Senast publicerat 10-05-2021 19:34

Riksdagens svar RSv 37/2018 rd RP 39/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt

RP 39/2018 rd
FiUB 5/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt (RP 39/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 5/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om upphävande av lagen om hundskatt 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om hundskatt (590/1979). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.5.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare