Senast publicerat 10-05-2021 18:37

Riksdagens svar RSv 35/2016 rd RP 141/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd
JsUB 3/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet (RP 141/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 3/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) en ny 31 a § som följer: 
7 kap. 
Skadestånd 
31 a §  
Vissa krav på ersättningstagare som följer av Europeiska unionens lagstiftning 
Förutom bestämmelserna i 30, 30 a och 31 § tillämpas på de kostnader och ersättningar som avses i denna lag i fråga om företag inom jordbrukssektorn bestämmelserna i kapitel I och artiklarna 26 och 28 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1) samt i fråga om företag inom skogsbrukssektorn bestämmelserna i 75, 594 och 594 a punkten i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014—2020 (2015/C 390/05, EUT C 390, 24.11.2015, s. 4). 
Stöd enligt kommissionens förordning som nämns i 1 mom. kan betalas endast till sådana mikroföretag samt små och medelstora företag som avses i artikel 2.2 i den förordningen. 
Ersättning betalas inte till sådana företag i svårigheter som avses i kommissionens förordning och de riktlinjer som nämns i 1 mom., om inte orsaken till att företaget kommit i svårigheter är skadegörare på växter. Ersättning betalas inte heller om sökanden inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) som baserar sig på ett tidigare beslut om återkrav av kommissionen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.4.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare