Senast publicerat 10-05-2021 19:20

Riksdagens svar RSv 36/2017 rd RP 32/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om anordnande av studentexamen

RP 32/2017 rd
KuUB 2/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om anordnande av studentexamen (RP 32/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 2/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 17 § i lagen om anordnande av studentexamen 

I enlighet med riksdagen beslut 
ändras i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) 17 § som följer: 
17 § 
Vissa examina som till nivån motsvarar studentexamen 
International Baccalaureate-examen, Reifeprüfung-examen och Deutsche Internationale Abitur-examen som har avlagts som avslutning på sådan utbildning som avses i gymnasielagen samt europeisk studentexamen vid Europaskolorna ger samma rättigheter som en examen enligt 18 § i gymnasielagen och denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.5.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare