Riksdagens svar
RSv
33
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen
RP 50/2015 rd
ShUB 4/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen (RP 50/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 4/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 8 § i lagen om garantipension 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om garantipension (703/2010) 8 § 1 mom. som följer: 
8 § 
Garantipensionens belopp 
Den fulla garantipensionen är 612,16 euro i månaden. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om handikappförmåner 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om handikappförmåner (570/2007) 2 § 3 mom. samt 14 och 19 §,  
av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 697/2012 och 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1050/2009, samt 
ändras 51 § 1 mom. som följer: 
51 § 
Indexbindning och avrundning av beloppen 
De belopp som anges i denna lag, bortsett från inkomstgränsen enligt 13 §, binds vid förändringar i prisnivån så som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001). 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 103 § i folkpensionslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 103 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1130/2010, samt 
ändras 103 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1130/2010, som följer: 
103 § 
Betalning av statens andelar 
Staten ska månatligen till Folkpensionsanstalten betala de finansieringsandelar som avses i 98 §. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 20.11.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 25.11.2015 11:24