Senast publicerat 10-05-2021 20:10

Riksdagens svar RSv 34/2019 rd RP 20/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet

RP 20/2019 rd
FiUB 9/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (RP 20/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 9/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) 4 § 2 mom. 1 punkten, 6 § 2 mom., 9 § 1 mom. och 12 § som följer:  
4 § 
Förutsättningar för överlåtelse 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med stöd av denna lag får inte överlåtas sådan fastighetsförmögenhet 
1) vars gängse pris överstiger 30 miljoner euro, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Beslut om överlåtelse 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ministerierna beslutar inom sitt eget förvaltningsområde om överlåtelse av fastighetsförmögenhet i de fall då fastighetsförmögenhetens gängse pris är högst tio miljoner euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 §  
Beslut om utarrendering 
Beslut om utarrendering av statlig jordegendom fattas av statsrådet, om 
1) det gängse värdet på den jordegendom som ska arrenderas ut överstiger tio miljoner euro och arrendetiden är längre än 50 år, eller 
2) utarrenderingen är av principiellt stor betydelse. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 § 
Utlåtanden 
Innan statlig fastighetsförmögenhet överlåts eller arrenderas ut eller en särskild rättighet som gäller den beviljas, ska miljöministeriets utlåtande i saken inhämtas, om fastighetsförmögenheten kan vara av stor betydelse för naturskyddet, och Museiverkets utlåtande inhämtas, om fastighetsförmögenheten kan vara av stor betydelse för skyddet av kulturhistoriskt betydande byggnader eller för fredningen av fasta fornlämningar, samt försvarsministeriets och inrikesministeriets utlåtande inhämtas, om fastighetsförmögenheten kan vara av stor betydelse för landets försvar, övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten eller gränskontrollen eller gränssäkerheten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
På beslut som har fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.11.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare