Senast publicerat 19-04-2021 09:10

Riksdagens svar RSv 36/2021 rd RP 20/2021 rd  Riksdagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

RP 20/2021 rd
JsUB 4/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den (RP 20/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 4/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om fiske (379/2015) 88 § som följer: 
88 § 
Grupper av kommersiella fiskare 
De kommersiella fiskarna delas in i grupp I och grupp II. 
Till grupp I hör 
1) fysiska personer eller juridiska personer vars omsättning av den sammanlagda försäljningen av fisk som de själva fångat och av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk i genomsnitt under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 10 000 euro, samt 
2) fysiska personer eller juridiska personer som under registreringsåret eller under det år som föregår detta har börjat eller börjar bedriva kommersiellt fiske och som lägger fram en av närings-, trafik- och miljöcentralen godkänd plan för det sätt på vilket omsättningen av den sammanlagda försäljningen av fisk som de själva fångat och av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk senast den tredje räkenskapsperioden efter registreringen kommer att överstiga 10 000 euro. 
Till grupp II hör de kommersiella fiskare som inte hör till grupp I. En fiskare placeras dessutom i grupp II om planen enligt 2 mom. 2 punkten för hur omsättningen kommer att utvecklas inte förverkligas. 
Indelningen av kommersiella fiskare i grupper görs vid registreringen och därefter med tre års mellanrum, eller på fiskarens egen begäran. 
Närmare bestämmelser om innehållet i den plan som avses i 2 mom. 2 punkten utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas dock redan på sådana ansökningar om registrering av kommersiella fiskare som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 11 och 25 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 11 och 25 §, av dem 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1632/2015, som följer: 
11 § 
Krav som gäller stödmottagare 
Stödmottagaren ska vara en juridisk person eller en fysisk person med rättshandlingsförmåga. En juridisk person ska ha ett verksamhetsställe och en fysisk person ska ha sin vanliga vistelseort inom det operativa programmets tillämpningsområde. 
Stöd som är avsett för fiskare kan beviljas en fysisk person eller juridisk person vars omsättning av den sammanlagda försäljningen av fisk och kräftor som fiskaren själv fångat och av bearbetade produkter av dessa i genomsnitt under de tre räkenskapsperioder som omedelbart föregår beviljandet av stöd överstiger den omsättning som anges i 88 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015). 
En sökande som när stödansökan lämnas in inte uppfyller kravet i 2 mom. kan beviljas stöd, om sökanden som bilaga till ansökan lämnar in en genomförbar plan över hur sökanden ska uppfylla kravet inom tre år efter att den sista betalningsposten av stödet har betalats ut. 
Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar samt tillräcklig yrkeskunskap för att genomföra den åtgärd som stöds. En mottagare av investeringsstöd ska dessutom ha förutsättningar för lönsam verksamhet, om det inte är fråga om en allmännyttig investering. 
25 § 
Godkännande av utbetalningar 
Utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utbetalning av stöd, om ansökan om utbetalning av stöd görs genom separat ansökan om utbetalning. 
Stöd för investerings- och utvecklingsprojekt kan betalas ut i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. 
De inkomster som den åtgärd som stöds har gett upphov till beaktas som en faktor som minskar stödbeloppet för ett utvecklingsprojekt. Som inkomster betraktas inte sådan privat finansiering som uppges i en ansökan som avses i 19 §. Stödmottagaren ska i samband med ansökan om utbetalning lägga fram en redogörelse för inkomsterna från projektet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om utbetalning av stöd, om det för åtgärden betalas stöd utan separat ansökan om utbetalning och det har informerats om förfarandet i samband med inledande av ett i 18 § 2 mom. avsett tidsbundet ansökningsförfarande som gäller den åtgärden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas dock redan på stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 3 §, sådan den lyder i lag 1328/2016, som följer: 
3 § 
Definition av kommersiell fiskare 
I denna lag avses med kommersiell fiskare en fysisk person eller juridisk person vars omsättning av den sammanlagda försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat och av bearbetade fiskprodukter av sådan fisk i genomsnitt under de tre räkenskapsperioder som omedelbart föregår ingåendet av ett försäkringsavtal enligt 4 § överstiger den omsättning som anges i 88 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015). 
Som kommersiell fiskare betraktas även en fysisk person eller juridisk person som under det år som försäkringsavtalet ingås, eller under det år som föregår ingåendet av avtalet, har börjat eller börjar bedriva kommersiellt fiske och som lägger fram en plan för det sätt på vilket omsättningen av den sammanlagda försäljningen av fisk och av bearbetade fiskprodukter av sådan fisk senast den tredje räkenskapsperioden efter ingåendet av försäkringsavtalet kommer att överstiga den omsättning som anges i 88 § 2 mom. i lagen om fiske. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas dock redan på stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.4.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare