Riksdagens svar
RSv
34
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar
RP 7/2020 rd
EkUB 6/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring  av  lagen  om  Finansinspektionen och av vissa andra lagar (RP 7/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 6/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om Finansinspektionen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 1 mom. 21 punkten, 38 § 1 mom. 4 punkten, 40 § 2 mom. 1 punkten, 41 a § 12 mom. och 50 d §, sådana de lyder, 5 § 1 mom. 21 punkten, 38 § 1 mom. 4 punkten och 50 d § i lag 254/2013, 40 § 2 mom. 1 punkten i lag 1071/2017 och 41 a § 12 mom. i lag 1229/2018, som följer: 
5 § 
Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
21) transaktionsregister enligt artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, nedan EMIR-förordningen, finansiella motparter enligt artikel 2.8, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9, pensionssystem enligt artikel 2.10, clearingmedlemmar enligt artikel 2.14 och kunder enligt artikel 2.15 i den förordningen, 
38 § 
Ordningsavgift 
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
4) försummar eller bryter mot artikel 4.3a i EMIR-förordningen om tillhandahållande av clearingtjänster på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor, artikel 5 om ett förfarande för clearingkrav, artikel 7 om tillträdet till en central motpart, artikel 8 om tillträde till en handelsplats, artikel 9 om rapporteringskravet eller artikel 11 om riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart, 
40 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot 
1) bestämmelsen i artikel 4.1 eller 4.3 i EMIR-förordningen om clearingkravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart, bestämmelsen i artikel 4a.1 eller 4a.2 i den förordningen om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller bestämmelsen i artikel 10.1 eller 10.2 i den förordningen om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en icke-finansiell motpart, 
41 a § 
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
Om en påföljdsavgift som avses i 10 mom. påförs för en överträdelse av artikel 11.1 led d eller artikel 11.4 i referensvärdesförordningen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst 250 000 euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 100 000 euro i påföljdsavgift. 
50 d § 
Verksamhet som behörig myndighet enligt EMIR-förordningen 
Finansinspektionen är den myndighet som avses i artikel 10.5 i EMIR-förordningen och den behöriga myndighet enligt artikel 22.1 som övervakar att förordningen efterlevs. Finansinspektionen svarar för det samarbete mellan myndigheter och den samordning av informationsutbyte som avses i artiklarna 23, 23a, 24, 83 och 84 i den förordningen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 12 kap. i värdepappersmarknadslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 12 kap. i värdepappersmarknadslagen (746/2012) en ny 2 §, i stället för den 2 § som upphävts genom lag 1074/2017, som följer: 
12 kap. 
Marknadsmissbruk 
2 § 
Insiderförteckningar som upprättas av emittenter av finansiella instrument som är föremål för handel på tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
En emittent av ett finansiellt instrument som är föremål för handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska i sina insiderförteckningar ta med alla personer som avses i artikel 18.1 a i marknadsmissbruksförordningen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 3 kap. 20 § i lagen om handel med finansiella instrument 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 kap. 20 § i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) ett nytt 2 mom. som följer: 
3 kap. 
Organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
20 § 
Tick-size 
Tillämpningen av tick-size får inte hindra börsen från att genom mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden matcha order som är av stor omfattning. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 8 a § i lagen om betalningsinstitut  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 8 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 890/2017, som följer: 
8 a § 
Anmälningsplikt vid tjänster som inte omfattas av lagens tillämpningsområde 
Den som tillhandahåller tjänster som avses i 2 § 4 mom. 1 eller 2 punkten ska  lämna Finansinspektionen en beskrivning av tjänsterna och meddela på vilken av de grunder som anges i de nämnda punkterna denna lag inte ska tillämpas på tjänsterna. En beskrivning och ett meddelande ska lämnas, om det sammanlagda värdet av de betalningstransaktioner som genomförts med ett betalningsinstrument under de föregående 12 månaderna överstiger 1 miljon euro. Finansinspektionen ska efter att ha fått beskrivningen besluta om kravet på ett begränsat nätverk uppfylls och om så inte är fallet underrätta personen i fråga om sitt beslut. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 9.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 09-04-2020 15:18