Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 33/2015 rd

Senast publicerat 25-11-2015 11:24

Riksdagens svar RSv 33/2015 rd RP 50/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen

Riksdagen
RP 50/2015 rd
ShUB 4/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen (RP 50/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 4/2015 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om garantipension (703/2010) 8 § 1 mom. som följer: 
  8 § 
  Garantipensionens belopp 
  Den fulla garantipensionen är 612,16 euro i månaden. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om handikappförmåner 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i lagen om handikappförmåner (570/2007) 2 § 3 mom. samt 14 och 19 §,  
  av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 697/2012 och 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1050/2009, samt 
  ändras 51 § 1 mom. som följer: 
  51 § 
  Indexbindning och avrundning av beloppen 
  De belopp som anges i denna lag, bortsett från inkomstgränsen enligt 13 §, binds vid förändringar i prisnivån så som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001). 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 103 § i folkpensionslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 103 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1130/2010, samt 
  ändras 103 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1130/2010, som följer: 
  103 § 
  Betalning av statens andelar 
  Staten ska månatligen till Folkpensionsanstalten betala de finansieringsandelar som avses i 98 §. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 20.11.2015 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare