna har förändrats väsentligt. 
Keva ska till finansministeriet för det tillsynsuppdrag som avses i 6 § och till Finansinspektionen för det tillsynsuppdrag som avses i 7 § ge in ett sammandrag av riskbedömningen och de slutsatser som dragits av den. Sammandraget till finansministeriet och Finansinspektionen ska innehålla åtminstone resultaten av riskbedömningen, en beskrivning av de använda metoderna samt de viktigaste antagandena. 
Denna lag träder i kraft den20. Lagens 25 a § träder dock i kraft först den 1 januari 2020. 
Helsingfors 18.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 22-03-2019 15:06